Now Reading
Uwumphikwa umbiko ngokudliwa kwezigidi zohlelo lwentsha eJozini
Dark Light

Uwumphikwa umbiko ngokudliwa kwezigidi zohlelo lwentsha eJozini

Okunye okushaqisayo ngalo mbiko wukuvela kwendlela okwaqashwa ngayo isikhulu nezinkampani kanye nokuvela kwamagama amalungu eSishayamthetho

IJOZINI ingenye yezindawo ezihlaselwe wububha kanye nokuswelakala kwamakhono entsheni. Ngokwezibalo zabakwaStatistics South Africa wezi-2011 uveza ukuthi isiFunda saseMkhanyakude saba kuma-42% isibalo sabantu abangasebenzi. Lokhu kwenza kube lula ukwemukela imicabango emihle onhloso yayo kuwukuguqula lesi sithombe. Nokho njengoba kwenzeka kwezinye izindawo ezisemakhaya nezinenkinga enjengeyaseJozini, abakhona amathamelangozi asebenzisa usizi lomphakathi alwenze inzuzo. Lesi yisithombe esivela embikweni ongakakhishelwa umphakathi mayelana nokusebenza kwezigidi ezabe zihlose ‘ukusiza intsha yale ndawo’.

Lo mbiko owaziwa ngeForensic Investigation of the Jozini Youth Enterprise Development Project 2017, olwaziwa ngeJoy ubeka obala ulwembu olwaze lwaholela ekutheni izizumbulu zemali yomphakathi ikhokhele inkampani kepha nanamuhla imiphumela ayibonwa. Yize bonke abathintekayo kubalwa owayeyiMeya, uMnu uBethuel Mthethwa, ngesikhathi kuqalwa umbiko kuya kulowo oseyiMeneja bethi kabawazi lo mbiko, elaboHlanga lingakuqinisekisa ukuthi ukhona, unamakhasi ali-105 uhlanganiswe yinkampani iShakaman Consultants (Pty) Ltd. Okunye okushaqisayo ngalo mbiko akukhona nje indlela okwaqashwa ngayo iMeneja kaMasipala nenkampani ethintekayo, kepha kuvela nokuthi kunamalungu athile eSishayamthetho nawo ayathinteka. Okudidayo ngalo mbiko wukuthi yize lonke uhlu lwabantu abathintekayo ludaluliwe kodwa amalungu amabili eSishayamthetho anesandla esikhulu ekuqaleni kodaba awadalulwanga kuze kube sekugcineni. Kunalokho abizwa ngezinhlamvu u-X no-Y.

Okuvelayo kulo mbiko ukuthi imali eyizigidi ezi-R5 yalolu hlelo neyakhishwa uMkhandlu empeleni yayingeke isetshenziselwe lolu hlelo kepha yabe iyisithebe selungu leSishayamthetho esibizwa ngo-X noma ommele. Indaba iqala ekuqashweni kwalowo owayezoba yiMeneja ebambe okwesikhasana uMandla Maka nowathezwa esebenzela i-Independent Development Trust (IDT) e-Eastern Cape. Kulo mbiko kuyavela ukuthi abaphenyi bahlangana noMaka nowakuqinisekisa okwenzeka. Umbiko uveza ukuthi ngoNhlolanja wezi-2014, uMaka wathintwa ilungu leSishayamthetho saKwaZulu-Natal, limbikela ukuthi uMasipala iJozini, udinga umuntu ozoba yiMeneja ngokukhulu ukuphuthuma. Ezeka lokhu uMaka uthi kulo mbiko: “Leli lungu labe selingitshela ukuthi ubuholi bukaKhongolose abuyizwa kahle iMeneja eyayikhona ngaleso sikhathi okwakunguMnu uBongumusa Ntuli ngenxa yokuphatha kwakhe okwakungagculisi. Wathi bakhala nangokuthi babona uMkhandlu uzoshayeka phansi ngendlela uNtuli aphethe ngayo. Nokho leli lungu alizange lingibekele izizathu zokuthi kungani i-ANC ingabethembi ubuholi bukaNtuli,” kusho uMaka ebikela abaphenyi.

