Now Reading
Ngabe sekudingeka intsha yamaduku ku-ANCWL?
Dark Light

Ngabe sekudingeka intsha yamaduku ku-ANCWL?

ISIQUBULO esithi “Wathinta abafazi wathinta imbokodo” sasungulwa kukubi abesifazane besekhaleni lempi yokulwa nokuphathwa kwamapasi ziyisi-9 kuNdasa ngowe-1956 kukhukhulelangoqo wenhlabaluhide eyayibheke ezindlini zoMbuso ePretoria. Ngalesi sikhathi abesifazane babeyimbumba imbokodo kamagayise nokwagcina ngokuthi lo mkhankaso wabo uholwe uphiko lwabesifazane bombutho we-ANC. Kulesi sikhathi samanje kungenzeka yini ukuthi umbutho wabesifazane usuphelelwe udosi lokutinyela ngaphansi kobuholi obusha njengoba muva nje kugqame ukwehlukana kwemibono kwabaholi abaphezulu kulolu phiko. Lo mbutho ubuwaziwa ngokukhuluma ngazwi linye phambilini usaholwa abaholi abanjengoGetrude Shope, u-Ida Mntwana, u-Albertina Sisulu, uThandi Modise kuze kuyofi ka kuNosiviwe KaMapisa Nqakula. Isithwalandwe somzabalazo esihole lo mbutho izikhawu ezimbili kusuka ngowe-1993 uNkk uWinnie KaMadikizela Mandela akakufi hli ukuphoxeka kwakhe ngokwehlukana kwalo mbutho akholwa ukuthi kube yisona sizathu esiholele ekutheni wehluleke ukuqoka owesifazane wokuqala obengaba nguMengameli wezwe. “Angikholwa ukuthi abesifazane basebenza ngokuzikhandla ukuthumela umyalezo kwabesilisa ukuthi manje sekuyisikhathi sembokodo,”kusho uKaMadikizela Mandela. Uthe bekusemqoka ukuba abesifazane bafakwe kubaholi abayisithupha abaphambili be-ANC.

Kungenzeka yini ukuthi ukuphelelwa umsoco kophiko lwabesifazane be- ANC sekuyizinkomba zokuthi sekuyisikhathi sokuba abaholi balo asebekhulile bayidede indawo kungene intsha. Umkhankaso wokugqokwa kwamaduku kaKhongolose kwabesifazane owawuqhutshwa uphiko lwentsha kwakungathi ucaba indlela yokusondeza abesifazane ekoholeni lolu phiko kodwa kwabuye kwashabalala. Intsha ye-ANC ayiwubuyise umkhankaso wamaduku ophikweni lwabesifazane ukuze ithathe izintambo kwasebekhulile njengoba kwenzeka nakweminye imibutho yabesifazane emaqenjini ezepolitiki eholwa yintsha njengeDemocratic Alliance ne- Economic Freedom Fighters. Ngesikhathi somkhankaso we#FeesMustFall iningi intsha yesifazane eyayibonakala ifake amaduku e-ANC emanyuvesi okwakubonakala njengenxeba lokuthatha ubuholi kulolu hlaka. Ukwehlukana kwemibono ebuholini be-ANCWL kugqame kakhulu ngesikhathi kuza ingqungquthela yokukhetha ubuholi lapho kube nokushayisana phakathi kowayenguMengameli wabesifazane uNkk u-Angie Motshekga nosephethe izintambo uNks uBathabile Dlamini mayelana nokuthi ubani iqhikiza ku-ANCWL phakathi kwabo. Lokhu kudalwe ukuqubuka kwemikhankaso ebiholwa uNkk uMotshekga, ebiphambene nezinqumo ze-ANCWL zokweseka uDkt uNkosazana MaDlamini Zuma.

