Now Reading
Iyadunguzela iZululand luyaqonga udaba lokumiswa kweMeneja yoMkhandlu
Dark Light

Iyadunguzela iZululand luyaqonga udaba lokumiswa kweMeneja yoMkhandlu

Ipolitiki, ubuxoki, inkohlakalo nomgolo kungahle kunqinde ukuthunyelwa kwezidingo kubantu

KUBUKEKA iya ngokucija imikhonto eMkhandlwini iZululand osenyakatho yesifundazwe iKwaZulu-Natal. Lo Mkhandlu Omkhulu  unamakhansela angama-36 akhiwe yila maqembu alandelayo;  i-Economic Freedom Fighters  (1), iDemocratic Alliance (6) i-African National Congress  (11). Iqembu elibusayo lapha yi-INkatha Freedom Party (18). Kusuka ngonyaka owedlule iBAYEDE ibike kabanzi ngezigemegeme ezenzeka kulo Mkhandlu kusuka ngesikhathi kusaphethe iNkosi uMzamo Buthelezi esiyilungu lePhalamende eKapa.

IBAYEDE kwaba ngeyokuqala ukubika kabanzi ngokuzazelana phakathi kweMeya uMfundisi uThulasizwe Buthelezi kanye neMeneja uMnu uSipho Nkosi. Encwadini esihloko sithi: Preliminary Report on the Allegations of Financial Misconduct Against The Manager, Mr. Sipho Bhekisizwe Nkosi  kuvezwa izinsolo ezibucayi ezabe zibhekiswe kuNkosi.  Kulabo abeseka uNkosi lezi zinsolo zabe ‘ziyitulo’ lokumxosha kulandela isinqumo seqembu elibusayo kulo Masipala.

Leli phephandaba selingakuqinisekisa ukuthi udaba oluthinta uNkosi kanye neMeya selukapakele ngisho nakubasebenzi njengoba sekukhona ukungathembani. Akugcini lapho kepha ngisho nabaholi bepolitiki abangaphandle koMkhandlu nabo bayathinteka. Ngasohlangothini lwezikhulu eziphezulu kukhona inkululumo ekhulunywa yilabo abeseka uNkosi ukuthi ukususwa kwakhe kuhlelembelwa uMnu uMpumi Manqele. “Siyazi ukuthi uManqele uyaviva ulinde ukuthi uNkosi amiswe noma axoshwe,” kusho umthombo oweseka uNkosi.

Kanti kulabo abeseka ukuxoshwa kukaNkosi ukukhuluma kuthi labo abamesekayo kumakhansela yingoba ubabambe ngamakhwahla. “Uzokhumbula ukuthi uNkosi ubephethe izimali engakabi yiMeneja nokwenza kube kuningi akwaziyo. Isibonelo nje udaba lwamaclaim uma nje lingase lubhekisiswe uzozwa kuzoboshwa abantu,” kusho lo mthombo.

Okunye okutholwe ngoZul’zayithole wukuthi ubuxoki kulolu daba budla lubi njengoba kuvela ukuthi yize ubuholi be-Inkatha Freedom Party bathatha isinqumo sokuthi uNkosi akaphenywe kuthi nxa kunobufakazi akhonjwe indlela, kukhona amakhansela eqembu angavumelani nalokho.  Ngokuthola koZul’azayithole la makhansela kanye nobuholi obungaphandle kukaMasipala  basabambe umkhankaso wabo wokuphikisana nokulethwa kukaMfundisi uButhelezi njengeMeya. Kulaba igama ababelithwele ngeqoma ngelikaSomlomo uMnu uSibusiso Nkwanyana. Leli phephandaba linalo uhlu lwabaholi be-IFP  abangaphandle koMkhandlu okuthiwa “bakhwezela umlilo”.

Ebuzwa ngokuthi wake waba yini nenkwankwa yokuba yiMeya nokuthi unolwazi yini ngokuthi kunabantu ababefisa lokho uNkwanyana uthe lokhu akanalo ulwazi lwakho nokuthi yena akaze abe nesifiso sokuba yiMeya.  Ukuphikile nokuthi nguye ogxamalazile odabeni lukaNkosi njengoba kukhona abathi ubuye abe nemihlangano namaqembu aphikisayo nangavumi ukuthi uNkosi amiswe.

