Now Reading
Isifundazwe iKwaZulu-Natal sisolwa ngokuhloba ngehlazo
Dark Light

Isifundazwe iKwaZulu-Natal sisolwa ngokuhloba ngehlazo

Abafundi boHlanga ababalelwa ezi-24 000 kuthiwa badudulelwe kumatikuletsheni

 

Emasontweni angemangaki amehlo azobe ethe njo emiphumeleni kamatikuletsheni. Ngalesi sikhathi kusuke kungebona abafundi nemindeni yabo kuphela abanengcindezi kepha kusuke kunjalo nasezikhulwini zoMnyango Wezemfundo, kusuka kuNgqongqoshe, kubaphathiswa, ezikhulwini eziphezulu nakothisha. Ngeshwa lesi yisikhathi sokwehlulela, lapho kukhona abatuswayo ngokwenza kahle kuphinde kube nalabo okusuke kubatshazwa izinga abavele ngalo. Minyaka yonke uNgqongqoshe Kazwelonke ukhipha isibalo salabo abasuke bephumelele umatikuletsheni, emcimbini osakazwa bukhoma kuthelevishini nasemisakazweni. Kuthi ngakusasa kushicilelwe amakhulu ngamakhulu amaphephandaba (muva nje lokhu sekwatholakala nakusizindalwebu) lapho umphakathi nabafundi ekuseni besuke sebemi amaqoqo bebheka amaphepha ukuthi ngabe ‘kuhambe kanjani’.

Yize kungekho ophumela obala ngalokhu, cishe minyaka yonke kuhlale kunombuzo ekutheni abafundi boHlanga benze kanjani. Lokhu phakathi kokunye kudalwa yizinkulumo ezehlukene mayelana nezinga lemfundo yaboHlanga ikakhulukazi labo abavela ezikoleni zakobantu; emalokishini nasezindaweni ezingaphansi koBukhosi. Isikhalo esikhulu wukuthi ingxenye yabo enkulu iyadudulwa isuka ebangeni le-11 iya kumatikuletsheni. Ongoti nezinyunyana lapha bakhala ngokuthi lokhu yinto eyenziwa nje ukwenza uMnyango ubukeke kahle kepha kuyayibulala imfundo yaboHlanga. Babalelwa ezi-790 000 abafundi ababhalisele ukubhala izivivinyo kuzwelonke. Lesi sibalo sehle ngezi-37 000 uma kuqhathaniswa nonyaka odlule njengoba babengaphezulu kwezi-882 000 ababebhala umatikuletsheni.

Ngokwezifundazwe KwaZulu-Natal bayizi-169 023 ababhala izivivinyo zikamatikuletsheni. IGauteng bayizi-112 164 bese kuba iLimpopo enabafundi abayizi-110 639 kulandele i-Eastern Cape ngabayizi-92 755. Ezinye izifundazwe zinabafundi abancane kakhulu ababhala umatikuletsheni uma kuqhathaniswa nalezi ezingenhla.

Ngowezi-2015 kuya kowezi-2016 uMnyango Wezemfundo wamemezela ukuthi uzonikeza ithuba abafundi abangaphumelelanga ebangeni lesi-11 ukuba badudulelwe kumatikuletsheni. Omunye wemigomo kwaba ngukuthi bazofike babhale ngowezi-2016 ingxenye yezifundo zakwaMatikuletsheni bese bephinda bebhala ngoNhlaba wezi-2017 belungiselela izivivinyo eziyobe sezibhalwa yibo bonke abafundi bakamatikuletsheni ekupheleni kwalo nyaka. Iziphathimandla zezemfundo zavumelana ngokuthi laba bafundi bazohlala izinyanga ezili-18 kumatikuletsheni ngaphambi kokuba bavunyelwe ukubhala nabanye abavele abangene kuleli banga ngokuphumelela kwabo.

Isimo kwelikaMthaniya

Ngokuthola kwelaboHlanga iKwaZulu-Natal yiyo ezihola phambili ngokududulwa kwabafundi. Isibalo esivelayo ngesabafundi ababalelwa ezi-24 000. Kanti okunye okuvelayo wukuthi bonke laba bafundi ngaboHlanga. Ekhuluma noZul’azayithole uNobhala wenyunyana yothisha KwaZulu-Natal, iSouth African Democratic Teachers Union (SADTU), uNks uNomarashiya Caluza, uvumile ukuthi lesi yisimo esikhomba inhlekelele wabuye waveza ukuthi sebekhale kaningi eMnyangweni Wezemfundo ngalolu hlelo lokududulwa kwabafundi ngoba bebona ukuthi aluphethwe ngendlela efanele.

“Kulaba bafundi abadudulwe ngowezi-2016 bafike babhala ngawo lowo nyaka base bephinda bebhala ngoNhlaba wezi-2017. Ababhalile bayizinkulungwane eziyisi-9 kodwa kuphumelele ababalelwa ema-500. Lokhu kusikhalisile ngoba sibonile ukuthi kunokuba izingane zisizakale ngalolu hlelo, kufana nokuthi zizolaxazwa ngoba iziphathimandla zibeke phambili lezi ezinikezwa izitifiketi e-Inkosi Albert Luthuli International Convention Centre (ICC).

