Now Reading
Uyaphunyuka okaMadikizela kuKhongolose
Dark Light

Uyaphunyuka okaMadikizela kuKhongolose

Umbhali uthi usengene ohlwini lwalabo ongeke uthi ngabeqembu njengoba esephenduke owesizwe nezwe

Kuvamile ukuthi iqembu lezombangazwe noma ipolitiki libe nabantu elibahlonipha njengamavulandlela nezingqalabutho. Laba ngabantu ababekwa njengama ‘dlozi’ enhlangano. Laba baholi baphenduka ngisho uphawu lwalelo nalelo qembu.  Isibonelo nje ngeke uqale noma uwuqede umlando wamaKhomanisi  ungakhulumanga ngabaholi abafana noVladimir Lenin, noLev Davidovich Bronshtein odume ngelika Leon Trosky  noJoseph Vissarionovich Stalin.

Nokho kukhona abaholi abaliphunyukayo iqembu lelo bagcine sebengabaholi besizwe noma bawo wonke umuntu. Lolu hlobo lwabantu aluluningi, luyidlanzana nje. EMelika kukhona uMengameli wokuqala waseMelika uGeorge Washington kanye noMengameli we-16 u-Abraham Lincoln. Laba bobabili akukhathaleki ukuthi uyiliphi iqembu eMelika sebaphenduka uphawu lwezwe kanye nolwesizwe. Baqoshwe ngisho emalini yakhona. E-India ukhona uGhandi okungakhathaleki ukuthi wawuphikisana nemibono yakhe kwezombusazwe kepha iqiniso elokuthi usaphenduka uphawu lwezwe.  AmaNgisi  uSir Winston Leonard Spencer-Churchill ungaphezu kweqembu, uluphawu lezwe.

Lapha eNingizimu Afrika bakhona abaholi abanjalo okwala ngisho ngabe uyiliphi iqembu kepha ukuhlonishwa nophawu lwabo kwedlula obeqembu. Isibonelo nje, kwabangasekho uMnu uSteve Biko yize ayelunjaniswa nabathile udaba nomlando wakhe ungowaboHlanga nabacindezelwa bonke. Ukhona noMnu uRobert Sobukwe naye okulelo zinga. Umufi u-Oliver Tambo noChris Hani noMandela  nabo babalwa lapho. Osengene kuloluhlu ngokaMadikizela odlule emhlabeni mhla zimbili kwephezulu.

Ngokomlando wakhe wepolitiki ubeyilungu lokuqina le-African National Congress (ANC). OkaMadikizela uluphawu lomzabalazo waboHlanga kanye nabesifazane, abancane nabadala. Ubengumfazi omabele made njengoba uthando lwakhe nokunakekela bekungagcini kulabo ayilungu nabo enhlanganweni. Esimweni esejwayelekile iqembu lakhe bekumele ‘lizuze’ngaye noma ngophawu olunguye nokuyinto eyejwayelekile kupolitiki.

Okwenzakalayo enhlabathini kusho okunye njengoba lesi sigomagoma somzabalazo  sigcine singesesona eseqembu esaba yilungu lalo sisesilula ngeminyaka kepha sigcine sesingesesizwe nezwe. Wonke amaqembu aphawulile ngokudlula kokaMadikizela emhlabeni iningi lawo lavuma ukuthi ungowezwe, yikho igama eligqamayo kungelika ‘Mama weSizwe’. Ngokudlula kwakhe kwenzeke okungajwayelekile kokuthi amalungu amaqembu ehlukene athuthelane emzini womuntu abengavumelani nemigomo yakhe yepolitiki.  Abaningi bamangele uma iDemocratic Alliance ( DA) eyizimbangi ze-ANC ihlonipha okaMadikizela engqungqutheleni yayo. Lokhu akukaze kwenzeke.