Umbango wezingqoko

Khona kulolu daba kukhona izinsolo ezibhekiswe kuMeya nezithi ukususwa kukaNkosi kungenxa yokuthi uvimbe nokhiye wokuwola imali yoMkhandlu. Ngokomthombo uButhelezi njengoba ‘emashushu ngokukhipha uNkosi yingoba ufuna ukuthatha izingqoko ekade zazidliwa yilabo ababehambisana neNational Freedom Party ephume emandleni ngowezi-2011.  ElaboHlanga linayo incwadi ekhuluma okufanayo neyabe ibhalwe mhla ziyisi-7 kuLwezi ngonyaka owedlule ngabantu abangaziwa nababeqhuba umkhankaso wokuvimba ukuba iqembu Inkatha Freedom Party iqoke uButhelezi njengeMeya. Kule ncwadi eyathunyelwa ebuholini beqembu yabe inuka uButhelezi ngokuba yiqola okuzothi lingafakwa bese linikeza izinkampani zakhe imisebenzi.

Ebuzwa ngaleso sikhathi ngalezi zinsolo uButhelezi wathi: “Lona ngumkhankaso wabantu abathuswa wukuthi uma ngifika ngizokwenza lokho okushiwo yiqembu, okuwukulwa nenkohlakalo ekhona kulo Mkhandlu. Uma benobufakazi balokho kabaye kobika emaphoyiseni,” kusho uShenge.

Amaqembu aphikisayo eMkhandlwini okuyiDA, i-ANC kanye ne-EFF nawo angene odakeni.  IDA enesivumelwano sokusebenzisana ne-IFP yiyo ehola umkhankaso wokuthi uNkosi angayi ndawo ngaphandle kokulandelwa kohlelo ‘olusemthethweni’. Lokhu kungaboni ngaso linye phakathi kwala maqembu sekwenze i-IFP yakhipha iKhansela leDA uMnu uMfanafuthi Mhlungu njengosihlalo weKomiti iMunicipal Public Accounts Committee (MPAC). Lokhu kuyimangazile iDA nethe lesi sikhundla yasithola njenge ngxenye yesivumelwano abanaso ne-IFP. IBAYEDE inayo ikhophi yesivumelwano salawa maqembu.  Kulesi sivumelwane iphuzu lesi-6 lithi: “Isikhundla sikasihlalo kuMPAC sizothathwa yiDA lapho benikezwa yi-IFP.”

Ephawula ngokukhishwa kwakhe esikhundleni uMhlungu uthe:  “Selokhu kufike iMeya entsha uMfu uThulasizwe Buthelezi izinto azihambi kahle. Uthe enamaviki amabili efikile washo amashushu efuna ukumisa iMeneja uNkosi emsola ngokuba nenkohlakalo. UMkhandlu wavumelana ngokuthi akubekwe izinsolo obala  ukuze ukwazi ukuthatha isinqumo kodwa kuze kube yimanje azikaze zilethwe izinsolo. Lokhu sekuholele ekutheni imihlangano emithathu iDA ne-ANC iyishiye phakathi ngenxa yokuthi imigomo yokuyibiza ibingalandelwa, kuthiwa iMeya ibiphoqa uSomlomo uNkwanyana ukuthi akabize imihlangano aze amsabise nangokumxoshisa eqenjini leNkatha. NgoLwesihlanu olwedlule ubiziwe futhi umhlangano ophuthumayo lapho okwakuzokhethwa khona uSihlalo omusha wekomidi elibhekelele ukusebenza koMkhandlu. Ngokungalandelwa kwemigomo yokubizwa komhlangano, iDA ne-ANC baduba bawushiya umhlangano,” kuzeka uMhlungu.

Uqhubeke wathi: “Thina siyiDA asihambisani nokuba kuthathwe isinqumo sokususa uNkosi esikhundleni ekubeni kungazange kuhlalwe phansi kuvunyelwane ngaso eMkhandlwini.  Yilokho uButhelezi azama ukukwenza ngenxa yokuthi usengaphansi kwengcindezi yabathile abathembe ukuthola imisebenzi ngaphakathi kuMasipala iZululand. Lokhu okwenzeka manje kuphambene kakhulu nezimiso esasingene ngaphansi kwazo okwabe kungukuhambisa intuthuko kubantu. Ngesikhathi singena sineMeya esiphumile okuyiNkosi yaseMbongombongweni, sasibumbene ngendlela eyisimanga.

