Now Reading
Izifo, ubugebengu kudla lubi ko‘lindela’ ngenxa yemixhaso
Dark Light

Izifo, ubugebengu kudla lubi ko‘lindela’ ngenxa yemixhaso

IZINDLU zemixhaso kaHulumeni zingezinye zezidingo eziqavile kulabo abanganemakhaya nabantula imisebenzi. Kuyenzeka ukuthi abanye basheshe bayithole imixhaso ngezizathu ezahlukene. Kuyenzeka futhi kungasheshi noma kube khona ukuqhwagana lezi zindlu ngenxa yalabo abasuke benezinhloso ezingezinhle.

Okugqamayo ukuthi ngesikhathi umndeni ulinde indlu yomxhaso futhi usunikeziwe nenombolo yalowo mxhaso, uthuthelwa ezindaweni ezibizwa “ngolindela” nalapho izimo zokuhlala zingezinhle. Kulezi zindawo abasuke behleli kuzona isikhashana besalinde imixhaso bazithola bebanga izindlu zangasese, nalapho kuvela amahlazo;  izingane, abeselisa nabesifazane besebenzisa izindlu ezizodwa zangasese. Izindlu zangasese zisuke zincane nokwenza ukuthi zigcwale, kwande nezifo ezithathelanayo. Lena yimpilo yansuku zonke yabantu abahlala kolindela, eLindelani endaweni ebizwa ngeThokoza, eThekwini.

Lokhu kubeka impilo yezingane nabesifazane engcupheni yokunukubezwa ngokocansi. Okukhalisa kakhulu umphakathi ohlala kule ndawo ukuthi lolu hlelo lokwakhiwa kwezindlu seluthathe isikhathi  eside nencazelo ayikho.

ElaboHlanga lixhumane nomunye wamalungu omphakathi ohlala kuyo le ndawo uNkk uMatlodi Mothiba oneminyaka yobudala engama-47 onezingane ezintathu zamantombazane. Uthe wasuswa eZihlabathini, eNanda lapho eyehlala khona ngethemba lokuthi uzothola indlu yomxhaso, okwakuthiwe iyakhiwa.

“Sengihlale kule ndawo kusukela ngowezi-2012. Sengihambe ngaze ngakhathala ngilungisa udaba lwendlu yami. Ngingaphansi kwephrojekthi iNtuzuma D Phase 2 & 3. Ngathenjiswa ukuthi ngizolinda isikhathi esingangezinyanga ezintathu kusaphothulwa ukwakhiwa kwale ndlu. Unyaka wesithupha lona ngintunta ngingayitholi indlu ngihlala kolindela namanje. Bengitshwelwa ukuthi indlu yomxhaso isilungile, kodwa bekuthi nxa ngifika kuyona ngithole kukuningi okungakalungi. Namanje ngisabambe elentulo njengoba ngisalindile,” kuchaza uNkk uMothiba.

Ikhansela lendawo kuWadi 43 uNkk uGloria Mhlongo uthe udaba lwezindlu zangasese luyaziwayo.

See Also

“Udaba olukhathazayo impela ngenxa yokuthi abesifazane, izingane nabesilisa basebenzisa zona lezi zindlu zangasese.  Inkinga ngazo ukuthi ziyalungiswa kudlule isikhashana ziphinde zibe nenkinga. Nokho ngingathi okwamanje akukho okusabikiwe kusahamba kahle. Inkinga ngendlela okwafakwa ngayo amapayipi ahamba phansi athutha indle iye ezitamukokweni. Udaba lukamama uMothiba ngiyalwazi kumanje ngiyazi ukuthi usahleli kolindela kodwa indlu yakhe seyaphuma wayisayinela isibiza yena futhi ingaphansi kwegama lakhe. Yize noma ngingeke ngithande ukwanda kakhulu ngodaba lwakhe kodwa ngiyazi ukuthi sebebuyisane ezinkantolo yena noMkhandlu weTheku mayelana nalolu daba lwendlu yakhe. Engikwaziyo ukuthi uMothiba akafuni ukungena endlini yakhe ngenxa yokuthi ugesi nezinye izinto ngaphakathi azikafakwa. Nginethemba lokuthi ugesi uyaqhubeka nokufakwa naye uzogcina ewutholile,” kusho uKhansela uMhlongo.

Uqhube wathi uma umuntu eseyisayinele indlu yakhe ngokomthetho usuke engasavumelekile ukuhlala kolindela njengoba usuke esenayo indawo yokuhlala. Uyena osuke esekwazi ukuthatha izinqumo ngendlu yakhe.

Scroll To Top