Now Reading
Impi yegceke eMancwangweni isiphenduke ipolitiki kwaNongoma
Dark Light

Impi yegceke eMancwangweni isiphenduke ipolitiki kwaNongoma

Amasimu nemali kwehlukanisa umndeni phakathi nokungase kukapakele nasemphakathini

Esimweni esejwayelekile lesi yisibusiso esiyinqabakutholwa ukuthi emzini owodwa kuphume abaholi abanohlonze. Nokho lokhu kubukeka kungenjalo emndenini wakwaMncwango kwaNongoma. Lo muzi ukhiqize abaholi abaziwayo kwezepolitiki okunguMnu u-Albert Mncwango ongumholi onamava we-Inkatha Freedom Party (IFP) noyiMeya yakwaNongoma. Enye indodana yaseMancwangweni nguMnu uZwakele Mncwango ongumholi weDemocratic Alliance (DA) KwaZulu-Natal, noyikhansela eMkhandlwini iTheku.

ElaboHlanga selingakuqinisekisa ukuthi laba baholi bazazelene ngodaba oluthinta amasimu akwabo, uMkhandlu uNongoma, izigidi ezintathu kanye nenkontileka yokuqashiselwa indawo iminyaka engama-99. Ngokwamaphepha esiphakamiso sokusebenzisana (Memorandum of Understanding) ebhalwe ngomhla zingama-29 kuNhlangulana ngowezi-2017, inkampani Ingqondo Identity Solutions CC, uMnu uZwakele Mncwango angumnikazi wayo, phakathi kokunye iphakamise ukuthi uMkhandlu uzongena esivumelwaneni sokuqasha indawo iminyaka engama-99. Konke lokhu kwabe kuzokwenzeka ngaphansi kohlelo lwentuthuko olubizwa ngeKwaMangqwashu Mixed Zone Development. Inhloso yalolu hlelo bekuwukuthi kwakhiwe amahhovisi oMkhandlu wakwaNongoma, amanye amahhovisi eminyango kaHulumeni, inkundla yezemidlalo, ipaki, uhlelo lwezindlu, inxanxathela yezitolo, nokunye.

Indawo ebikhonjiwe esicelweni soxhaso se-Ingqondo Indentity Solutions CC, kuvela ukuthi ngamasimu emizi yaseMancwangweni. ElaboHlanga litholile futhi ukuthi lolu daba kade lwaqalwa ‘ukulungiswa’ njengoba selasingathwa yiziMeya ezintathu; okuyiMeya uMabika, iMeya uMavundla kanye neMeya uMataba. Kuthe lapho sekukhona isivumelwano yahamba iMeya uMataba mhla zingama-30 kuNhlaba nonyaka udaba lwasala nowayeyiMeneja yoMkhandlu uMnu uBonga Ntanzi nozamile ukulwethula emaKhanseleni njengesiphakamiso ukuze kusayinwe nokho kwala, umkhonto wajama. Kuthiwa lolu hlelo olusamile kube ngenxa yemibuzo efakwe yiMeya entsha uMncwango nothe lokhu okwabe kuhlongozwa yize kubukeka kukuhle kuzohamba kufake yena siqu noMkhandlu otakwini njengoba luthinta amasimu akwabo nenkokhelo ehlukene izigaba ezimbili, okuyizigidi ezintathu kanye nenkontileka yeminyaka ecela ekhulwini yokuqashiswa.

Ozulázayithole balulandele lolu daba ngenhloso yokuthola umnyombo walo. Ekhuluma nelaboHlanga owayeyiMeya uMataba uthe uyalwazi udaba kepha uhambe lungakaphothulwa ngakho kukhona imininingwane angenayo.

“Njengoba nazi mina ngihambe ngoNhlaba kodwa ngaphambi kwalokho mina ngakwenza okufanele ngaxhumana nomphakathi. Ngingaqinisekisa ukuthi kukhona umhlaba owawubhaliswe ngaphansi kwe-Ingqondo Identity Solutions. Ngokwezingxoxo uMasipala wawuzonikezwa amalungelo okuthuthukisa lo mhlaba. Nokho imininingwane eminingi yayingakapheleli ngoba sasingakafiki esiphethweni. Okwakuzokwenzeka sasizowuthuthukisa lo mhlaba sifake lonke uhlobo lwengqalasizinda kodwa inkinga kwaba ukuthi kukhona ababefuna ukuhlomula ngokuthile,” kusho uMfundisi uMataba.