“Ngisho sekufika uButhelezi samamukela ngezandla ezifudumele kodwa wasimangaza ngosuku lwesibili ehlalisa umhlangano ophuthumayo. Kulowo mhlangano wasitshela ukuthi ufuna uNkosi amnikeze izizathu zokuthi kungani kufanele angamiswa esikhundleni. Kusuka lapho izinto azihambi kahle eMkhandlwini ngoba uyafohla wenza izinto ngendlela yakhe ngaphandle kokuxhumana nathi. Kumanje ucekela phansi imihlangano yami ngokuthi atshele amanye amakhansela ukuba angezi kuyo,”  kusho uMhlungu. Lo mhloli uphinde wasola i-IFP ngokuthi isithenge ikhansela le-EFF eMkhandlwini ukuba liyeseke ekwenzeni uNkosi isilo sengubo.

ElaboHlanga likhulume neKhansela uMnu uThulani Ndlovu we-EFF, lambuza ngezinsolo ezishiwo nguMhlungu nathe zingamanga aluhlaza.

“Mina angiyazi le nto yezinkinga zalaphaya abanazo. Engingakusho ukuthi kweminye imihlangano ngibakhona kodwa uma kunezinto ezibalulekile zomphakathi ngivele ngigxile kuzo ngingayi. Ngaphandle kwalokho ngiyile kulo mhlangano obungoLwesihlanu  nakuwo ngifike sekwedlule isikhathi sokungena. Ngibe sengithola umyalelo kuSekela Mengameli weqembu lami wathi angingazihlanganisi nezinto eziqhubekayo kuloya mhlangano.” UNdlovu uthi ukwenzile lokho ngokuthi azihlalele nje angavoti wababuka bethatha izinqumo. Uthe babenamakhansela kaKhongolose wona ahambe esevotile. “Kulokhu kokuthi bengilele ehhotela ngoba ngithengwe i-IFP, amanga lawo ngoba ngalolo suku lomhlangano weMunicipal Public Account Committee ngangikwaCeza ngisebenza emphakathini wakhona. Ngakho akulona neze iqiniso lokhu osekushiwo futhi mina engikwenzayo ngilandela imiyalelo yeqembu lami yingakho uma kunemihlangano engenamthelela otheni emphakathini ngivele ngingayihambeli,” kusho uNdlovu.

Inhloso yokumisa

Ozul’azayithole bakhulumile neMeneja (uNkosi)  bambuza ngesinqumo soMkhandlu ebesimazisa ngenhloso yokummisa emsebenzini  nokuthiwe akabhale kungakapheli izinsuku eziyisi-7 ukuthi kungani angamiswa.

See Also

“Ngiyakuqinisekisa ukuthi ngiyitholile le ncwadi, kumanje ngiphezu kwayo ngiyazisho izizathu zokuthi kungani kungamele ngimiswe kulesi sikhundla. Uma kuthiwa uyamiswa kusuke kuthiwa unecala kanti awunalo lokho kwenza kube khona ukudideka emphakathini ngokuthi kungani umisiwe. IMeya ithi kimi ayinayo inkinga yokusebenza nami kodwa ithi iqembu lifuna ngimiswe. Le ncwadi engithunyelelwe yona ayiwavezi amacala engibekwa wona yingakho kumanje ngizolinda uMkhandlu okuyiwo ongiqashile ukuthi ungibeke icala. Ngizoyiphendula le ncwadi engithunyelelwe yona bese ngilinda uMkhandlu ukuthi kube yiwo othatha isinqumo ngami,” kusho uNkosi

Akuqali ukuthi uNkosi athunyelwe incwadi yalolu hlobo njengoba ngonyaka odlule ngesikhathi kuqubuka udaba lwamanzi wathola incwadi efanayo.

