Now Reading
Zimnuka ngokuyiqhatha ngesinqe uGxabhashe
Dark Light

Zimnuka ngokuyiqhatha ngesinqe uGxabhashe

Omunye wabaholi abaqavile ku-IFP okhonjwa kwesikaNobhala Jikelele okhethweni oluzayo ulandelwa yizinsolo

OMUNYE wabaholi be-IFP ohlala ekomitini elibheke ukujutshwa kwamalungu aleli qembu ezinhlakeni zikaHulumeni nakomasipala, nokuvela ukuthi kukhona abamphakamisela  ukuba uNobhala Jikelele sekunokukhuluma okuthi kuneziMeya esezingene enkingeni ngenxa yezeluleko zakhe.

UDkt uCedric Xulu ophinde abeyikhansela kumasipala uMhlathuze kukhalwa ngokuthi sekunezimeya esezilahlekelwe izikhundla ngenxa yakhe. Ezinye zalezi ziMeya okukhalwa ngokuthi zigcine sezisenkingeni iNkosi uMzamo Buthelezi obephethe eZululand, uMnu uQhina Mkhwanazi obeyiMeya yaseMtubatuba noMfu uSithembiso Mataba  obekwaNongoma.

UXulu uke wathinteka  ngaphambilini kuthiwa waba yimbangela yokuba uButhelezi athathe uhambo olwalubheke kwa-Israel nolwaluhlanganisa ithenda yamanzi. Kulolu hambo kwavela  ukuthi kwakuphendlelwa enye yezinkampani ezimataniswa nalo mholi ukuze zihlomule ngethenda yamanzi eZululand.

UButhelezi waluqinisekisa lolu hambo noXulu ngesikhathi enengxoxo nesiteshi somsakazo okuyiGagasi fm, nalapho ayechaza khona ngesinqumo  seqembu sokuba asuswe ekubeni iMeya yaseZululand. Yize sekwenzekile lokhu kodwa uXulu naye obalwayo kulolu hambo akazange athathelwe izinyathelo futhi namanje usaqhubeka ekusebenzeni eqenjini nasesikhundleni sakhe sokuba ikhansela laseMhlathuze.

Kumanje uButhelezi uyilungu elejwayelekile lePhalamende eCape Town, elimele i-IFP. Lo mholi  uke waba yilungu eliqavile kuNational Freedom Party esesigungwini esiphezulu esithatha izinqumo. Ngokuhamba kwesikhathi sekubhekwe engqungqutheleni yokukhetha ubuholi eyaba seMgungundlovu ngoZibandlela wezi-2011, kwaba nokungaboni ngasolinye phakathi kwakhe noNkk uZanele KaMagwaza Msibi.

Ngemuva kwengqungquthela wabe esesolwa ngetulo lokuzama ukuketula uKaMagwaza Msibi esikhundleni. Lokhu kuthiwa wakwenza ngokuthi wayefuna kuguqulwe isigaba soMthethosisekelo weqembu esasigunyaza oKaMagwaza Msibi ukuba aphathe iminyaka eyishumi noma amahlandla amabili engaphikiswa. Lokhu kumdalele amazinyo abushelelezi waze wakhishwa inyumbazana kuNFP nokulandele ngokuthi ahlubukele ku-IFP.

UXulu uphinde wasolwa ngokuhudulela phansi igama le-IFP ngesikhathi kuvela ukuthi uke wahlangana nomndeni wakwaGupta ukuze benze isivumelwano esasithinta ibhizinisi lezimayini, eMpangeni kodwa wakuphika. “UXulu usehluphile mfowethu nathi asazi ukuthi sekumele senzenjani. Ngikhuluma nje iMeya yaseNquthu uMnu uMabilabila Kunene isifuna nokwesula esikhundleni ngoba ikhala ngokuphoqwa uXulu benoMnu uMfananje Mbango abafuna ithathe izinqumo ezizozuzisa bona. Ngingakutshela nje ukuthi uKunene ufana nesichuse nje laphaya eNquthu akalutho ngoba la madoda amhleli entanyeni oXulu noMbango. Okubuhlungu ukuthi zonke iziMeya esezihambile ezikhundleni zikhala ngaye uXulu.

