Now Reading
Akuqali ngoMsholozi ukushushiswa
Dark Light

Akuqali ngoMsholozi ukushushiswa

Kusesekuseni ukuqagula njengoba leli cala lisengadonsa isikhathi eside uma ethatha isinqumo sokuledlulisa

 

KUNESISHO sesiZulu esithi; ‘ithi ingaba nkulu ingabe isazekeka’. Lesi sisho sizwakala sichaza kahle isimo esibhekene nobenguMengameli uMnu uJacob Zuma.

UMnu uZuma osanda kudlula esigigabeni sokwehla esihlalweni sobuMengameli emuva kweminyaka eyisi-9, usebhekene nolunye futhi udungunyane.

Usuku lwangomhla zili-16 kuNdasa 2018 lungezinye zezinsuku eziyohlale zisemlandweni wakuleli njengoba kube usuku olube ngundabuzekwayo ikakhulukazi kwabezindaba kanye nakubantu baseNingizimu Afrika jikelele.

Ngalolu suku iNhloko yezokushushiswa kwamacala omphakathi kuzwelonke uShaun Abrahams ukhiphe isinqumo ebesilindelwe ngabovu mayelana nodaba lwamacala kaZuma.

Lesi simemezelo sika-Abrahams silandela isinqumo seNkantolo Yezokudluliselwa Kwamacala eBloemfontein neyanquma ukuthi kwabe kungekho emthethweni ukuhoxiswa kwamacala kaZuma ngonyaka wezi-2009.

Amacala akhe achithwa owayeyiBamba leNhloko Yezokushushisa uMokotedi Mpshe.

Ingaphezu kweshumi iminyaka lolu daba lusezithebeni kodwa manje kubukeka ivuthwa eyokuthi uMsholozi uzogcina eziphendulele eNkantolo mayelana namacala abhekene nawo.

Ethula isimemezelo ngesonto eledlule u-Abrahams uthe: “Emuva kokucubungulisisa kabanzi lolu daba, ngiyakholelwa ekutheni kunezizathu ezinqala zokushushiswa ngempumelelo kukaMnu uZuma ngamacala abekwe wona.” Emuva kokuphuma kwesinqumo sika-Abrahams sekuqubuke ungabazane mayelana namacala abhekene noMsholozi njengoba phambilini kwakubikwe ukuthi ubhekene namacala angama-783.

Yonke le minyaka uma kukhulunywa ngaleli cala bekuvezwa lesi sibalo samacala.

Ukumemezela kuka-Abrahams ukuthi amacala abhekene noZuma ali-18 kudale ukudideka njengoba abanye bebezibuza ukuthi ngabe kwenzekeni kulawa amanye amacala abesolwa kuwo. Kuphinde kuqubuke nemibuzo njengoba izindimbane zabantu zidunguza ebumnyameni ngokuthi ngabe uboshelwani uMsholozi? Babodwa ababuza ukuthi kanti mangaki amacala abhekene noMsholozi njengoba manje sekushiwo okuhlukile kunalokhu okwakushiwo phambilini.

Lokhu kudideka okudalwe ngisho nangabezindaba kuyishwa elikhulu njengoba kudukisa izwe futhi kukhombisa ukuntengantenga kwabezindaba.

Amacala abhekene noMsholozi ehlukene izigaba ezintathu. Isigaba sokuqala yileso samacala ayisihlanu enkohlakalo. Isigaba sesibili sona siqukethe amacala ali-12 okukhwabanisa bese kuthi isigaba sokugcina kube icala elilodwa lokushintshana ngemali ngendlela engekho emthethweni.

UZuma usolwa ngokuba nobudlelwane obuthinta inkohlakalo naloyo owayengumeluleki wakhe wezezimali phambilini  uMnu uSchabir Shaik. Kukholakala ukuthi uShaik wayekhokhela uZuma izimali okusolakala ukuthi wabe ehlose ngazo ukumgwazela mayelana nodaba oluthinta ukuthengwa kwezikhali zeNuzi.

UShaik wayeme kwelokuthi konke ayekwenza wayekwenza ngoba ehlose ukusiza uZuma njengomngani ngakho akukho okwabe kuphambene nomthetho ngalokho. Yize kunjalo, ngonyaka wezi-2005 iNkantolo eNkulu eThekwini yamgweba uShaik ngamacala enkohlakalo emuva kokuba ehlulekile ukugculisa iNkantolo mayelana nokushintshana kwakhe ngemali noZuma.