Ubikele leli phephandaba ukuthi amakhansela kawavumelani wonke ngalokhu okwenziwa kuye:  “Amanye amakhansela awaboni ukuthi kuyinto enhle ukuthi ngimiswe yingakho ebeqoka ukuthi aphume adube imihlangano. Udaba lwalolu phenyo okuthiwa luzokwenziwa, umbuzo uthi luzokwenziwa kanjani ngingekho ehhovisi, imibuzo okufanele ibuzwe ngokusebenza kwehhovisi lami ubani ozonikeza ngezimpendulo nezincazelo. Le ncwadi iyaveza ukuthi kungani kungafanele ngimiswe ngalesi sikhathi kuzobe kwenziwa lolu phenyo, uma selwenziwa ngingekho kusho ukuthi ngeke bathole izimpendulo kimi bazozithola kubasebenzi abangaphansi kwami. Lokho kuzokwenza kube nzima ukuthi kuqinisekiseke lokho okuzobe kutholakele kodwa hhayi kimi njengomuntu ophethe. Kuzobe sekukhandeka nesithombe sezinsolo zokuthi khona into embi engiyenzile. Angilwesabi uphenyo abalwenzile kodwa mina ngiyazazi ukuthi ngimsulwa. Ngibona igama lami lihuduleka phansi emphakathini ngaphandle kwezizathu,” kuphetha uNkosi.

Amathamelangozi

Okunye okuvelayo wukuthi asekhona namathabelangozi asebenzisa lesi simo. Phakathi kwabo kubalwa izisebenzi okuthiwa yize ezide ziputshuza ulwazi nakwabezindaba ngalokhu okwenzakalayo kanti futhi zisetshenziswa yizinhlangothi zombili ezibangayo.

Nosomabhizinisi abathile nabo kuthiwa balinde ophumelelayo ngoba kuthiwa kabafuni ukunyathela kabi kwazise ikusasa labo lilele ekutholeni imisebenzi eMkhandlwini. Labo somabhizinisi kuthiwa kabanendaba ukuthi kuphumelela baphi inqobo nje nxa behlomulile. Konke lokhu kwenzeka nje kunesidingo esikhulu sezinsiza emphakathini nosekusatshelwa ukuthi lo mbango nxa unganqandwa ungahle unqinde ukuhanjiswa kwezidingo.

UMkhandlu uthathe lezi zinqumo ngeledlule

Emhlanganweni woMkhandlu obanjwe ngezi-16 kuNhlolanja ngowezi-2018 kuthathwe lezi zinqumo:

  • Akuqokwe uhlaka oluzimele oluzokwenza uphenyo olunzulu kusuka ngonyaka wezi-2011 kuya kowezi-2016/2017.
  • Kuyofanele kuthintwe uMnyango Wezokubusa Ngokubambisana Nezindaba ZoMdabu kanye noMnyango kaMgcinimafa esiFundazweni mayelana nalolu phenyo.
  • Kuyobe sekuba yibo abenza izincomo mayelana nokuthi ngabe uphenyo kufanele luqale kuphi futhi lungagxili nje kuphela kulokhu okulandelayo.

OkuwuPhiko lakwaSupply Chain Management ngezinto ebezenzeka kuwo.

  • Ukucwaningwa kwabasebenzi kusuka ezicucwini zemfundo kuya emisebenzini abayenzayo.
  • Ukuba kubhekwe uhlobo lwempilo abayiphilayo engaphezu kwemiholo yabo yoMkhandlu abawusebenzelayo.
  • Ukusebenza kophiko iProject Management Unit (PMU) nenkampani emataniswa nalolu hlaka.
  • Ukusetshenziswa kwezinkampani ebezithole umsebenzi wokusabalalisa amanzi.
  • Ukuthinteka kwabasebenzi bakaMasipala abasolwa ngokuhlomula ngamathenda oMkhandlu, nobudlelwano abanabo nalabo abathola amathenda.
  • Ngenxa yezizathu ezibekwe nguMcwaningimabhuku Jikelele ezithinta inkohlakalo, sicela iMeneja isibhalele incwadi zingakapheli izinsuku eziyisikhombisa ukuze isichazele ukuthi kungani kungafanele imiswe ngokukhulu ukushesha ukuze kuphothulwe uphenyo.
Scroll To Top