Uqhube wathi okwakusifakela ingcindezi ukuthi sabe sesiyitholile imali yokwenza inkundla yemidlalo nokwakusho ukuthi ukuyiqala kwakuzobe kukhomba ukuthi kukhona lapho esibheke khona ngalolu hlelo. Empeleni lolu hlelo aluqalanga kimi kodwa nathi sifike seluke lwabhungwa ngubuholi obungaphambili kusuka kuMhlonishwa uMabika. Le ndawo okukhulunywa ngayo ingaphansi kweNkosi yakwaMandlakazi oQathaqatheni kanti enye ingaphansi kwakwaMncwango. Ngaphandle kwalokho akukho engikwaziyo ikakhulukazi okwenzeke sengihambile,” kuphetha uMfundisi uMataba.

ElaboHlanga libe selidlulela kuloyo obeyiMeneja yakwaNongoma uMnu uBonga Ntanzi noqale wamanqika ukukhuluma ngalolu daba njengoba lufaka abantu asondelene kakhulu nabo.

“Laba bantu enifuna ngiphawule ngabo ngibazi kakhulu ngoba omunye wayeyingqwele yami kanti lona omncane kwakungumfundi wami okumanje bobabili sisezwana kakhulu. Nokho ngoba niyangiphoqa kumele ngicacise. Okokuqala ngesikhathi kusekhona iMeya uMabika, yakhala ngokuthi idolobha lakwaNongoma alikho esimeni esihle licinene kakhulu. Waze waphakamisa ukuba kuzanywe enye indawo okuzokwakhiwa kuyo ingqalasizinda. Wabe esexoxisana nomphakathi wakwaMandlakazi, abasoQathaqatheni nabakwaMncwango. Laba bakwaMncwango bathi kungakuhle kukhulunywe ne-Ingqondo ngoba yiyo esingethe umhlaba wabo. Phambilini umbono esasinawo kwakungukuthi sifuna ukusebenzisa zonke izindawo zaMakhosi sifake kuzo intuthuko ukuze sinciphise lesi siminya esikwaNongoma edolobheni. AMakhosi ayebhekwe kakhulu kwakungeyaseMatheni, eyakwaMandlakazi nasoSuthu. Sasibeke eceleni imali eyizigidi ezintathu zokuba uma iNkosi isinikeza umhlaba siyonxephezela isizwe sayo ngalezi zigidi ezintathu. Kuthe umasiya koMncwango kwaba yilapho sitholana khona ne-Ingqondo Identity Solutions yona eyayinomhlaba cishe obungamahektha angama-30.

UMncwango we-Ingqondo wasinikeza uhlelo lwakhe lokuthuthukisa umhlaba ayewuphethe. Kuthe uma sibuka ayezokwenza sakuthanda kanti wayesethe angasinikeza umhlaba ngezigidi ezimbili. Okwasixaka kwaba ukuthi sawubona umncane kakhulu nokwenza sagcina siya eNkosini yakwaMandlakazi ukuze sithole okuthe xaxa,” kusho uNtanzi.

Uqhube wathi iNkosi yakwaMandlakazi yakuchitha ukudayiswa komhlaba nokunikezelwa kwesinxephezelo okwakuhlongozwa yi-Ingqondo Indetity Solutions kodwa yathi awubolekiswe umasipala awuthuthukise. Uthe okwabalula ukuthi kwasekunesivumelwano sokuboleka umhlaba seminyaka engama-99 esasikhishwe Ingonyama Trust ngemuva kokuvumelana nomphakathi sanikezwa Ingqondo Identity Solutions.

“Kuthe kusenjalo kwabanenkinga yokuthi abantu basoQathaqatheni abasayizwa kahle le ndaba yalolu hlelo lwentuthuko bavele bagodla indawo yabo. INkosi yakwaMandlakazi yabe isivuma ukuba sithathe indawo eyayingamahektha ali-164 eyayihlanganisa inqwaba yamasimu angasasebenzi ayesengaphansi kwayo. Ngokomthetho uma insimu isihlale iminyaka emithathu ingalinywa ifakwa ngaphansi kweNkosi yesizwe kanti lawa aseMancwangweni ayeseqede iminyaka engama-30 engathintwa.