“Okunye okubuhlungu ukuthi lezi zingane okudlalwa ngazo ezabasebenzi boHlanga abazihluphekelayo. Okusho ukuthi njengoba zingakutholi ukunakekelwa okufanele eMnyangweni Wezemfundo, ikusasa lazo lisithibele. Lokhu kusho ukuthi zizokwengeza isibalo sabantu abangasebenzi kuleli abagcina bengazi bazophila ngani.

Yithi esihambela zonke izikole nesihlale sibona lolu sizi lwezingane ezadudulwa,” kusho uNks uCaluza. Uqhube wathi okubaphethe kabi ukuthi ezikhungweni asebeke bazihambela ayikho neyodwa ingane yomlungu noma yeNdiya ethinteka kulolu hlelo lokududulwa kwabafundi kodwa yilezi zaboHlanga.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

IBAYEDE izamile ukuxhumana noMnyango Wezemfundo KwaZulu-Natal ngenhloso yokuthola uhlangothi lwawo. Kube wumzukuzuku ukuthola impendulo eqondile ngoba wonke umuntu ubezihlangula kukhonjwa uDkt uBarney Mthembu oyiNhloko ebhekele izivivinyo KwaZulu-Natal.

Okuqalwe ukubuzwa kuye nongumxhumanisi woMnyango uMnu uSihle Mlotshwa, uqale wangakuzwisisa ukuthi kungani oZul’azayithole babe nentshisekelo yokubhala ‘ngobuhlanga’ nokuthe uma echazelwa kodwa akazange esaphendula. ElaboHlanga liqhubekile layobuza omunye okhulumela uMnyango uMnu uMuzi Mahlambi. UMahlambi naye kuthe uma ethintwa yena wacela ukuba athunyelelwe imibuzo ngoba ekhala ngokuthi kusenomhlangano angena kuwo.

See Also

“Ngicela ungithumelela imibuzo ngoba ngingena emhlanganweni kodwa ngizokwazi ukukuphendula uma usuyithumelile,” kusho uMahlambi. Nokho kuze kwashaya isikhathi sokushicilela engabuyi kwala ngisho esethintwa kuselula yakhe kodwa akazange esatholakala. Kuze kwalamula okhulumela uMphathiswa uKhethomthandayo Dlungwane okunguMnu uKwazi Mthethwa nothe usazozama ukuxhumana noDkt uMthembu ngoba nguye ongachaza kabanzi ngalolu daba kodwa ugcine ehlulekile ukumthola. Uthe usola sengathi ubambeke emhlanganweni ngoba noma emzama ocingweni akamtholi. Ube esebuyela kuBAYEDE wazama ukuphendula ngoba etshelwa ukuthi udaba luyaphuma ngakho isikhathi siyashaya sokushicilela.

Uphawule ngokuthi bayasiqonda isikhalo esikhona ngalolu hlelo kodwa inhloso yabo ukubona abafundi bengagidi endaweni eyodwa, kunalokho bephumelela njengabanye. “Siyakuqonda ukukhala okuvela eNyunyaneni iSadtu futhi sizimisele ukusibhekisisa njengoMnyango njengoba uNgqongqoshe uMthandeni Dlungwane ukubeke eqhulwini ukuba laba bafundi nabo babenekusasa eliqhakazile. Okunye ukuthi lezi zikhalo ezivelayo azisobe sizishaye indiva kube sengathi asizwanga ngazo kodwa singakuqinisekisa ukuthi uMnyango usebenza ngokuzikhandla ukuba bonke abafundi baphumelele. Okunye asizukuyiphikisa iSadtu kulokhu ekushoyo ngoba siyaqonda ukuthi iyingxenye yezeMfundo futhi nothisha bayo babamba elikhulu iqhaza kulolu hlelo ukuze abafundi bakwazi ukuba bafezekise amaphupho abo,” kusho uMthethwa.

Kuvela lesi sikhalo nje uMhlonishwa uDlungwana uphansi phezulu emizamweni yokwenza ngcono imiphumela nonyaka. NgoNtulikazi kophezulu uDlungwane, uveze ukuthi uMnyango wakhe umi ngomumo ukusiza lezo zikole ezithwale kanzima zathola izibalo ezingaphansi kwamaphesenti angama-30 emiphumeleni kamatikuletsheni. Uthe kulo nyaka bazimisele ukuba iKwaZulu-Natal ithole okungenani amaphesenti angama-70 kuya phezulu ngoba abayifuni indaba yesikole esithola ngaphansi kwamphesenti angama-30.

Waqhuba uMnyango wakhe usuzame kanzima ukuqinisekisa ukuthi labo bafundi abangazange baphumelele ngonyaka odlule kodwa abaduduliwe babekwa eqhulwini. Phakathi kwezinye izinsiza abezibala zokulekelela laba bafundi nezikole ezingaphumelelanga kahle. Ubale ukuthi banqume ukusebenzisana nemisakazo namaphephandaba ukuze bahlinzeke abafundi ngezifundo abazozibhala ngezivivinyo.

“Imfundo yezingane zethu siyibeke phambili yingakho sifuna ukwenza isiqiniseko sokuthi zonke izifundo zabo bayazithola emisakazweni nasemaphephandabeni. Okunye ukuthi sifuna lezo zikole ezingaphumelelanga kahle sizilekelele ngoba inhloso yethu ukuba sikhulise isibalo sezikole ezithole imiphumela yokuphasa engamaphesenti ali-100 kumatikuletshni KwaZulu-Natal,” kusho uDlungwane.

Scroll To Top