Now Reading
Umkhokha ubatshazwa abanye abaqondene bawuvale
Dark Light

Umkhokha ubatshazwa abanye abaqondene bawuvale

ZITHI uma zichaza igama elithi umkhokha izichazamazwi zesiZulu zilichaze zithi isenzo esibi esihambisana namashwa.  Abanye umkhokha bawubiza ngokuthi umswazi.  Uma uwucubungululisa umkhokha uyabona ukuthi umthetho wawo uyisihlobo segazi negama elithi umshophi.  Umshophi kusho isehlakalo esibi esigadla siphindelela. Nawo umkhokha unjalo. Ugadla uphindelela uzwe abantu sebebuzana ukuthi kanti ngempela kwenzekani kulo muntu noma kulo mndeni. Uma sekukulesi simo sokubuzana kwabantu ngomkhokha kusho ukuthi kusuke sekukhona okufanele kwenziwe yilowo muntu noma yilowo mndeni mayelana naleso simo.

AmaZulu awahlali athi dekle uma umkhokha uhlasele emndenini. Ayashabasheka ehle enyuka efuna umnyoluka walowo mkhokha. Kuyenzeka emndenini kube nomkhokha wokufa kwabomndeni ngengozi ethile mhlawumbe ingozi yemoto. Umndeni ohlaselwe yilo mkhokha uphuma ugcwale izinkalo namaqele ufuna ikhambi lokuvala lo mkhokha. Kuyiwa nakwabamanga kuhlolwa kubo ukuthi yini imbangela yalowo mkhokha. Uma isitholakele imbangela yomkhokha kuqala umshikashika wokuvala umkhokha lowo ukuthi ungaqhubeki. Awukwazi ukungavalwa umkhokha ngoba lokho kungachaza ukuthi uzophela lowo mndeni.

Okuhluphayo ngomkhokha wukuthi akulula ukuthola umuntu noma abantu abakwazi ukuwuvala.  Akuvamisile-ke ukuthi abantu bamakhambi kube nokuthile abathi abakwazi ukukwenza.  Unqamula amathafa nezinkalo namagquma uyalelwa umuntu ongakusiza ekuvaleni umkhokha ugcine ungasizakalanga. Omunye umkhokha uqubuka khona emndenini kanti kukhona owomndeni ogangayo. Kuyenzeka kube khona owomndeni ophehla amanzi kulokhu kuthiwa wumkhokha wumkhokha ukhonjwa kude kanti indaba ikhona emndenini. Kuyenzeka babhuqeke baphele abomndeni kungaziwa ukuthi baphoqozwa yini kanti indaba isekhaya.

Kulukhuni kuyitshe ukunqanda umkhokha uma umsunguli walowo mkhokha engowesende lalowo mndeni.  Kwawona umndeni uma uvele udungekile ungenakho nokuncane ukuhleleka uba khona umkhokha ovezwa yilokho kudungeka komndeni.  Kungashonwa le nalena kufunwa isisusa somkhokha kanti indaba isekubeni yinhlakanhlaka amasimba omthini kwalowo mndeni. Kunomkhokha ohlasele i-African National Congress okuwumkhokha ongaphakathi kulona qobo lwalo leli qembu.  Leli qembu alikwazi ukuthatha izinduku liyokuzwa ukuthi ngakube yini imbangela yalo mkhokha ngoba liyazi kahle kamhlophe imbangela yomkhokha.

Umkhokha ohlasele leli qembu ngowokumisa oMengameli balo bengakaliqedi ihlandla labo lokuphatha.  UMhlonishwa uZuma unguMengameli wesibili waleli qembu ukwehlelwa yile nkiyankiya.  Okwaqala ngaye ukumiswa yiqembu lakhe lingakapheli ihlandla lakhe lokuphatha kwaba wuMhlonishwa uMbeki.  Wazithola esebindwe yisidwa kwase kudingeka ukuthi useyahoxa ekuqhubekeni nokuba uMengameli.  Indaba kodwa yaqalwa nguMhlonishwa uMandela.  Noma yena engamiswanga yiqembu lakhe kodwa nguye okwathi esaphethe kungonakele lutho wathi khumu, konke usezokudlulisela kuMhlonishwa uMbeki ukuthi kuqhubeke yena abe nguMengameli.

See Also

Isenzo sikaMhlonishwa uMandela sathi noma sabe singakaze senzeke phambilini kodwa semukeleka.  Sekuba nemibuzo eminingi-ke manje uma sekubonakala kunomkhokha wokumisa oMengameli baleli qembu bengakayikhathuli indima yabo.  Imibuzo evelayo ngeyokuthi konje kungenzeka yini ukuthi isenzo sikaMhlonishwa uMandela sokuhoxa engakayikhathuli indima yakhe ngakube yiso yini esangenisa la manzi asegcwele indlu.  Sekukhona nalabo abathi mhlawumbe awafundisekanga kahle amalungu aleli qembu ukuthi kwenzekani ngenkathi uMadiba ehoxa esithubeni ededela uMhlonishwa uMbeki.

Emva koMhlonishwa uMandela akekho uMengameli we-ANC ophathe waze wayoqeda kahle lonke ihlandla lakhe.  Kuthi seziya ngasemajikeni sekuthiwa useyaqeda uMengameli kuvele kuthuquke isishiphi seqaqa.  Sithi uma sithuquka lesi sishiphi seqaqa kusuke nokungenadosi kuqale kutinyele.  Kudela owaziyo ukuthi lizowuvala kanjani lo mkhokha leli qembu okuwumkhokha onezimpande kulo uqobo?  Lo Mengameli obegcotshwa mhla ziyi-16 kwephezulu ngakube yena uzosinda kulo mkhokha ohlasele leli qembu?  Ngelinye ilanga leli qembu liyozisola liyobona umfana ogwazwe yinkomo ngomkhokha ophehlwa yilo uqobo.  Kufanele lizisike insumpa lizibuze ukuthi liqondephi nalo mkhokha eliziphehlela lona.

  • UDkt uMpumelelo Mbatha ungumhleli weSichazamazwi SesiZulu, ungoti wolimi isiZulu nombhali.
Scroll To Top