“Ngakho iNkosi yathi singaqala senze intuthuko kodwa inkampani kaZwakele Mncwango Ingqondo Identity Solutions yabe isizolahlekelwa ubunikazi bokuphatha kodwa wayezobhekelelwa ngokuthi izinhlelo abenazo zamabhizinisi ziqhubeke ngaphansi kwentuthuko kaMasipala, yingakho kungazange kubenemali ayezonikezwa yona uMncwango we-Ingqondo. Umphakathi nawo ubuzohlomula kakhulu kodwa inkinga iqale lapho amakhansela akwaMandlakazi nawasoSuthu esebanga inkundla yemidlalo eyayizokwakhiwa kwaMandlakazi ngemali esasiyinikelelwe uMnyango Wezemidlalo Nobuciko Namasiko KwaZulu-Natal. Kwagcina kufika nesikhathi sokuba ngihambe kwaNongoma kungasayinwe lutho njengoba namanje uhlelo lumile,” kuchaza uNtanzi.

Owe-Ingqondo Identity Solutions uyachaza

‘Okokuqala lo mhlaba owomndeni waseMancwangweni kithi, yiwo owangicela ukuba ngiwuthathe ngiwufake ngaphansi kwenkampani yami Ingqondo Identity Solutions. Ngenxa yalokho iNkosi yakwaMandlakazi yabe isingibiza izongichazela ukuthi icela uMasipala wakwaNongoma uma unesifiso sokuthuthukisa le ndawo kufanele okungenani uqashe umhlaba enkampanini yami. Lokho kwakuzosho ukuthi uma konke kuphumelela, inkampani Ingqondo yayizobe isiqoka ikomiti lo mphakathi elalizoba amalungu eTrust okwakuzoba yiyo ezosingatha konke bese Ingqondo yona iphuma ekuphatheni umhlaba. Lolu daba beluvele luqale kudala kusuka ngesikhathi seMeya uMabika kwaze kwaba kungena uMataba.

Okwakuzokwenzeka ukuthi lo mhlaba bekuzokwakhiwa kuwo ingqalasizinda ezosiza umphakathi wonkana ngenxa yokuthi idolobha kwaNongoma lincane kakhulu. Ngakho lo mhlaba yiwo obubonakala njengendawo ekulungele ukuba yisizinda sentuthuko nobekuzosiza ekwakheni amathuba emisebenzi kubantu. Inkinga ukuthi iMeya uMncwango izame kaningi ukuvimba intuthuko ngenxa yokuthi unezinhloso zakhe zokuba abenebhizinisi lamahlathi kuwo lo mhlaba. Ngakho ubevele akhale ngamasimu akhe kodwa uma kunemihlangano yomndeni yokubhunga ngalo mhlaba ubevele angezi. La masimu akhala ngawo agcina ukulinywa eminyakeni engaphezulu kweli-10,” kusho uMncwango.

See Also

Eqhuba uthe lo mhlaba kufanele kucace ukuthi akawuphethe kodwa uwubolekwe umndeni ngoba vele umhlaba osemakhaya uphethwe Ingonyama Trust. Uthe akukho okufihliwe ngalolu daba, waveza nokuthi ngesikhathi uMasipala ufuna ukuthatha lo mhlaba wababikela ukuthi usungaphansi kwengcindezi yokuba wakhe inkundla yemidlalo ngakho babona le ndawo yaseMangqwashini kuyiyo efanelwe ukuba bayinikezwe.

Okunye akushilo ukuthi uMasipala wathi usuvele unemali eyizigidi ezintathu ebekelwe ukwakha inkundla yemidlalo yakwaNongoma. “UMasipala wasibikela ukuthi ukuze bakhombise ukuthi lo mhlaba bazimisele ngawo bazosebenzisa lezi zigidi ezintathu ukwakha kuyo inkundla yemidlalo bese kulandela nezinye izinhlelo. Ngakho namanje ngiyasho akukho mali engayithola noma eyeza enkampanini yami ngoba lezo zigidi ezintathu azizange zisasebenza ngenxa yokuthi bekungakaphothulwa lutho. Nokho kubi ngoba amanga asatshalaliswa ngalolu daba asexoshise ngisho uMataba kwathiwa wadla imali ekubeni engazi lutho. Le ndawo ebifunwa uMasipala nebizobayisivumelwano seminyaka engama-99, ingamahektha ali-164. Nokho kubuhlungu ukuthi le ndawo engaka ebizoguqula impilo yabantu bakithi kwaNongoma intuthuko yayo iphazanyiswa ukulwa kwasemndenini. Yize kunjalo kodwa sizoqhubeka sifune abatshalizimali abazoletha intuthuko ngokuzimela kuleya ndawo ngoba iyakudinga ukufukulwa ngokomnotho. Sizolwa kuze kube sekugcineni ngoba ngiyazi ukuthi ngisho iNkosi yakwaMandlakazi kuliwa nayo ngale ntuthuko iyahlukunyezwa,” kuphetha uMncwango.