Sekungumlando ukuthi uNkk uMotshekga wayegqugquzela abesifazane ekwesekeni uRamaphosa. Lokhu kwabacasula kakhulu abaholi be-ANCWL baze bathi akehlukane nokuphoqa ukuhola lolu phiko “esethuneni” ngoba kuyaziwa ukuthi kudala aphuma esikhundleni ngakho akadedele engahambisani nalolu phiko. UNkk uMotshekga wakubeka kwacaca ngaphambi kwengqungquthela ukuthi akadingi mvume kumuntu yokuba akhankasele noma ngabe imuphi umholi kuKhongolose. Uze wathi ngisho sebethanda laba abamgxekayo ngemikhankaso yakhe kodwa abasobe bakususe kuye ukuthi wake waba nguMengameli we- ANCWL. Akazange azigqize qakala zonke izinkulumo ebezimgxeka. Kunalokho uqhubekile waba phambili emikhankasweni kaRamaphosa esifundazweni iGauteng, iMpumalanga, iFree State ehola abesifazane ebanxenxa ukuba bahambe noRamaphosa. Ungenise ngisho KwaZulu- Natal wazuza izinhliziyo zabesifazane asebaphuma ezikhundleni zokuhola i-ANCWL esifundazweni nasezifundeni okubalwa kuzo iTheku. Phakathi kwalaba kubalwa uNkk uLungi Gcabashe owayenguSihlalo we-ANCWL KwaZulu-Natal noMfu uCeliwe Madlopha naye ophume ngonyaka odlule ekuholeni lolu phiko esifundazweni.

Kwaze kwangena ngisho abaseThekwini nabo asebaphuma okungoNkk uNomvuzo Shabalala nowayenguSihlalo uNkk uNondumiso Cele. Ugcine esetheleka ngisho KwaZulu-Natal ephelezelwa iphini likaMengameli weCosatu, uNkk uZingisa Losi nabesifazane abanye asebaphuma ebuholini baKwaZulu-Natal balolu phiko. Benza umbuthano eMlaza wokukhuleka izithunywa nokuba kunqobe uRamaphosa. Lokhu kugcine sekuqubula umbuzo wokuthi ngabe ngempela ubani iqhikiza lezintokazi kuKhongolose phakathi kukaNkk uMotshekga noNks uDlamini. Lo mbuzo uye waphenduleka ngemiphumela yengqungquthela. UNkk uMotshekga usithathile lesi sicoco njengoba umkhankaso wakhe kaRamaphosa ubeyimpumelelo ngokuthi anqobe, kwathi uNks wakwaDlamini waphenduka ize leze ngokuthi kwehlulwe abebemthwele ngeqoma bengabesifazane okunguDkt uMaDlamini Zuma. UNks wakwaDlamini noma eyivumile induku kodwa wezwakalisa ukukhala esola izithunywa ngokungakholelwa kwabesifazane nokungahambisani nemigomo kaKhongolose yokubeka phambili isibhuda uma kuziwa ezikhundleni zobuholi.

See Also

Lo mholi ugcine esegxekwa ngokuthi wehluleke wancama ukumela abesifazane ngendlela efanele ngaphansi kobuholi bakhe. Okokuqala abebemsola bakhale ngokuthi ukube ubezimisele ngokuqhuba ivangeli lokuba kuqokwe abesifazane ekuholeni uKhongolose, bekumele aqinisekise ukuthi bonke abesifazane abaphakanyiswe amagatsha ukuba bangenele izikhundla ubabeka eqhulwini. Lapha bekubalwa uNkk uLindiwe Susulu obephakanyiswe amagatsha ekubeni iphini likaMengameli noNkk uBaleka Mbete. Ukukhuluma bekuthi uzigwaze ngowakhe ngokuthi anqume ukuma nowesifazane oyedwa okunguMaDlamini Zuma. Kumanje i-ANC inowesifazane oyedwa vo esigungwini sabaholi abayisithupha abaphezulu okunguNkk uJessie Duarte obuyiselwe njengephini likaNobhala Jikelele. Abakhulumayo bathi ukunqoba kukaNkk uDuarte akusobe kumataniswe ne- ANCWL ngoba ibivele ingazange imkhankasele.

Scroll To Top