Now Reading
Bezwa amanzi ngobhoko ngokuphuma inxiwa
Dark Light

Bezwa amanzi ngobhoko ngokuphuma inxiwa

UKUHILIZISANA okulokhu kuqhubeka phakathi kweSouth African Communist Party (SACP) noKhongolose, kubukeka sekungene kwesinye isigaba njengoba amaKhomanisi esewuqinisa ngamandla umkhankaso wawo wokuphuma inxiwa ngokuzwa amanzi ngobhoko okhethweni oluzoba seMetsimaholo, eFree State. Kungokokuqala ukuthi iSACP iphumele obala ingenele ukhetho ngokuzimela njengoba ngesikhathi kuhlongozwa lokhu eThekwini ngowezi-2016, yabahlamuka labo ababengaphansi kwayo ababengenele ukhetho ngokuzimela.

Laba ababengenele ukhetho eThekwini kwakungabaholi bezinhlaka zayo iSACP, kodwa yabaphika emini kwabha yathi ayibazi futhi ayizihlanganisi nabo. Nokho okwaxaka kwaba ukuthi uma kunemibuthano yaleli qembu babethathwa njengamaqhawe behlaliswa phambili nokuyinto esenzeka namanje. Nokho kulokhu libukeka ligaya ngomunye umhlathi njengoba abaholi baleli qembu sebekubeke kwacaca ukuthi abajiki kodwa bazokhankasa ngamandla eMetsimaholo bengasebenzisi ngisho negama likaKhongolose.

Okunye abakushoyo ukuthi umphakathi kumele ukhumbule ukuthi nakuba bedlelana ne-ANC kodwa bayiqembu lezombusazwe. Bathi siphelile isikhathi sokuba i-ANC ibenze ihlaya kuthiwe besabisa ngokuzimela njalo uma kuzoba nengqungquthela yokukhetha ubuholi bukaKhongolose. Lolu khetho lwaseMetsimaholo luzoba umkhombandlela kuSACP ukuthi ngabe izinto zizoyihambela kanjani uma isiphuma inxiwa njengoba isishilo nokuthi uma iPhini likaMengameli we-ANC uCyril Ramaphosa lehlulwa engqungqutheleni engenyanga ezayo izohamba.

UNobhala Jikelele weSACP uDkt uBongumusa ‘Blade’ Nzimande kuleli sonto utshele amalungu abesembuthanweni obuseClermont, eThekwini ukuthi i-ANC ibihlale ibaziba uma bethi bafuna ukuphuma inxiwa. “Siyajabula ukuthi ekugcineni uKhongolose uyatatazela ngesinqumo esisithathile sokungenela ukhetho eMetsimaholo. Okusixakayo bebecabanga ukuthi siyolokhu sikhankasela bona kuze kubuye uJesu Khrestu yini. Nokho okumele bakwazi ukuthi uma nje bethatha izinqumo ezibheke eceleni kule ngqungquthela esiya kuyo, kuyocaca ukuthi iSACP isibhekene nomsebenzi omkhulu okumele iwuqale,” kusho uNzimande.

Muva nje leli qembu seliqala nokusondela ezindaweni zabantu ikakhulukazi aboHlanga njengoba phambilini belihlala lenza imibuthano yalo esilungwini nasezikhungweni zemfundo ephakeme. UNzimande uthe sekufanele amalungu abo akhohlwe indaba yemihlangano yamagatsha yokuxoxa ngokuthi ubani okufanele ahole i-ANC. Uthe okubalulekile ukuba azihlanganise nazo zonke izinhlaka zomphakathi okungaba izitokofela, izinhlangano zomasingcwabisane noma ezemidlalo. Ngisho uphiko lwentsha yamaKhomanisi luhlaba ikhwelo lokuba le nhlangano ingabe isaliyeka leli thuba lokuba iphonsele inselelo amandla ombuso.

Abaholi beSACP bamandla kulezi zinsuku eMetsimaholo esifundeni iFezile Dabi kanti kuqale kwaya khona iPhini likaNobhala Jikelele uMnu uSolly Mapaila eyobhabhadisa labo abebebagcoba ukuba bangenele ukhetho ngaphansi kweSACP. AmaKhomanisi amelwe amalungu angama-42 okhethweni lokuchibiyela kule ndawo oluzoba zingama-29 kuLwezi. UMkhandlu waseMestimaholo wahlakazwa ngoNtulikazi kulo nyaka ngemuva kwezinkinga ezibe khona ebuholini bobambiswano obebuphethwe iDemocratic Alliance ne-Economic Freedom Fighters nenhlangano yomphakathi iMetsimaholo Community Association neFreedom Front Plus.

See Also

Lolu bambiswano luholele ekutheni i-ANC izithole ilahlekelwa okokuqala uMasipala esifundazweni, iFree State selokhu yathatha izintambo zokuhola izwe ngowe-1994. Lo Masipala unamawadi angama-21 kanti abantu ababhalisele ukhetho bangaphezulu kwezinkulungwane ezingama-78. Phakathi kwezinkinga ezibekhona kube ukuthi uMkhandlu wehlulekile ukugunyaza isabelomali sonyaka wezi-2017/2018 ngenxa yokungezwani obekuqhubeka. Engqungqutheleni yeSACP ebibanjelwe Ekurhuleni, kuvunyelwene ngokuthi kufanele iyeke ukuncetheza noKhongolose kodwa izimele uma kunokhetho. Lo mbutho ukhala ngokuthi ubukelwa phansi uma kuthathwa izinqumo ku-ANC ekubeni uma kusafunwa amavoti yiwo osuke uphambili.

Ikhwelo lokuba iSACP izimele liqine kakhulu njengoba sekuxoshwe uNzimande kuKhabhinethi. Uveza ukuthi kade kwaqala ukuthi banganakwa kuKhongolose, waze wathi bakhumbula ngesikhathi kuqalwa umgomo wezomnotho owawubizwa ngeGear, bawubona ususebenza bengazange batshelwe ngawo. UNobhala Jikelele we-ANC uMnu uGwede Mantashe uthi ibaphethe kabi le nto ye-SACP ngakho bafuna ukuba bayilandelele, baxoxisane nayo ukuze bathole nokuthi iqonde ukuthini uma ithi ifuna ukuphonsela inselelo amandla okulawula umbuso. UMantashe uthe iyabakhubaza kakhulu indaba ye-SACP yokufuna ukuphuma inxiwa ngakho basazoqhubeka nezingxoxo nayo ukuze kulungiswe izinto.

Scroll To Top