Wagwetshwa iminyaka eyi-15. Ngemuva kwenyanga egwetshiwe uZuma wabe esethweswa amacala ali-16 okukhwabanisa kanye nenkohlakalo. Emuva kokugqigqa ezinkantolo iminyaka mayelana nalezi zinsolo, uZuma usezothola ithuba lokuba aziphendulele yena kulezi zinsolo.

U-Abrahams uthe sekusezandleni zaloyo oyiNhloko Yezokushushiswa KwaZulu-Natal uNkk uMoipone Noko ukuba athathe isinqumo mayelana nokuqala kokuqulwa kwecala kanye neminye imininingwane ephathelene naleli cala.

Yize kunjalo, leli cala lisengadonsa isikhathi eside njengoba uZuma enelungelo lokuledlulisela phambili njengoba enza phambilini mhla inkantolo enkulu yaseGoli inquma ukuthi kwabe kungekho emthethweni ukumiswa kokushushiswa kwakhe ngonyaka wezi-2009.

Udaba lokushushiswa kukaMsholozi selibe undabuzekwayo kanti uma ligcina ngokuthi liye enkantolo, kubukeka lizodonsa amehlo abaningi.

Akuqali ngeNingizimu Afrika ukuthi kushushiswe uMengameli noma loyo owabe enguMengameli njengoba nabanye abaholi base Afrika kanye nakwamanye amazwe sebeke babhekana nokushushiswa phambili.

See Also

Ngonyaka wezi-2015 uMengameli waseSudan u-Omar al-Bashir wasusa omkhulu umsindo ngesikhathi ezothamela umhlangano wamazwe ase-Afrika owabe useNingizimu Afrika.

UBashir wabe efunwa uthuli yiNkantolo Yezobugebengu Yomhlaba eyaziwa ngokuthi i-International Criminal Court (ICC) njengoba yakhipha umyalelo wokuba iNingizimu Afrika imbophe uma etheleka kuleli.

UBashir uthweswe amacala odlame nokubulala abantu ezweni lakhe.

Ngonyaka wezi-2011 ngoNhlangulana, owayenguMengameli waseLibya uMuammar Gaddafi wathweswa amacala obugebengu nokuhlukumeza amalungelo abantu.

I-ICC yathweswa uGaddafi la macala emuva kokuba yagcizelela ukuthi wabe enesandla ezimpini ezabe zilokhu ziqhubekile ezweni iLibya. UMengameli uGaddafi wabulawa ngawo unyaka wezi-2011. UMengameli waseKenya u-Uhuru Kenyatta naye wayesolwa ngamacala okuhlukumeza amalungelo abantu kanye nokuphehla udlame. OwayernguMengameli waseLiberia uCharles Taylor usadonsa isigwebo sakhe ngamacala okufa kwabantu ezweni lakhe. Wayebekwe amacala kanye nomkakhe.

I-ICC isithole ukugxekwa ngokuthi icheme namazwe aseNtshonalanga kanye nokuthi ihlasela amazwe ase-Afrika kuphela njengoba kungabaholi base-Afrika bodwa abathola ukushushiswa kuyo.

OwayenguMengameli wase South Korea uNkk uPark Geun-hye ukhalelwe ngamasongo kaSigonyela ngonyaka wezi- 2017 emuva kophenyo ngezinsolo ezithinta inkohlakalo. OwayenguMengameli waseZambia uFrederick Chiluba naye wathweswa amacala esephumile esikhundleni waphuma engena ezinkantolo ngamacala enkohlakalo ayewavulelwe ngowangena esikhundleni emuva kwakhe uLevy Mwanamasa.

Ukushushiswa kwabanye oMengameli bakwamanye amazwe kukhombisa ngokusobala ukuthi noZuma kumele anikezwe ithuba lokuziphendulela phambi kwenkantolo. Lokhu kuphinde kucacise ukuthi akukhona eNingizimu Afrika kuphela lapho kushushiswa khona uMengameli kepha nakwamanye amazwe kuyenzeka.

Izinsuku ezilandelayo kusukela manje kuzoba ngezibaluleke kakhulu mayelana nokuzokwenzeka kuZuma.

Scroll To Top