Ngisho lena yaseMtubatuba  uMnu uQhina Mkhwanazi  ikhala ezimathonsi ngaye ukuthi  uyaqhubeka nokubusa kodwa yona ayisenasikhundla ekubeni ezinye zezinqumo ebizithatha bezisuke zihlanganisa naye,”  kusho omunye wabaholi ocele ukungadalulwa. Lo mholi uthe enye iMeya okumanje ayisekho esikhundleni nebisondelene noXulu uMfundisi uSthembiso Mataba obephethe kwaNongoma.

Ethintwa uXulu uthe uyakweshwama lokhu ngoba ayikho iMeya ethatha izinqumo ngoba itshelwa abantu abathile kodwa zonke iziMeya ze-IFP zihlakaniphile, ziyakwazi ukuzisebenzela ngaphandle kokuphendulwa izichuse abathile. Uthe uyasola ukuthi konke lokhu kuyipolitiki yokungcolisa igama lakhe.

“Okunye engingakusho ukuthi lezi ziMeya okukhulunywa ngazo  sijwayelene njengabaholi esisebenza nabo eqenjini kodwa akukho lapho esengike ngabanesandla ekusebenzeni kwazo komasipala. UMfundisi uMataba ngicabanga ukuthi naye angamangala uma engezwa sekuthiwa mina  bengisondelene naye futhi ngimhlohla ukuba athathe izinqumo ekuphathweni komkhandlu. Inkosi yaseMbongombongweni  namanje isengumngani wami engamazi kudala kusekhona uMntwana wakwaZiphethe.

See Also

Ngaleso sikhathi ngangingazi nokuthi iyiNkosi kodwa sasingabangani engeluleka nasezinkingeni zami ezazisuke ziqondene nami siqu. Ngakho ngiyayethuka lena yokuthi bengimsebenzisa emkhandlwini ukuba athathe izinqumo. Empeleni labo abasho konke lokhu ngiyothokoza uma beletha ubufakazi obuhlanganisa nezingcingo nobuzokhombisa ukuthi ngabe besixhumana yini ikakhulukazi noMabilabila noMataba,” kusho uXulu.

Uthe wagcinana noKunene ngesikhathi besalungisa indaba yokuhlaliswa koMkhandlu waseNquthu okwakuphazanyiswa izinkinga zokungaboni ngasolinye kwamaqembu ezepolitiki ayethinteka. Uqhube wathi ngisho lena yokuthi uyazikhankasela ufuna isikhundla sokuba uNobhala Jikelele ayilona iqiniso ngoba useke wakhuza naye ukuba abantu behlukane nale nto.

Uthe ngisho ekhasini lakhe elikuFacebook akakaze ayiphathe indaba ethinta izikhundla ze-IFP. UXulu uthe kunalokho uma engena ekhasini lakhe uzikhulumela ngomndeni wakhe nezinkomo kuphela. Eziphendulela uMbango uthe  akulona iqiniso lokhu okushiwo ngaye ngoba yena akahlangani nezinto ezithinta inkohlakalo.

“Kufana nokungethuka ukuthi kuthiwe mina ngihlupha izimeya nosekufike ekutheni eyaseNquthu okunguKunene ifune ukwesula. Akekho ongazi ukuthi eNkatheni asiyikhulumi indaba yamathenda. Ngisho ungangicela ithenda uthi angikukhulumele ngisho kahle ukuthi zibonele. Okunye iziMeya azinawo amandla  okukhipha amathenda azihlali ngisho ekomitini lemisebenzi ekhishwa umkhandlu. Abantu ababhekelele lezo zinto amaConsultant nabakwaTechnical. Impela laba abasho lokhu bangcolisa igama lami. Kungenzeka abanye bayazi ukuthi ngiyasithela isibhaxu yikho sekukhona abangingcolisa kanje,” kusho uMbango.

Uthe abantu kumele baqonde ukuthi yingakho iziMeya ziphuma zingenalutho ezikhundleni ngoba azinawo amandla amathenda. Uveze ukuthi yena uhambela eMzinyathi ngoba esuke eyobheka amaziko eqembu ukuthi ngabe asebenza kahle yini.

Scroll To Top