Now Reading
Bakhala ngamanani nempatho emabhasini eMthonjaneni
Dark Light

Bakhala ngamanani nempatho emabhasini eMthonjaneni

BATHWELE kanzima abagibeli bamabhasi eMthonjaneni ngaphansi koBukhosi bakwaBiyela abakhala ngokuphathwa ngendlakadla ngabanikazi balamabhasi abanobudlelwano obukhulu noBukhosi bale ndawo.

Isikhalo somphakathi esokuthi inkampani iBiyela Bus Services  yenza noma yini eyithandayo , ihlukumeza abagibeli iphinde inyuse imali umathanda. Izindawo okufanele engabe kukhokhwa i-R17 kukhokhwa angama-R27. Abagibeli abathinteka kakhulu ngabasuka eMpangeni beya kwesakwaBiyela, nakwaYanguye eMthonjaneni.

Umphakathi uthi sekukaningi ubika izenzo zale nkampani eBukhosini bendawo kanye naseMnyangweni Wezokuthutha esifundazweni, kodwa labo abasuke bephumela obala futhi behamba phambili beyobika bazithola sebeyizisulu zokusatshiswa ngokubulawa baphinde bebizelwe eMkhandlwini weNkosi babekwe amacala okuthi badelela uBukhosi kanye nesizwe. Abanye babo sebeze bahlawuliswa imali.

Le nkampani iqale ukusebenza kule ndawo kusukela ngonyaka wezi-2006, umnikazi wayo ngowoMdabu waseNdiya okuthiwa usondelene noBukhosi balesi sizwe.

Umphakathi kuthiwa usuyesaba nokukhuluma lolu daba ngenxa yokusabela izimpilo zawo kwazise ngowe-2007  kwasocongwa uMnu uKhosi Xulu owayengumshayeli kule nkampani. Omunye wabaphathi bayo le nkampani kuthiwa udonsa ejele ngecala lokufa kukaXulu.

IBAYEDE ibe isixhumana nelungu lomphakathi elalisondelene kakhulu nomufi uXulu, elichaze  kabanzi ngendlela abulawa ngayo. “Ibuhlungu into eyenzeka kumnewethu uXulu. Ubemdala kithi ewubaba womuzi wakhe enezingane nomakoti. Ubeshayela amabhasi akwaBTI kuDuty 209. Waba nenkinga ebhasini ayelishayela nalapho laphelelwa amandla linyuka intaba eMfule ligcwele umphakathi ayewuhambisa emakhaya. Ibhasi ayehamba ngalo lalingekho esimweni esifanelekile ukuthi lingalayisha umphakathi. Walubika lolu daba enkampanini kwathiwa akathule wabe esethunyelelwa amadoda angaziwa afika amdubulela emzini wakhe phambi kukamakoti nezingane. Kumanje iMeneja yayo le nkampani uSithole idonsa isigwebo seminyaka engama-25 ngenxa yaleli cala. Le nkampani yathembisa ukunakekela umndeni kanye nezingane zakhe uXulu ngokuthi izifundise kodwa namanje lokho akukaze kwenzeke,” kubalisa lo mlisa.

Ngokusho kwaleli lungu udaba lwale nkampani seluze lwabikwa kuMnyango wezokuThutha.  Umphakathi uthi uMphathiswa walo Mnyango uMnu uMxolisi Kaunda uyafika kule ndawo, kepha udaba angalusingathi ngendlela, kunalokho agxeke umphakathi ngokuthi uyayisukela le nkampani angazigqizi qakala izikhalo osuke uzilethile.

Ngokusho komphakathi awusayifuni le nkampani ukuthi ihwebe kule ndawo ngenxa yokuthi ihlukumeza abagibeli. Okunye okuyizinsolo ezishaqisayo ukuthi la mabhasi ayamiswa endleleni uma esethwele umphakathi, kuqhamuke amadoda athile asuke ehlomile asabise amalungu omphakathi ngokuthi angalinge athi vu ngokwenzekayo  kungenjalo azobulawa.

Umphakathi uthi udidekile ngokuthi sekufanele ulubike kubani lolu daba njengoba uqale eBukhosini bendawo kwanhlanga zimuka nomoya, wadlulela eMnyangweni nakhona kwafana nokuthela amanzi emhlane wedada.

Okhulumela le nkampani iBiyela Bus Services uMnu u-Immuran Bhayela uthe udaba lukaXulu uyalwazi kodwa lwenzeka engakafiki, nathe uzozama ukulandelela ngokwezethembiso ezenziwa inkampani kulo mndeni.

“Ngizolandelela ukuthi yikuphi okwathenjiswa inkampani ngokusiza umndeni owashonelwa owayengumshayeli wethu. Siqale ukusebenza kukhona ezinye izinkampani zamabhasi okuyiNtambanana Bus Service  ne-Ikhwezi Bus Services sisebenza nabo sizithatha nabo izinqumo ngokwamanani esiwakhokhisa abagibeli bethu ngokwezindawo ezehlukene. Kube nesiteleka esihlongozwayo umphakathi ukhalaza, sabe sesiqasha izinkampani zabaqaphi ezimbili okuyiVan Damme Security  neMashewewe Security ukuze beqaphe abagibeli bethu kanye nabashayeli ukuze bengatholi ukuphazanyiswa endleleni.

See Also

Lolu daba lwezimali ezikhokhwa abagibeli selukhulunywe kakhulu uMnyango, yithi kanye naMakhosi engenelela ukuzama ukudambisa isimo emphakathini. Imali yokugibela siyenyuse ngoba bese kunesikhathi eside inganyuswa. Ngemva kokukhalaza komphakathi, nokwaholela ekutheni kufike uMphathiswa uKaunda, sibe sesihlala phansi saxoxisana saphuma nesisombululo sokuthi siwehlise amanani,” kusho uBhayela.

UMnu uMluleki Mtungwa okhulumela uMnyango Wezokuphepha Komphakathi esifundazweni ukuqinisekisile ukuthi uMphathiswa woMnyango uMnu uKaunda uyile kule ndawo yakwaBiyela ukuyolalela izikhalo zomphakathi.

“UMphathiswa uKaunda ujube ithimba elizosebenza lolu daba kule ndawo elizobheka lezi zikhalo zomphakathi nokuthi libuye nombiko mayelana nelikutholile. Udaba lolu lwaqala ngesikhathi kunesiteleka sabashayeli bamabhasi nokuthe uma siphela kwabe sekuqala esomphakathi weseka abashayeli ngokwezikhalo ababenazo. Kuzolindwa umbiko waleli thimba bese kuqhutshekwa nalo lolu daba, kodwa uMphathiswa wayalela ukuthi amabhasi awaqhubeke nokusebenza kusenziwa loluphenyo,” kucacisa uMtungwa.

Imizamo yokuxhumana noBukhosi bakuleya ndawo igcine iphunzile, njengoba ucingo belukhala lungaphendulwa.

Scroll To Top