IMeya uMncwango ibhoka iyakhahlela

IMeya yakwaNongoma ibuzwa ngalolu daba nangezinsolo ezishiwo nguMnu uZwakele Mncwango ithe ‘indodana yakhe’ izama ukuhlanganisa izinto ezingahlangani ngalolu daba ngoba yiyo eyenza ubugebengu yabahamba ngemuva bengazi lutho.

“’Indodana yami’ ngiyabona izama ukuxuba izinto ezehlukene kakhulu. Empeleni wasihamba ngemuva waya ku-Ingonyama Trust wabuya esesikhombisa isivumelwano sokubolekisa ngomhlaba wethu kuMasipala waKwaNongoma nenkampani yakhe Ingqondo Identity Solutions. Ukwenza lokhu nje, usebenzisa umfowethu oyinduna. Udlala ngaye ngoba engazi lutho ngalolu daba. Kuthe sisamangazwe yilokho wasitshela ukuthi lesi sivumelwano sokubolekisa ngomhlaba wethu sizoba iminyaka engama-99. Nathi sakhuza sababaza sibona umuntu edayisa ngomhlaba wethu singazi lutho. Akugcinanga lapho nami kuthe uma sengingena kwaMasipala kwayima ngibona ukuthi hhawu kanti udaba selungaka, sekunezincwadi ezibhaliwe zesivumelwano,” kusho iMeya uMncwango. Uqhube wathi lolu daba lwehlukene kabili ngoba kukhona oluthinta amasimu omndeni nolwe-Ingqondo Identity Solutions ezama ukusebenzisana noMkhandlu ngokwebhizinisi.

“Lolu daba umbango walo ubekhona ngingakafiki nami njengoba kungazange kusayinwe ngaze ngafika ngazoba yiMeya. Ngabe sengibuza ukuthi kwenziwa yini ukuthi uMasipala ufune ukusebenzisana nenkampani ezimele okuyi-Ingqondo Identity Solutions ekubeni umhlaba kungowaMakhosi. Ngemuva kwalokho ngathi mina angisobe ngifake esami isandla ngisayine into engacacile futhi nenkundla yemidlalo okukhulunywa ngayo, sinayo eMona izolungiswa ngezigidi ezili-11 zamarandi. Ngisho singumndeni wakwaMncwango asiyingeni indaba yalolu hlelo ngoba lunobusela phakathi kuzokwebiwa umhlaba wethu.

“Thina ke sazabalaza silwela ukuthi amaBhunu angalokothi athathe umhlaba wethu. Namanje sisalwa sithi noma ngabe uyiDA noma iNational Party noma ungowoHlanga sizokulwa nawe nje uma uzokweba umhlaba wethu. Ngikhuluma nje sesibhalele ne-Ingonyama Trust Board sibuza ukuthi ikwenze kanjani lokhu ukuba iphisane ngomhlaba wethu. Kuyo sifuna kucace ukuthi noma ngabe amasimu ethu asisawalimi kodwa akekho ozowathinta. Undodana lo akadayise amasimu akubo ehlukane nawethu ngoba uhlangene nabantu abangenamasimu, yibo laba abavuma le nkohlakalo. Ngisho ngingaba nayo insimu eyodwa noma amabili kodwa angifuni ngomhlaba wakithi ngimile nje lapho futhi angidlali ngoba sawushiyelwa obabamkhulu nathi siyowushiyela isizukulwane sethu,” kusho uMncwango.

Uphethe ngokuthi kabanazo ngisho ezincane izinhlelo zokusebenzisana ne-Ingqondo Identity Solutions futhi abahambisani nekwenzayo ukuba ithathe umhlaba wabo bengazi. Okube sobala ukuthi lolu daba ngeke lugcine lingumbango wegceke kepha luzonabela nakupolitiki yamaqembu. Kulindelekile futhi ukuthi nezinhlaka zoBukhosi zingene.

Scroll To Top