Kodwa okwenze waphunyuka okaMadikizela ngisho emlandweni weqembu lakhe kube ngesikhathi iqembu eliphikisayo i-Economic Freedom Fighters (EFF) ithatha isinqumo sokumhlonipha njengeqembu ngaphandle kohlelo lukahulumeni noma eleqembu.  Izinkulumo zaloyo ongumholi we-EFF uMnu uMalema zenze isiqiniseko sokuthi uyamsusa okaMadikizela Mandela ku-ANC wamenza owomzabalazo . Ekwenzeni njalo uveze isithombe sokuthi kukhona umehluko phakathi kokaMadikizela kanye ne-ANC. Lokhu kubukeka ekwenza ngempumelelo. Ngesikhathi uhulumeni ehlele umcimbi wesikhumbuzo ngempilo yokaMadikizela ezinkundleni zezemindlalo eGoli, i-EFF ihlele owayo umcimbi ofanayo. OwaseGoli ubuhanjelwe yizikhulu nabantu abavela kuyo yonke imikhakha.

Owe-EFF ububanjelwe endaweni lapho okaMadikizela ake adingiselwa khona okuyiseBrandfort, eFree State.   Ekhuluma nomphakathi wakule ndawo kanye namalungu eqembu lakhe uMalema ngobuhlakani ukwazile ukwakha isithombe esithi uKhongolose awufani nokaMadikizela nesokuthi le nhlangano kayinendaba nalo mholi nefagugu lakhe. Ephawula ngodaba lwendlu ayehlala kuyo, uMalema uthe: “Abakwazanga ukuvikela indlu okuhlala kuyo owakwabo kodwa bayakwazi ukuvikela ibunjwamuntu likaPaul Kruger kuChurch Square, ePretoria, bavikela konke lokho okusikhumbuza ngenqubo yobandlululo. Bahluleka ukuvikela owakwabo kodwa bayabavikela ababulali bezishoshovu zomzabalazo wenkululeko yethu.”

Nabaholi bakaKhongolose babe nesandla ekuphunyukeni kokaMadikizela ngendlela abakhulume nabenze ngayo izinto. Ekhuluma ngempilo yokaMadikizela, loyo owayenguMengameli wezwe uMnu uThabo Mbeki uzidalele isigcwagcwa kwabanye ngesikhathi enkulumeni yakhe engcofa okaMadikizela. Phakathi kwezinto azishilo ngokaMadikizela, uMbeki uthe ubelisakabuli ebelithanda ukufika sekwedlule isikhathi emicimbini ngoba engunontandakubukwa.

See Also

Akugcinanga lapho ngoba noSihlalo we-ANC kuzwelonke uMnu uGwede Mantashe ucashunwe ethi kuzoba nodungunyane emngcwabeni wokaMadikizela. Lokhu kuphawula akwehlanga kahle kwabanye njengoba bethi lokhu kwenza kube sengathi okaMandela ubeyisixhwanguxhwangu. Kodwa okufike kwashaya kakhulu uKhongolose yichilo lokuthi umuzi okaMadikizela ayehlala kuwo eBrandfort, eFree State ngesikhathi edingiswe nguhulumeni wamabhunu usesimweni esingesihle neze yize kwakhishwa ezishisiwe izimali ukwenza lo msebenzi.

Konke lokhu kwandise kwaphinda kwavusa izinkulumo ebezivele zikhona zokuthi uKhongolose empeleni wabe ungamfuni okaMadikizela. Kuleli sonto zandile izinkulumo ezinjalo ikakhulukazi uma kukhumbuleka impatho engeyinhle ayithola eqenjini lakhe ngesikhathi esanda kwehlukanisa noMandela.

Esikubone kwenzeka kuleli sonto kufakazele khona ukuthi uKhongolose ngeke ukwazi ukulibeka livundle kabili elokuthi okaMadikizela ungowakhe yedwa.  Akukho ukungabaza ukuthi i-EFF izosebenzisa ulwazi enalo ngobudlelwane obabungebuhle phakathi kwe-ANC (abaholi abathile) nokaMadikizela.

Okunye engakwenza wukukhankasa ngaye, ngezinto ayezifuna nayezimele ezinye ezazishayisana nalokho uKhongolose wanamuhla osukusho.

Scroll To Top