Now Reading
Luyajiya olwezikhalo zoMabhalane baMakhosi noMnyango
Dark Light

Luyajiya olwezikhalo zoMabhalane baMakhosi noMnyango

KUYASHUBA komabhalane baMakhosi noMnyango Wezokubusa Ngokubambisana Nezindaba Zomdabu emuva kwezikhalo zomabhalane ngendlela uMnyango osingethe ngalo udaba lwamaholo abo njengoba sekudonse iminyaka emine kungaqhanyukwa nesixazululo. IBAYEDE ibike ngalolu daba ngeledlule lapho kuvele nokuthi sekukaningi kubanjwa imihlangano kodwa kungaqhanyukwa nesisombululo. NgoLwesihlanu iKomidi lomabhalane , libambe umhlangano nezikhulu eziphezulu zoMnyango eThekwini ngenhloso yokuzobekana esithombeni ngenqubekelaphambili. Umthombo weBAYEDE utshele elaboHlanga ukuthi kusuke esinamathambo ngesikhathi izikhulu zoMnyango zikhomba ngenjumbane amalungu aleli komidi ziwasabisa ngokuyobika lamalungu eMakhosini awo ngokuthi agqugquzela umoya omubi wokunqwaha ukusebenza kanye nokuletha ulwazi olufunwa uMnyango mayelana nezinto ezenzeka eMikhandlwini yaMakhosi.

Konke lokhu kwenzeka nje yingoba sekuzovalwa unyaka wezimali kuHulumeni. Lesi simo siphoqa yonke iminyango kaHulumeni ukuthi wonke amabhuku eMikhandlu yaMakhosi ame ngononina kanye nemibiko mayelana nokusebenza kwezimali zawo. Inkinga enkulu ngalolu daba ukuthi leli komidi lomabhalane likhala ngokuthi mkhulu umsebenzi owenziwa ngoNobhala baMakhosi, okufaka phakathi ukwenza imisebenzi yezizwe kanye nokuxhumanisa aMakhosi noMnyango. Eminye imisebenzi eyenziwa ngoNobhala eMikhandlwini yaMakhosi ukunikeza izincwadi zokuqinisekisa ukuthi lowo muntu ungumhlali esizweni seNkosi kanye nokubhala zonke izimali ezingenayo neziphumayo. Lolu daba aluqali manje ukubhungwa. Ngowezi-2014 babhalele uMnyango ukuthi bacela ubabonelele nabo ngamaholo njengoba umkhulu umsebenzi abawenzayo ezizweni. Baqale beholelwa imali engama-R600 ngenyanga, yanyuka okumanje isiyi-R1 600 kusukela ngowezi-2012 ayikaze yenyuke.

Bakhala ngokuthi le mali incane kakhulu ngokomsebenzi abawenzayo njengoba belekelela uHulumeni ukuze akwazi ukuthola konke okusuke kwenzeka ezizweni. Ngokubona ukuthi uHulumeni akabanaki bahlanganile ngowezi-2014 ngokwezifunda bakha amakomidi base bephinda behlangana bakhetha ikomidi elizobamela esifundazweni. Ukuhola kwabo ngaphansi koMnyango kubenza nazo zonke izisebenzi zikaHulumeni, bakhokha intela futhi kubenza bengakwazi ukuthola ezinye izibonelelo. Kumanje bakhala ngokuthi le mali incane kakhulu njengoba bengakwazi ukunakekela imindeni yabo nokuthi bekwazi ukuzithuthukisa bona. Lokhu kuvele encwadini yezikhalo abebeyithumele iKhomishini ebhekelele ukusebenza kukaHulumeni ibhalwa yilo leli komidi nalapho bezikhalela kuyo.

Okuvelayo kuyo ukuthi bathi uMphathiswa walo Mnyango uNkk uNomusa MaDube-Ncube wenza izincomo ngowezi-2012 ezithi uthatha bonke oNobhala bezizwe zaMakhosi bengena ngaphansi koMnyango yiwo osuzobanakekela uphinde ubaholele. Mhla zimbili kuNhlaba leli komidi libhalele incwadi liyiqondisa kuye uMphathiswa kodwa wangaphendula. Baphinda babhala enye beyibhalela ihhovisi likaNdunankulu wesifundazwe laphendula ngokuthi libazise ngokuthi abaxhumane noCOGTA. USihlalo walo leli komidi uMnu uSiyabonga Ndulini onguNobhalo eMkhandlwini weNkosi uMakhanya eThekwini ukuqinisekisile ukuthi ukhona umhlangano obukhona ngoLwesihlanu. “Lo mhlangano ubusunezikhawu uhlehliswa. Emavikini amabili adlule bekufanele ube khona lo mhlangano kodwa wahlehliswa sekusele amanenjana esikhathi ukuthi ube khona.

See Also

Bese siyalele onke amakomidi ukuthi awasuke kuzo zonke izifunda ukuze akwazi ukugcina isikhathi kodwa kube sesiphatheka kabi sesithola imiyalezo ethi awusekho. Ayikho into ebambekayo ngaphandle kwale yokuthi sizithole sesikhonjwa ngamunye ukuthi sizoyocetshwa eMakhosini ethu esisebenzela emikhandlwini yawo ukuthi asifuni ukwenza umsebenzi yezizwe. Iqiniso ukuthi akunjalo kodwa thina sifuna ukuthi uHulumeni asixazululele lolu daba lwamaholo. Amalungu aleli komidi awanyakaziseki njengoba lolu daba luyaziwa eMakhosini ethu salubika futhi ayaseseka. Ayikho into esiyenzayo singawabikelanga.

Kumanje asazi uMnyango uzothatha ziphi izinyathelo kodwa thina sisabumbene futhi sisazifuna izimfuno zethu. Sizwile nokuthi kunesiswebhu esiqhunyiswa uNdunankulu mayelana nokuvala konyaka wezimali kuyo yonke iminyango kaHulumeni sizoqhubeka nokugodla amandla ethu,” kusho uNdulini. Okhulumela uMnyango Wezokubusa Ngokubambisana Nezindaba Zomdabu uMnu uMsawakhe Mayisela ukuchithile ukuthi kube khona ukuhilizisana phakathi kwezikhulu zoMnyango kanye noMabhalane emhlanganweni obungeledlule. “Kunomhlangano ohleliwe ozoba mhla ziyisi-9 kule nyanga nalapho okuzobe kubhungwa kabanzi ngesisombululo salolu daba. Akukho okuningi engizokuphawula okwamnje,” kusho uMayisela.

Scroll To Top