Now Reading
Ibhuku likaMnquhe lihlahla ngemithetho yesintu
Dark Light

Ibhuku likaMnquhe lihlahla ngemithetho yesintu

NAPHEZU kokuthutheleka kwabantu ngobuningi emadolobheni ngenxa yamathuba angcono empilo kodwa uMthetho Wesintu  owawusebenza ekubumbeni isizwe iCustomary Law uyohlala njalo ukhona futhi usetshenziswa.

Kanjalo noMthethosisekelo wezwe uyakubalula ukuthi izinkantolo ziwusebenzise lo Mthetho  uma kunesidingo. Lawa ngamazwi kaMengameli  WeNkantolo Yokwedluliselwa Kwamacala uMehluleli uMandisa Maya avula ngawo encwadini esihloko sithi, The Role of Traditional Courts in The Justice System, ebhalwe uMehluleli uMjabuliseni Isaac Madondo.

UMehluleli uMadondo uthi incwadi ayigxilile kuphela esizweni samaZulu nobuholi bendabuko KwaZulu-Natal kuphela, kepha ibheka kabanzi iNingizimu Afrika yonke ngenhloso yokuxazulula izinkinga ezingaqhamuka ngesikhathi sekusetshenziswa uMthetho Wesintu iCustomary Law. Ibheka nezinye izifundazwe njenge-Eastern Cape, iNorth West, iMpumalanga kuze kuyoshaya naseNorthern Cape.

UMehluleli uthi ngale ncwadi unethemba lokuthi kuningi ukusizakala okuzotholwa ngabezomthetho, izikhungo ezifundisa ezomthetho, iminyango kaHulumeni ephethe izindaba zomdabu nezinye izinhlaka uma kumele zisebenzise uMthetho Wesintu.

Ngokusho kukaMehluleli uMadondo incwadi ihlahla indlela yokulekelela izinkantolo zeNdabuko ukuze nazo zibe yingxenye yokuwelelisa ezobulungiswa kubantu.

Kusuka ngesonto elizayo elaboHlanga lizokuthatha likubeke ngezihloko ezibalulekile zezinkantolo zamakhosi  uMehluleli uMadondo azobe echaza kabanzi ngazo. Phakathi kokunye uveza ukuthi iZinkantolo Zamakhosi (Traditional Courts) zasungulwa ngaphansi koMthetho owaziwa ngoMthetho Wokulawula Abamnyama uNombolo 38 we-1927 (Black Administration Act 38 of 1927), ngenhloso yokuzwa  izikhalo zomphakathi nokuthatha izinqumo ezifanelekile.

UMehluleli uMadondo kule ncwadi uveza ukuthi enye inhloso kwabe kungukujezisa aboHlanga ababenze okungalungile endaweni yeNkosi. Esinye sezihloko ngokuhamba kwesikhathi abafundi boHlanga abazochazeleka ngazo kule ncwadi ubuholi bendabuko nesakhiwo sabo ngaphansi kwesizwe samaZulu. Kule ngxenye uveza ukuthi iSizwe samaZulu sineNhloko yaso okuyiNgonyama futhi ewuphawu lobumbano.

Ngaphansi kweNgonyama kube sekuba khona aMakhosi aphethe izizwe, ngaphansi kwawo kube khona izinduna, abeluleki bomdabu, amaphoyisa amakhosi.

AMakhosi nezizwe zawo balawulwa iNgonyama noma benazo izinkantolo zomaziphathe ezizweni zabo.

INgonyama iyona ebiyengamele umhlaba wabantu bayo ngaphambi kokuba amakoloni ashaye imithetho. Esinye sezihloko sikhuluma ngokuthi ngonyaka we-1879 ngesikhathi sempi yaseSandlwana kwaba isiqalo sokucekelwa phansi kombuso kaZulu.

See Also

Okunye okuzohlonyulwa ngabafundi belaboHlanga uma seliqala likuphakela okuqukethwe kule ncwadi indlela amaKoloni aqhamuka ngayo nohlelo lokukhokhwa kwentela eyayibizwa nge-one pound tax eyaduma kakhulu ngokhandapondo kumaZulu njengoba yonke indoda yomZulu kwakudingeka ukuba iyikhokhe  noma ihlawuliswe.

 

Usebenze kanzima ukufinyelela ezingeni asekulo uMehluleli uMadondo

UMEHLULELI uMjabuliseni Isaac Madondo unguSekela Mehluleli eNkantolo eNkulu KwaZulu-Natal. Waqokwa kulesi sikhundla ngowayenguMengameli uMnu uJacob Zuma ngoNhlangulana wezi-2016.

Ngaphambi kokungena emkhakheni wezomthetho, uMehluleli uMadondo ongowokuzalwa eMsinga enyakatho nesifundazwe wayesemkhakheni wezolimo nalapho aqongelela khona imali yokufundela iziqu zomthetho. Wayengenalwazi olutheni ngezomthetho njengoba wayazi umthetho ophathelene nezendabuko kuphela ngaleso sikhathi. Usebenze kakhulu ngaphasi koMkhandlu wabaholi bendabuko kanye namaKhosi nalapho ebambe  iqhaza ezindabeni   ezithinta ezamasiko. Kwaba nemibuzo eminingi emuva kokuba efake isicelo sokuba sohlwini lwabeHluleli efuna isikhundla  sokuba uSekela Jaji KwaZulu Natal njengoba umholi we Economic Freedom Fighters (EFF)  uMnuz uJulius Malema wakhala ngokuthi usekhulile.

Waphinde waqubula ukukhuluma lapho eveza ukuthi  ubona kungangcono uma  iKwaZulu Natal ingaphathwa uMehluleli waboHlanga ngenxa yobuningi babantu boHlanga kanye nokuqonda kangcono aboHlanga.

Scroll To Top