Now Reading
Usazolokhu eyinkosi kamaskandi uKhuzani iNdlamlenze
Dark Light

Usazolokhu eyinkosi kamaskandi uKhuzani iNdlamlenze

KUYINTO ejabulisayo kakhulu ukubona abantu abasebasha bewukhathalele kangaka umculo wethu wesintu ikakhulukazi lowo kamaskandi okade kuwumculo onganakiwe kangako entsheni. Lo mculo “ohamba negazi” njengokusho kukababa uBhodloza Nzimande nokunguye owabamba elikhulu iqhaza ekubekeni phezulu umculo wesintu ikakhulukazi umaskandi. Igama elithi “maskandi” lisukela egameni lesiDashi elithi “musikant” nelichaza umculi. Lo mculo wakhushulelwa phezulu kakhulu uPhuzushukela nokunguyena owaziwa njengengqalabutho kulo mculo.

Ukubona uKhuzani Nkosikhona Mpungose (28) odabuka eNkandla endaweni yaseMandaba nodume ngele “Indlamlenze” ebizwa “ngeNkosi kaMaskandi” ebambe elikhulu iqhaza ekuthuthukiseni nasekuthandweni kwalo mculo ngenxa yokushaya intambo eqondile yalo mculo futhi ebe esemncane kwenza lo mculo wesintu sakithi ube nekusasa eliqhakazile. Kuyajabulisa futhi nokubona lo mculo usutshaleke kakhulu nasentsheni ngenxa yokulandela yona “Indlamlenze” okudalwa ikhono layo elibabazekayo ekuculeni, ekubhalweni kwamaculo nasekuhlanganisweni kwezinsimbi zomculo wayo. Phambilini lolu hlobo lomculo belunganakiwe ikakhulukazi entsheni kodwa manje yiyo egcwala kakhulu ngisho emakhonsathini nasemicimbini yawo. Lokhu kuthandwa kukaKhuzani sekumenze waqokelwa futhi wadla ubhedu kaningi kulo mkhakha. Kamuva nje usanda kuqokelwa ukuba yinxusa lenkampani esiza labo abacwile ezikweletini yakwaPioneer Debt Solutions nekhange iningi labalandeli bakaKhuzani. Phela yiyo kanye intsha eningi ecwile ezikweletini engena kuzona kungenasidingo nokuthenga izinto ezingayiyisi phambili kodwa okuyizinto ezisheshe ziphele njengobumnandi bukashingamu. Lokhu kusondela kwezinkampani emculweni wesintu kwenza kubonakale ukuthi umculo ofana nomaskandi kukude lapho ozoya khona.

UKhuzani ulandelwa yizinkumbi ezingabalandeli bakhe abazibiza ngeBlue Nation kanti yonke indawo lapho ekhona bahamba naye ngamakhulu nangezinkulungwane kwesinye isikhathi kuze kudingeke amaphoyisa omgwaqo ukulawula isiminyaminya sebephume ngezinkani. Okunye okumenza athandwe kakhulu ukuzithoba kwakhe kanye nokungazitsheli ngoba ngisho ecelwa abanye abaculi ukuba baqophe naye akenqabi. Lokhu kubonakale nangesikhathi eqopha neZingane Zoma ngonyaka wezi-2015 kuze kuphume icwecwe elithi Isihlahla Samavukane. Ngawo lo nyaka wabe esekhiphe amacwecwe ayisihlanu.

UKhuzani “Indlamlenze” Mpungose uke wagila izimanga eqoqa zonke izindondo emcimbini owaziwa ngaMantshontsho KaMaskandi nalapho akhala wemuka nezindondo zeBest Maskandi Album, iBest Selling Album neBest Song of the Year – nokwenza kwagcwaliseka ukuthi ngempela “uyiNkosi kaMaskandi” okuwuphaphe lwegwalagwala aluchonywe yibo kanye abalandeli bakhe. Akugcini nje ngokuthi alandelwe uma kunemicimbi kamaskandi kodwa nomculo wakhe udayisa ubuthaphuthaphu ezitolo.

Lena ngenye yezinto okumele inconywe kakhulu kubalandeli bomculo wesintu nabangayingeni indaba yomculo okokotelwe kodwa bayawuthenga umculo. Lesi yisibonelo okufanele sisetshenziswe nangabalandeli bezinye izinhlobo zomculo. Okunye okuphawulekayo ngoKhuzani ukuthi uma esekhulumile nabalandeli bakhe bayamlalela ngisho lapho ekhuza khona njengegama lakhe bayakhuzeka. Lokhu kubonakale nangesikhathi ebakhuza futhi ebayala ethi yena akaze axabane neGcokama Elisha, bamlalela nokwafakazelwa nawukuhlangana kwabo baxhawulane kubuka izwe.

See Also

Abanye abaculi aseke ahlanganyela nabo emculweni kubalwa iNdidane (eseyedlula emhlabeni), u-Andile KaMajola, uLebo M, iBig Nuz, i-Afro Soul, ukukha phezulu. Kanti impumelelo yakhe iyamangalisa uma kubhekwa ukuthi ungene emculweni ngokuphelele ngemuva kokuphothula umatikuletsheni ngonyaka wezi-2009. Akakaqedi ngisho iminyaka eyishumi ekhona kodwa uzidlela amahlanga kulolu hlobo lomculo, ikakhulukazi ekudayisweni kwamacwecwe akhe.

Enye into enhle kakhulu eyenziwa uKhuzani ukuthi usekwenze umkhuba wakhe omuhle ukufaka isandla axhase abafundi abaswele ezikhungweni zemfundo ephakeme nokuyinto engejwayelekile kubaculi abasebasha njengaye. Konke lokhu okwenziwa uKhuzani kwenza lo mculo kamaskandi ube nekusasa eliqhakazile njengomculo owakha isizwe nokhuthaza ubunye nentuthuko ikakhulukazi entsheni yabeNgabadi. Akungatshazwa nokuthi kumusical yeMaskandi Fire nakanjani iNdlamlenze izobe ikhona! Ukuphakanyiswa komculo kamaskandi ngalolu hlobo nakanjani kuzowenza usabalale nasemazweni ase-Europe maduzane nje.

Scroll To Top