Kuthe ngoNhlangulana ngalowo nyaka ilungu lesiShayamthetho lahamba laya kuMaka e-East London, bahlangana naye emahhovisi akwa-IDT, nokuyilapho elalizomncenga khona okokugcina ukuba athathe lesi sikhundla. Ngesikhathi kwenzeka lokhu uNtuli wayevele esekhonjwe indlela. Inkinga eyabe isikhona kwaba ukuthi uMasipala ususengcupheni yokuba uguqe ngamadolo ngenxa yokungabibikho kweMeneja.

Umbiko uqhuba uthi leli lungu labe selitshela uMaka ukuthi iMeya yangaleso sikhathi, uMnu uBethuel Mthethwa, idinga ukuba kubuye uzinzo. Leli lungu laphinde laveza kuMaka ukuthi bayazi ukuthi uqashwe ngokugcwele kwa-IDT, kodwa uMkhandlu uzomnika inkontileka yeminyaka emihlanu. Emuva kwesivunelwano uMaka wabe esethola incwadi yokuqashwa evela kumsizi kaMthethwa. Uqale ukusebenza eJozini mhla lulunye kuNcwaba ngowezi-2014. Ukuqashwa kukaMaka ngalolu hlobo yilungu leSishayamthetho kuyinto engajwayelekile njengoba nowayeyiMeya uMthethwa etshele elaboHlanga ukuthi uMasipala oziqashelayo umuntu okulesi sikhundla.

Ukuqala kohlelo iJoy

Lolu kwakuwuhlelo lukaMasipala waseJozini lokuvundulula amakhono nokucija intsha emikhakheni ehlukene kwezobuchwepheshe nokuhlonyiswa ngolwazi kwezamabhizinisi. Kwakuhlelwe ukuba kusetshenziswe izigidi ezingama-R88.5 ngohlelo lonke iJoy. Lolu hlelo lwalakhelwe esisekelweni semigomo yeNational Development Plan kanti kwakuzobhekwa ukuba lubambe iqhaza elikhulu ekuthuthukiseni umnotho waseJozini. Umbiko uyakuveza ukuthi nembala uhlelo lwethulwa ngempumelelo emphakathini kwaze kwaqokwa intsha eyayizoba phambili kulo enye eyabe ineziqu zemfundo ephakeme emkhakheni edingeka kakhulu kuHulumeni njengokudweba amapulani.

Nokho izinto azihambanga ngokwezethembiso njengoba kwagcina sekushaywa amakhala ngenkampani enikezwe umsebenzi okuyiNjabulo Landman. Le nkampani yayizokwakha isikhungo esasizoba yingxenye yokuqeqeshwa kwentsha ngamakhono ehlukene. Okuvelayo wukuthi uMkhandlu wavuma ukuthi uzoqala ukhiphe izigidi eziyisi-R6.5 ukuze kube nesiqalo. Okuvelayo embikweni wukuthi Injabulo Landman yayingekho ngisho ohlwini lukaMasipala lwezinkampani asebenzisana nazo.

Ngokombiko, lolu hlelo kuvela ukuthi uMaka “waluntshontsha” kwa-IDT okuyilapho ayeyisikhulu khona. Umbiko uphinde uveze ukuthi esinye isikhulu seNjabulo Landman uMnu uMandla Matutu kunomfowabo omncane ongumngani welungu leSishayamthetho elibalulwayo embikweni nokho okungacaci embikweni ukuthi yilo yini elanxenxa uMaka ukuba azosebenza eJozini. Okushaqisayo kulo mbiko ukuthi abaphenyi bayakuveza ukuthi uMaka wazivumela yena ukuthi wayenolwazi lokuthi imali eyavunywa uMkhandlu eyizigidi ezi-R5 kwakuzoklonyeliswa elinye ilungu leSishayamthetho. Lo mhlangano akhuluma ngawo uMaka wawumhla zili-14 kuLwezi wezi-2014.

Ukuhlahlwa kwemali yonke yohlelo kwakuthi kuzosetshenziswa izigidi eziyisi-R6.5 ukuhlomisa osomabhizinisi bomphakathi ngolwazi lwezohwebo. Kwaphinde kwaba nezigidi ezingama-R20 okwakuhlelwe ngazo ukuba kuvundululwe amakhono entsheni. Izigidi ezingama-R50 zazibekelwe ukwakhiwa kwengqalasizinda, kube ukwenza ngcono isimo sezokuxhumana esasizodla izigidi ezili-R12.

