Now Reading
URamaphosa kubukeka egeje umgodi ngoMkhize
Dark Light

URamaphosa kubukeka egeje umgodi ngoMkhize

Iqhingasu lokuheha abeseka owesifazane kwesobumengameli lingahle likhubaze umkhankaso kaRamaphosa

ONGOTI bezombusazwe nosopolitiki bayavumelana ngobumqoka kwesikhathi ekwenzeni umnyakazo othize. Lokhu nxa bechaza bathi yikho okugcina kulethe umphumela omuhle. Lokhu kubukeka kungaba yisifundo esimqoka kulabo abagaqele isikhundla sokuhola i-African National Congress (ANC). Kubo kuyoba mqoka ukuthi bangaxhamazeli ekuqokeni abantu abazohambisana nabo nxa sekuyiwa okhethweni ngoba ukuba mawala kungahle kwenze umuntu ahlehlelwe zikhuni noma ukwenza kwakhe kulekelele ekuqhamukeni kwenye imbangi ebingekho ngesikhathi kuqalwa. Lokhu kubukeka sekwenzekile ngomkhankaso kaMnu uCyril Ramaphosa owenze isinqume esenze kwaba khona imbangi ebingekho. Lembangi nguDkt uZweli Mkhize.

Kuqala umkhankaso kaRamaphosa, uMkhize ubeqokwe ngabalandeli bakhe njengozoba yiSekela Mengameli kaKhongolose, kuthi uRamaphosa abe nguMengameli. Lesi sithombe samukelekile kwabathile nababone uMkhize ezoba yimpendulo ekuxhugeni kukaRamaphosa. Njengoba kwakunjalo kuMengameli uMbeki, uRamaphosa usenkingeni yokuthi isigubu sakhe simenza abukeke njengomuntu wabantu abathize ngosho nakuzo izinhlaka zeqembu. Kanti ngakolunye uhlangothi uMkhize ubonakala njengomuntu othintanayo nazo zonke izinhlaka zeqembu kanye nabo bonke abantu emazingeni ehlukene.

Okunye obekwenza uMkhize abe yinoni yisifundazwe aqhamuka kuso iKwaZulu-Natal nesinamalungu amaningi ngokwezibalo. Ukusondelana kukaRamaphosa noMkhize bekuzokwenza umkhankaso wakhe ube lula KwaZulu-Natal kanti futhi akwazi ukumelana noma ukwehlukanisa phakathi abalandeli bembangi yakhe enkulu okunguDkt uNkosazana uMaDlamini Zuma.

Sekungumlando ukuthi izinto kazihambanga njengoba abathile bebefisa. Yize kungekho ophumela obala kepha kubukeka isizathu salokho kube wukungasebenzi kweqhingasu lokuheha labo abafuna umengameli wesifazane. Ngenxa yalokhu umkhankaso kaRamaphosa ube usucothela ukusebenza noNkk uLindiwe Sisulu naye ongenele esokuba ngumengameli. Zibukeka zisobala izizathu ezenze ezikaRamaphosa zabuka ngakuNkk uSisulu. Umlando wakhe njengomuntu ozalwa yizigomagoma zomzabalazo, abangasekho abafi uWalter Sisulu nomama u-Albertina Sisulu wenze kwanomuzwa wokuthi angadudulana negagasi labalandeli bakaMaDlamini Zuma.

See Also

Lokhu kucabanga nokwenza kulahlekisele uRamaphosa nehawu njengoba namuhla uDkt uMkhize esengene umjaho. Lokhu kusho ukuthi esikhundleni sokubhekana nomkhankaso kaDkt uMaDlamini Zuma, umkhankaso kaRamaphosa kuzomele ahlele nokuthi uzodudulana kanjani noMkhize. Nokho kwipolitiki ukushaya ungqimphothwe akuyona into elichilo. Ziseningi izinsuku nokungahle kumangaze ukuguqula umqondo kwezikaRamaphosa, zibuyele kulokho ezabe zikuhlosile ekuqaleni, umbuzo uthi uMkhize uyovuma yini.

  • Lolu wushicilelo olwaphuma zi-5 kuMfumfu-12 kuMfumfu 2017
Scroll To Top