Now Reading
Abasebenzi kabavikelwa ngumqashi ekuhlukunyezweni
Dark Light

Abasebenzi kabavikelwa ngumqashi ekuhlukunyezweni

NGOKWEJWAYELEKILE  umqashi uphoqelekile ukuthi aqikelele ukuphepha nokuvikeleka kwabasebenzi  ezingozini nasebugebengwini obungenzeka uma abasebenzi besemsebenzini. UMthethosisekelo ubeka lomthwalo kubaqashi, uze undlalele yonke eminye imithetho ephathelene nokuphepha nokuvikeleka kwabasebenzi emsebenzini. UMthethosisekelo futhi uyalwenqabela ubandlululo noma ngabe ngolwasizathu sini: okungaba ubuhlanga, ubuzwe, ukukhubazeka nezinye. Ukuhlukumeza  nokuqonela okwenziwa ngumqashi noma ngabasebenzi bakhe kwabanye abasebenzi nakho akuvumelekile futhi nguye umqashi okufanele akuvikele noma akuthathele izinyathelo zokukuqeda.

INkantolo Yezabasebenzi ikuchaze ngenye indlela ukubophezeleka komqashi ekuvikeleni abasebenzi bakhe ekuhlukunyezweni ngamakhasitoma. Isinqumo kuleli cala sikhishwe zingama 29 kuLwezi wonyaka ondlule. Umqashwa uBulelwa Samka wayemangalele umqashi okuyi Shoprite Checkers (Pty) Ltd ekhala ngokubandlululwa, ukukhishwa inyumbazane, ukuqonelwa noma ukugagamelwa okwenziwa ngabasebenzi bezinye izinhlanga abangabaphathi. Wabuye wakhala nangokuhlukunyezwa yikhasitoma elingumlungu elamchapha ngenhlamba yobuzwe lambiza ngesilima sekhafula esemsebenzini, phambi kwabanye abantu ababekhona lapho esizana naleli khasitoma. UKhomishana wakwaCCMA wamchitha uBulelwa kwelokubandlululwa nokukhishwa ngabaphathi inyumbazane. Kodwa uKhomishana wamvuna uBulelwa kwelokuhlukunyezwa ngokobuzwe okwenziwa yikhasitoma; wabe esejezisa umqashi ngenhlawulo yamarandi ayizi-R 75 000.

Umqashi wangeneliseka waphikelela eNkantolo Yezabasebenzi edlulisa isinqumo sikaKhomishana. Naye uBulelwa wasedlulisa isinqumo esimchithayo kwelokubandlululwa nokukhishwa inyumbazane. Akuqapheleke ukuthi emacaleni aloluhlobo (obandlululo) isinqumo sikaKhomishana kasiyena ujuqu, siyendluliswa uma othintekayo singamenelisi. Kwawokuxoshwa amacala, isinqumo sikaKhomishana singujuqu asendluliswa kodwa siyabuyekezwa kuphela uma sinokuganga akwenzile uKhomishana. Siyoke senabe ngaleli phuzu emibhalweni yalo nyaka.

Isilucubungulile udaba lonke, iNkantolo Yezabasebenzi yanquma ukuthi umqashi akanasibopho sokuvikela abasebenzi ekubandlululweni ngamakhasitoma, kodwa isibopho esokuvikela abasebenzi ekubandlululweni ngumqashi noma ngabanye abasebenzi. Ikusho lokhu nje iNkantolo isigxeke kakhulu isenzo sekhasitoma esiphambene ngokwedlulele noMthethosisekelo wezwe futhi esiyicala ngaphansi koMthetho Wokuqikelela Ubunye noKuvimbela Ubandlululo Olungenabulungiswa unombolo-4 wonyaka ka-2000. Inkantolo iphinde yagcizelela isinqumo esakhishwa yiNkantolo Yomthethosisekelo esithi umqashi uphoqeke ukuba athathe izinyathelo ezinqala ukuvimba izenzo zobandlululo ezihambisana nobuzwe lapho kubukelwa phansi aboHlanga. Kodwa iNkantolo yathola ukuthi uMthetho Wezobulungiswa Emsebenzini kawumbophi umqashi ngezenzo zobandlululo (lobuzwe) olwenziwa ngamakhasitoma. Lo mthetho umbopha umqashi kuphela uma iselelesi kunguye umqashi noma kuwumqashwa wakhe ekwenza kwabanye abaqashwa. Isedluliso somqashi-ke yasimukela iNkantolo yavuna umqashi kulolu daba.