OBEYIMEYA yaseJozini ngesikhathi kuqalwa uhlelo iJoy nowaqasha uMaka waphinde wathi akube nophenyo uMnu uBethuel Mthethwa igama lakhe elithinteka kakhulu embikweni utshele elaboHlanga ukuthi inkohlakalo idla lubi eJozini. Uthe umsebenzi osuke uzokwenziwa bafike batshelwe ukuthi ubiza imali ethile kuyaba kufika iMeneja kaMasipala izocela ukuba kwengezwe imali. “Zonke izinhlelo zentuthuko ezikhandwa kule ndawo zigcina sezingaphezulu kwemali esuke ikade itshelwe uMkhandlu ngesikhathi usabikelwa,” kusho uMthethwa.

Ube esesuka kulokhu abebuzwa khona wase eveza enye into ayibiza ngenkohlakalo njengokuthi noMkhandlu awuhlali selokhu wagcina ngoNcwaba ngoba bayesaba. Uthe kuningi okunye okwenzekayo njengokuthi kukhona nekhansela eselike lafaka isicelo somsebenzi labizelwa kunhlolokhono lifakwa imibuzo ngozakwabo lawuthola umsebenzi, kodwa okuyizinto okungabikwa ngazo. Ephendula ngohlelo lweJoy uthe akanalwazi ngoba akayena iMeneja. Khona lapho ubuye waveza ukuthi kukhona ukukhokhelwa kweJoy okwenzeka izikhawu ezimbili anolwazi lwakho.

Ubuye waphawula nangokuqashwa kukaMaka nokuyilapho ethe ayikho iMeneja eqashwayo engazange ikhonjwe iwona wonke amakhansela oMkhandlu. Uthe uMaka wayesabambile esikhundleni sokuba iMeneja. Uthe abebenza uphenyo ngohlelo lweJoy abakaze bamfake imibuzo namanje usalindile. Okumangazayo ukuthi embikweni kuyavela ukuthi abenza uphenyo bazama ukumthinta izikhathi eziningi. Uthe akafuni ukungena agamanxe ngokuthinta uhlelo lweJoy.

IMeya yoMkhandlu iJozini uMnu uDelani Mabika uthe, “Okwamanje kulukhuni ukukhuluma ngento ingakaveli ngoba lokhu okwenziwayo kuyizinqumo zamaKhansela oMkhandlu wabo oNyambose (owayeyimeya yaseJozini uMthethwa), bathi akwenziwe uphenyo lwawo lamaphrojekthi okwakuyiyo iJoy Project kanye namaLED Projects, okwamanje sisalinde ukuthi kuqedwe ngophenyo lolo bese sikwazi ukuthi siphawule. Awukho umbiko esisawutholile okwamanje sisabalindile.”

See Also

Ebuzwa ngokuthi uMkhandlu uzohlala nini ukuze udingide ngalolu daba uMabika uthe, basalinde amakomidi ahlelayo ukuba awubize lo mhlangano, ucabanga ukuthi uMkhandlu uzohlala ngasekupheleni kwayo inyanga lena. “Ngingasho ukuthi okwamanje ayikho into ebonakalayo ekhandiwe ekhombisa lona lolu hlelo okukhulunywa ngalo, yingakho kwathiwa akuphenywe ngoba ikhona imali eyaphuma ukuthi kwakhiwe kodwa akukho okukhombisayo. Sibanike ithuba lokuthi baqedele umbiko bese sikwazi ukuthi sisebenzele phezu kwawo,” kubeka uMabika.

Uthe lokhu osekushiwo uMthethwa sekungukudlala umacashelana ngoba efuna ukudida imiqondo yabantu ngenkohlakalo eyenzeke ngesikhathi sakhe. “Kuyahlekisa lokhu akushoyo ngoba zonke lezi zinkampani azisola ngenkohlakalo zaqashwa nguye eseyiMeya. Ngakho thina asinankinga nencane nalezi zinto ezintsha aseziveza ngoba kuseyindlela yokubalekela amacala akhe.” Esinye sezikhulu zenkampani ebiyenza ucwaningo iShakaman Consultants sithe ngesikhathi benza lolu phenyo bebengaphansi kwenkulu ingcindezi okugcine kubaphoqile ukuba umbiko bawudedele uluhlaza unjalo bengakawuphothuli.

