Now Reading
Ukuqhelelana nemvelaphi kube wumuhlwa esizweni
Dark Light

Ukuqhelelana nemvelaphi kube wumuhlwa esizweni

AKUWONA kuphela amaQadasi asixovela ubuhle nokuhloba kwemvelaphi yethu nosopolitiki abakhula beyaca imbati bedla izibhebe nezihemfu lapha kweleNdlovukazi bathi bengathi congco esicongweni baphenduka izingududu nezikhova ezihlongoza ishobolo egcekeni. Ngangokuthi izinto eziyigugu kithi zaxabhelelwa ngokuthi zibizwe ngezikhali zendabuko ngisho nalezo eziwukuzigqaja kowoHlanga. Impela ibhixene singamehele phansi kodwa phezulu bahluphulelana imihlubulo yezimvu nezinkukhu. Babuye bafuthelane amabilo nezigqila. Abanye sebaze baba namalunda ungafunga ukuthi zinkunzi ziyohlaba uswentu bakhohlwe ngci yimbaluleko yokuvikela igugu, neNdulo eliyimvelaphi.

Ake sikhulume ngenduku noma inzaca, umshiza, isikhwili, idumba, iwisa noma isagila. Lokhu kithi kuyigugu ezigabeni cishe zonke zokuphila komuntu ongumsinsi wokuzimilela kuleli. Kusukela usewumfana wezinkomo wawuyigawula eyokwelusa, ukhule ube yinsizwa nakhona futhi wawuyigawula eyokushaya umgangela, ukuthabela noma ukungcweka, bese kuba yileyo oyiphatha uma uyokweshela. Lapha ngikhuluma ngekhono lokugodla induku ngaphansi kwekhwapha uma insizwa ixinga noma ikhephehlela. Ikhono lokungena ehlathini elikhala izihlonono uhlatshwe yimihluhluwe uphume ugawule induku, uyishise uyibaze maqede uyoyifaka emafutheni, lokhu kwakuwubuchwepheshe bekhethelo. Ngisho usuyi khehla uyayidinga eyokudondolozela.

Kodwa lobu buhle sibubone bushabalala ngenxa yokusebenziseka kwamagugu ethu kwezombangazwe, kanye nokwanda  kobuxhwanguxhwangu, laxoveka kanjalo izwe kangango kuthi ngisho ezindwendweni akusekho ukungcweka okungenabungozi ngoba nezinduna azisahlonishwa. Kodwa konke lokhu kudalwa wuqhekeko olweza nobuqembu bezombangazwe. Ngoba akulula ukulalela induna yezinsizwa uma iseqenjini ongahambisani nalo ngoba uhlala wethuka izanya ngezinhloso zobuholi bakhe. Lokhu kuhloba kwensizwa uma ibhudlile kuthole ukukhinyabezeka okukhulu. Kwagcina sekufakwe ingqondo yokuthi sicokufulane sodwa sibizane ngonduku yami. Amaqaba into edala amahloni uma ucabanga induku uyinsizwa yakwenu.

Ngabe iluphawu luni induku kwaboHlanga? Inhloko yekhaya engumvikeli womndeni kubaluleke kabi ukuthi ibe nayo ngoba ngisho sekuqhamuka inyoka uyakwazi ukuyigwibikisha ngayo. Ngisho amandla uwezwa kangcono uma induku isesandleni hhayi ngoba kukhona okumele umshaye,induku izimpawu ziningi ngoba ngisho nalapho insizwa yelulekwa uma sekufanele iganwe kuye kuthiwe induku enhle igawulwa ezizweni. Umama nje osemdala esigcawini kunomdlalo noma ijadu uma esesho isigiyo sakhe ngoba sasinomama ababenga ngamagagu wayesidonsa isikhwili kubencane indawo, bese esibiza kuchwaze isigcawu. Ngingephike ukuthi ukusebenziseka kwamagugu ethu kwezombangazwe kwabudunga ubuhle nenhloso ngqangi yokugcineka kwawo,kodwa kungani imithetho igadle kangaka ekhaya? Besingethole mhlawumbe izixazululo zokuqhubezela phambili, ukuvuseleleka kwalamafagugu ngokucophelela, angaphindeki amaphutha kunokuthi, kugcine sekuyinto yokubekwa ibukwe.

See Also

Umuntu othi owoHlanga ashiye induku ekhaya, uyefana nothi Ingisi alishiye uthayi noma untanjana ekhaya. Engikugcizelelayo wukuthi masikhe siphindelela endulo ukuze sikwazi ukudondolozela kulesi simanje manje esimazombe neziphepho. Masikhiqize okuningi ngendulo ukuze sithole amandla amasha. Amasonto awu chithi saka kangaka nje ashumayela indulo, akukho okusha abashumayeli nabavangeli abakushoyo, bagiya bephindelela kuhle komshanelo wenono, manje kungani sizenyeza kangaka ngokwethu? Sakhula kunodede nemigangela kodwa izigodi zazibuswa wubuntu, udede wawungasho ukubulala umuntu kodwa kwakuwukuzwana amandla nokwazana kangcono kwezinsizwa, ngoba zazibuye ziyigezana emifuleni. Uhulumeni wethu wentando yeningi kufanele ngabe uyazikhuthaza izinto ezinje ngoba zingabamba iqhaza elikhulu, ekulwiseni lolu bhubhane lwentsha oludla indanda. Ngoba ukwesweleka kolwazi lwasendulo yikho okusenza amalulwane, lomkhuba wokugwazana weza ngakho ukulahlekelwa zimpande zethu. Uma umfana ekhule phakathi kwezingqwele naye ukhula aqwaqwade abamlandelayo, ngoba unabo abukela kubo. Manje njengoba sebekhula ngezidakamizwa kuchaza khona ukuthi ukuqhelelana nemvelaphi kube wumuhlwa esizweni, ngani ngoba ithelevishini usuphenduke wabawumtapo wolwazi,azibuye emaseleni ndlu yakwethu masidlobe ngezimfundiso zengabade. Kungangabukeka njengephupho lokhu engikushoyo kodwa, kungcono ukwehluleka uzamile kunokuvumela umoya wobuvaka. Cha alikho alibi mzi wakwethu Khumu.

Scroll To Top