Esikufundayo kulesi sinqumo ukuthi ukuze kubopheke umqashi ngezenzo zobandlululo lobuzwe noma lwasizathu sini: iselelesi kufanele kube yisisebenzi somqashi, isenzo kufanele kube ngesobandlululo olungenabulungiswa, isenzo kufanele ukuba senzeka emsebenzini, isenzo leso kufanele saziswe kumqashi ngokushesha, kufanele esazi isehlakalo umqashi, umqashi kufanele ukuba wehlulekile ukuthatha izinyathelo ezifanele ukunqanda isehlakalo nokuqikelela ukuhambisa ngokoMthetho Wezobulungiswa Emsebenzini. Inkantolo nokho yaluleka ukuthi uMthetho kawuhlanzi ngaphandle uBulelwa ngoba usenalo ilungelo lo mangalela ikhasitoma efune amademeshe ngaphansi komthetho Wokuqikelela Ubunye noKuvimbela Ubandlululo Olungenabulungiswa uNombolo-4 wonyaka ka-2000. Kulelo cala, umqashi usenokutholakala engena ngephuzu lokona okuthathelwanayo (vicarious liability).

See Also

Isedluliso esasifakwe ngumqashwa uBulelwa eNkantolo, wayekhale ngokukhishwa inyumbazane, ukuqonelwa noma ukugagamelwa okwenziwa ngabasebenzi bezinye izinhlanga abangabaphathi. UKhomishana wayemchithile kulesi sikhalo. NeNkantolo yasichitha ngesizathu sokuthi lezi zenzo zabaphathi bezinye izinhlanga akuzona ezisukela obandlululweni ngenxa yezizathu ezibaluliwe ngumthetho. Inkantolo yathola ukuthi lezi zenzo kazincikile obandlululweni ngokobuzwe ngoba azisukeli ezizathwini ezibalulwe ngomthetho Wezobulungiswa Emsebenzini esigabeni 6(1). Izazimthetho ziyakugxeka ukutolika lolu daba ngale ndlela ngoba uMthetho uthi ukuhlukumeza kuyingxenye yobandlululo olungenabulungiswa.

NoMthethosisekelo isigaba 9(3) naso sithi ubandlululo olungenabulungiswa kaluvumelekile. Ngakho-ke ukuthi kufanele lezi zenzo zize zincike ezizathwini ezibalulwe nguMthetho Wezobulungiswa Emsebenzi, ngaphambi kokuba aboshwe umqasha mayelana nazo, kuyakhalisa. Futhi kunuka santungwana sengathi kuphambana noMthethosisekelo. Kodwa, lesi sinqumo sisesisha futhi sikhishwe yiNkantolo yokuqala, okunokwenzeka ukuthi size siyophelela eNkantolo Yomthethosisekelo engumlomungathethi manga. Kufanele futhi sike siwubhekisise lomthetho Wokuqikelela Ubunye noKuvimbela Ubandlululo Olungenabulungiswa uNombolo-4 wonyaka ka-2000 ngoba uyagamanxa kwezabasebenzi.

  • UMnu uBheki Khumalo ungumeluleki ozimele kwezomthetho wabasebenzi. Ubuye abengumahluleli nomxazululi emacaleli ngaphansi kweCCMA namaBargaining Councils ahlukene. Uyatholakala ocingweni, ku-imeyli nakuWhatsApp: 0828823067; bhekikhumalo102@gmail.com
Scroll To Top