Now Reading
Ayikezwakali inqubomgomo kaTrump nge-Afrika
Dark Light

Ayikezwakali inqubomgomo kaTrump nge-Afrika

NANGESIKHATHI esakhankasela ukuba uMengameli wase-USA, uDonald Trump akazange akhombise okutheni mayelana nobudlelwano ayezoba nabo nezwekazi i-Afrika. Ngaleso sikhathi wayemi ezwini elithi, inqubomgomo yakhe izobeka izidingo, kanye nezifiso ze-USA phambili osekunguhlelo olubizwa nge-America First Foreign Policy’. Le nqubomgomo kaTrump, iyamangaza ngoba sekwaba yinsakavukela kuhle komchilo wesidwaba ukuba oMengameli base-USA, noma ngabe bekungavunyelwana babe nenqubomgomo ecacile mayelana nobudlelwano namazwe ase-Afrika.

Emuva kokuthatha esobuMengameli, okwabonakala kuhamba phambili kuTrump mayelana ne-Afrika, kwaba ngukuthi uzoqhubeka nokulwa nezidlamlilo ezifana ne-ISIS, i-Al-qaeda, i-Al-Shabaab, neBoko Haram. Lokhu kugxila ekulweni nalama qembu akumele kuthathwe njengokukhombisa ukukhathazeka kwe-USA mayelana nalesi simo kwamanye amazwe, kodwa kuyinto encike kakhulu kunqubomgomo ye‘America First’. I-USA, isazibona ingelinye lamazwe elingabhekana nokuhlaselwa yizidlamlilo noma nini, yingakho ihambe izifaka ekulweni nalama qembu emazweni ehlukene.

I-USA iphinde ibe ngelinye lamazwe elisebenzisa amandla alo eNhlanganweni Yezizwe, i-United Nations (UN) ukufeza izinhloso zayo, ikakhulukazi ezimweni ezifana nezokudala uxolo emazweni ehlukene, intuthuko, nokunye. Kuyaziwa ukuthi ezintweni eziningi okusuke kuzokhulunywa ngazo emihlanganweni ye-UN, i-Afrika yiyo evame ukudingidwa kakhulu. Kepha ngisho nalapha uHulumeni kaTrump, uma uqhathayiswa nabanye oHulumeni base-USA bangaphambili, awukakhombisi okutheni.

Yikho ukungaphumeli obala ngobudlelwano ne-Afrika, okudale ukuthi ukuvakashela amazwe amathathu okubalwa iDemocratic Republic of Congo (DRC), iSouth Sudan, ne-Ethiopia, ngoyiNxusa le-USA ku-UN, uNks uNikki Haley ngesonto eledlule kube sematheni. Leli Nxusa lidalule ukuthi inhloso yokuhambela la mazwe ukukhombisa ukuzimisela kweMelika ukuqinisa ubudlelwano ne-Afrika, ikakhulukazi ezimweni ezidinga ukudala ukuthula emazweni anjengeDRC.

Imibiko ephumile iveze ukuthi eDRC, iNxusa uNikki Haley, uphakamise ukuba uKabila kumele aqiniseke ukuthi unyaka wezi-2018, awupheli engazange ahlele ukhetho lwentando yeningi ezweni. Lo mbono wakhe ujabhise abaningi, ikakhulukazi abamaqembu aphikisayo, ngoba bebelokhu beqhubekile nokubhikisha kusukela nyakenye befuna ukuphoqa uKabila ukuthi aphume esihlalweni ngokuthi kubanjwe ukhetho kulo nyaka. Kuzokhunjulwa ukuthi ukhetho eDRC bekumele lube nyakenye, kepha lwahlehliswa. INxusa liphinde lancoma umsebenzi owenziwa yiMONUSCO, okuyithimba lamasosha agunyazwe yi-UN ukuba anqande izimpi zombango ezikhona eDRC.

Kuyaxaka ukuthi iNxusa uHaley, ancome iMONUSCO, ngoba selokhu uTrump aba nguMengameli, ubudlelwano ne-UN buyantenga. Kukhulunywa nje, uTrump, ubeseke wesabisa ngokuthi uzokwehlisa inani lemali iMelika exhasa ngayo izinhlelo ze-UN, okubalwa kuzo ukugunyazwa kwamasosha njengoba yenza eDRC. IMelika, ibalwa namazwe ambalwa axhasa kakhulu ngemali izinhlelo ze-UN. Ngaleyo ndlela lokhu osekukhulunywe nguTrump kuyobeka engcupheni wona lo msebenzi owenziwa yiMONUSCO eDRC iNxusa ebeliwuncoma.

See Also

Ohambweni lwaseSouth Sudan, iNxusa ligcizelele ukubaluleka kokuthi le mihlambi eyalanayo ezweni isebenzisane ukuze kuphele udweshu lwempi yombango esidale umonakalo omkhulu. I-USA, ingelinye lamazwe elabamba iqhaza ekwakhiweni kweSouth Sudan, futhi inobudlelwano nabaholi abaningi kuleli lizwe. Kodwa ukuhambela leli lizwe kweNxusa kuxakile ngoba, uHulumeni kaTrump, wathatha isinqumo sokuvala iHhovisi leNxusa lase-USA elikhethekile ebelimiselwe ukubhekana nesimo eSouth Sudan. Ukuvala leli Hhovisi kwakhombisa ukuthi i-USA ayisenawo umdlandla wokubamba iqhaza eSouth Sudan. Ukuhambela kwakhe e-Ethiopia, bekuhlose ukuqinisa ubudlelwano naleli lizwe; iNhlangano yamazwe ase Afrika, i-African Union (AU), kanye nabamele izinhlangano ezithize zomhlaba abazinze e-Addis Ababa.

Lolu hambo, noma ludale ukuthi kube khona ababa nethemba lokuthi i-USA izimisele ngokwakha ubudlelwano obuhle ne-Afrika, kodwa kwabanye lushiye imibuzo eminingi. Enye yale mibuzo ukuthi kungani iNxusa lingahambelanga amanye amazwe, njengeCentral African Republic (CAR), lapho iUN ineqhaza elikhulu elibambile khona. Kungani futhi, kukhethwe la mazwe amathathu kuphela, kube kukhona amanye lapho i-USA ineqhaza elibambile, njengeNigeria, ne Somalia. Konke lokhu kukhombisa ukuthi ngempela uHulumeni kaTrump awukezi ngaphambili nenqubomgomo ezoqondisa kahle ubudlewano bayo ne-Afrika.

– UMnu uSenzo Ngubane, uNgoti ozimele kwezocwaningo lokudala ukubuyisana nokuthula ezwenikazi i-Africa.

Scroll To Top