Now Reading
Ukuxhumana kwezepolitiki kuseyinkinga kuhulumeni
Dark Light

Ukuxhumana kwezepolitiki kuseyinkinga kuhulumeni

Esikubona emaphephandabeni nasemigwaqeni kanjalo nalokhu esikuzwa emsakazweni kuqinisekisa ukuthi sikhulu isidingo sokufundisa ngokuxhumana kwezepolitiki

 

EZINKULUNGWANENI zabantu abaqashwe nguhulumeni kazwelonke, wesifundazwe kanye nowezindawo kukhona abantu abaqashwe njengabaxhumanisi phakathi kukahulumeni nabezindaba noma abakhulumeli babahlonishwa okungaba ukhulumela uMengameli, ungqongqoshe noma imeya. Laba, esimweni esejwayelekile, ngabantu ababaluleke kakhulu ngoba yibo abanomsebenzi wokwakhela umphakathi isithombe salokho okuyinqubomgomo kanjalo nephupho likahulumeni. Laba ngabantu okumele babe nekhono lokwazi ikakhulukazi, hhayi kuphela ipolitiki yamaqembu, inqubomgomo kahulumeni.  Kanti okunye okumqoka laba bantu okumele bakwazi yindlela yokuxhumana kwezepolitiki (political communication).

Kuyishwa ukuthi eNingizimu Afrika bambalwa abantu abaqashelwe ezokuxhumana abaqonda ipolitiki yezokuxhumana. Iningi lalabo abangabaxhumanisi noma abangabakhululumeli bongqongqoshe, babaphathiswa, beminyango kanye nezimeya bagabe ngeqhaza lokuxhumanisa uhulumeni nomphakathi. Lokhu kumqoka kepha akusho ukwazi ukuxhumana kwezepolitiki.Iningi lemali nesikhathi kuhulumeni kuchithwa ekuthengeni izikhangisi emsakazweni nasemaphephandabeni. Okunye nosekudumile muva nje yizikhangiso eziba semgwaqeni nalapho okusuke kunemicimbi khona. Emicimbini uzwa abantu bekhuluma ngokunengwa uma singekho isikhala lapho bengagxumeka khona izikhangiso zomnyango noma zikamasipala.

Okubanengayo abantu benkosi wukuthi sebezithengile phela izikhangisi lezi, ezinye zinkulu kunedawo okumele ziphanyekwe noma zimiswe kuyo, kwazise akekho ozihluphe ngokuza ngayizolo ukuzobona ukuthi ihholo lomphakathi lingakanani noma lapho ebaleni umcimbi ozokwenzelwa khona yindawo eyiliwa nenomgubane akukho okuzokwazi ukumbelwa, nanku nomoya kawufune lutho. Uthi usabuka lokho bese kuthi  memfu isikhangiso esinekhanda elikhulu likaMhlonishwa nophawu oluncane lomyango. Lokhu kusuke kukuhle uma ungumuntu ongaqondi ngokuxhumana kwezepoliti ngoba akuphusile ukuqhakambisa isiqu kunohulumeni, kunomnyango noma kunomasipala. Ingozi yalokhu uyibona lapho abantu sebekhiqize izinkulungwane zamakhalenda nxa kuqala unyaka kanye nezikhangiso zasemgwaqeni sezithe chithi saka. Kuthi kunjalo kwenzeke inqaba lapho umhlonishwa thizeni esehoshwa yiqembu lakhe ngezizathu ezahlukene. Lokho kusho ukuthi konke lokhu ebese kukhiqiziwe akuguqulwe ngenye imali ebomvu ngoba phela sekumele liguqulwe ikhanda kufakwe elinye.

See Also

Lapha emaphephandabeni-ke khona kuze kube yisimanga lapho ubona ngesithombe sesidle indawo kepha umlayezo walokhu okushiwoyo ngomnyango noma umasipala ungacacile. Ihlaya like libe lapho isithombe somhlonishwa simveze ehleka kanti udaba oluqukethwe yisikhangiso ngesomunyu noma ngesokubabaza umhlola. Angithi nalapha kuvela ihlazo lokuthi lo othumele isikhangiso umane nje wanameka kungekho umqondo wokubuka isikhangiso usilumbanise nomongo loyo wodaba. Ungewasole amaphephandaba ngoba wona asuke eshicilela lokhu okuthiwa kawakushicilele. Nalapha emsakazweni nsuku zaphuma sihlala silalela okumangalisayo. Okokuqala iningi labahlonishwa kuyezwakala ukuthi basuke bekhuluma into esuke iphekiwe. Lokhu ukuzwa ngombuzo womsakazi oqonde ngqo, bese ulalela nempendulo ukuthi ‘awu kanti lokhu akumbuzo kepha yimbuzi nje ebikade ilungisiwe ukuze konke kube lula’. Lokhu mhlawumbe akuyona inkinga etheni, inkinga isezingeni eliphansi lemibuzo ebhalelwe umsakazi. Iningi le mibuzo yomhlonishwa nomsakazi iyadumaza, kuvela khona ukuthi umuntu oyibhalile akanalo ikhono noma akaqondi mpela mpela ngobumqoka bokwazi ukuxhumana kwezepolitiki emsebenzini wakhe.

Ngeshwa udaba lokuswelakala kwabantu abanamakhono noma abenze izifundo zokuxhumana kwezepolitiki kwenzela phansi uhulumeni ngoba konke okuhle akwenzayo akuqondwa wumphakathi. Kunalokho umphakathi ongabavoti ufuqwa nje ngezikhangiso ezinobuso babahlonishwa esikhundleni semiyalezo nomongo wemicimbi kanye nenqubomgomo kahulumeni.

Scroll To Top