Utshele elaboHlanga ukuthi akulona ucwaningo olumayelana nohlelo iJoy kuphela abebelwenza kuMasipala waseJozini, kodwa lukhona nolunye olumayelana nokungasetshenziswa ngendlela kwemali yokulwa nendlala. Uthe abanye abantu okukhulunywa ngabo kulo mbiko iJoy kodwa amagama abo angabaluliwe yingoba behluleka ukuxhumana nabo ocingweni nakuba bengayenzanga imizamo yokuya ezindaweni abasebenzela kuzo ngoba babethi njalo uma befona, bathole ukukhuluma okwehlukene.

Uvumile ukuthi umbiko wabo awuphelele kodwa basaqhubeka nenye ingxenye yawo. UMnu uKuhlekonke Khumalo oyiMeneja kaMasipala uthe umbiko ubungakafiki kubona. Uthe kwakukhona isiphakamiso esathi akuphenywe, kwase kuqashwa inkampani ezokwenza uphenyo iShakaman Consultants ngoNhlolanja wezi-2016, emuva kokuba kucelwe ukuba kwenziwe uphenyo ngoNcwaba. Uthe akakasiboni isikhungo soMkhandlu okwakuthiwa sizokwakhiwa ngoba ezinye izinhlelo zomkhandlu akakangeni kuzo. UKhumalo ubehleli ekutheni umbiko akakawuboni.

Izincomo ngombiko wenkohlakalo eMkhandlwini iJozini

Izincomo ezenziwe inkampani yabacwaningi iShakaman Consultants ngombiko othinta inkohlakalo kuMasipala ngohlelo iJozini _ Youth Enterprise Development Project, olwaziwa ngeJoy ziphakamise ukuba kuvulelwe icala emaphoyiseni uMnu uLonwabo Maka owayebambile njengeMeneja kaMasipala ngokusebenzisa budedengu imali yoMkhandlu. Ukuvulelwa kwakhe icala kwenziwa ngokulandela umthetho kaMasipala. Ngokombiko kumele avulelwe necala lobugebengu ngoba wahlangana nenkampani eyayinikezwe umsebenzi, iNjabulo Landman ukuze enze isiqiniseko sokuthi imali eyizigidi ezi-R5 yakhokhelwa le nkampani ngomsebenzi engazange iwenze. Umbiko uthi uMasipala unesibopho sokuqinisekisa ukuthi le nkohlakalo iyabikwa emaphoyiseni ngokulandela umthetho, iPrevention and Combating of Corruption Act, No 12 wezi- 2004. Mayelana nohlelo lweJoy umbiko uphakamise ukuba kuvulelwe inkampani, iNjabulo Landman icala lobugebengu. Ngaphezu kwalokhu ucwaningo luthi lolu daba kumele luphenywe nawuphiko olulwa nenkohlakalo esifundazweni.

iKZN Anti-Corruption Task Team njengoba abe Njabulo Landman bafaka izincwadi zokuba bakhokhelwe nguMasipala ekubeni bazi kahle ukuthi umsebenzi abazange bawenze. Umbiko uphakamisa ukuba uMasipala ngokusizwa abameli bawo ufake enkantolo iNjabulo Landman noMnu uMandla Matutu owabe engomunye wabaqonqisi beNjabulo Landman, ukuze kugcine kukhokhwe yonke imali eyizigidi ezi-R5 nenzalo yakhona. futhi kumele bathunyelelwe amasamanisi ngaphambi kwezi-19 kuZibandlela ngowezi-2017 ngoba nemali yakhokhwa ngalo lolu suku ngowezi-2014 okusho ukuthi sekuphele iminyaka emithathu. Okunye okuphakanyiswe umbiko ukuba inkampani iNjabulo Landman isulwe kuwona wonke amabhuku ukuze ingakwazi ukuba iphinde yenze umsebenzi noHulumeni. Umbiko uthi uMnu uGumede kumele athathelwe izinyathelo zokuqondiswa ubugwegwe ngokusiza ekutheni kukhokhelwe iNjabulo Landman ekubeni engekho amaphepha eseka ukukhokhelwa kwabo ngomsebenzi. UGumede kuthiwa wehluleka ukubika ngokushesha ukusetshenziswa budedengu kwemali kubasebenzi bakaMasipala okwakungaba ngisho nayikhansela, uSomlomo, uMphathiswa Wezimali esifundazweni kumbe neMeya yoMkhandlu.

Scroll To Top