Now Reading
Nanku omunye umyombo wokubulawa kwabaholi KwaZulu-Natal
Dark Light

Nanku omunye umyombo wokubulawa kwabaholi KwaZulu-Natal

KUZOMELE bazisike insumpa abaholi bezepolitiki ikakhulukazi be-African National Congress (ANC) KwaZulu-Natal uma bezimisele ukuqeda ukhondolo oseluyinsakavukela lokubulalana ngokwezepolitiki. Lokhu ngikusho ngoba kunobufakazi obuqandula ikhanda ngokufihlwa kweminye yemibiko ebucayi yophenyo mayelana nokuthinteka kwabaholi abathile abaphezulu abasolwa ngokubandakanyeka ekusocongweni kwabanye abaholi ngenxa yombango wezikhundla namathenda.

Uma le nto ingalungiswa ngokushesha kusho ukuthi kulesi sifundazwe kuyohlale kubhuqwabhuqwa abantu ebese kuqokwa amakhomishini namathimba aphenyayo kodwa kugcine kungatheli zithelo ngenxa yokuthi imibiko yakhona iphelela emoyeni.

Isibonelo nje, kunombiko obucayi wangowezi-2001 owawuqukethe amagama abaholi abaphezulu ababethinteka ekuqothweni kosopolitiki eSteadville eLadysmith enhla neKwaZulu-Natal. Lo mbiko owawuhlanganiswe yithimba langaphakathi ku-ANC elalijutshwe yikomiti layo le nhlangano iNational Working Committee (NWC) wagugushwa ngubuholi besifundazwe ngemuva kokuphothulwa ezinyangeni ezine. Ngaleso sikhathi base beli-15 abantu abase bebulewe eSteadville. Lesi sibalo sakhula saze safinyelela kwabangama-30.

Lo mbiko wawuqukethe amagama abaholi abaphezulu be-ANC ababenukeka ehlazweni lokubulala ozakwabo, ekuthengeni izinkabi, ukushushumbiswa kwezidakamizwa nezikhali. ESteadville eLadysmith kwakubhekene izinhlangothi zezinkunzi ezimbili. Kwakuwuhlangothi olwaluseka uMnu uSibusiso Ndebele owayenguSihlalo weqembu ngaleso sikhathi futhi enguMphathiswa woMnyango Wezokuthutha. Olunye uhlangothi kwakungolukaDkt uZweli Mkhize ngaleso sikhathi owayenguMphathiswa woMnyango Wezempilo futhi eyiphini likaSihlalo uNdebele. Ngaleso sikhathi i-ANC KwaZulu-Natal yayibheke engqungqutheleni yokukhetha ubuholi obusha besifundazwe. Kuleyo ngqungquthela kwagcina kunqobe uNdebele.

Phakathi kwabantu ababulawa ngaleso sikhathi yilungu leSouth African Communist Party (SACP), uMnu uSibusiso “Mangethe” Zwane owayebuye abe nguSihlalo we-ANC kuLadysmith Region. UMnu uMadoda Khathide owayeyikhansela le-ANC noMnu uMpume Mbatha owayengusihlalo wegatsha le-ANC eSteadville Township, uMnu u-Enoch Ngcobo owayengumgqugquzeli. UMnu uSabelo Makhwasa yena wagwazwa wabulawa eMandeni lapho ayesebhace khona. Abanye ngoMnu uKhehla Khanyile owayebuye abe ngusomatekisi, uMnu uNtokozo Tshanini, uMnu uMajikane Qwabe, uMnu uSithembiso Sibeko, uMnu uTotozi Gama, uMnu uSandile “Shoti” Chamane nomunye owayaziwa ngoMbhele. Lokhu kubulawa kwenza iningi labaholi laba sekubhaceni. Ithimba labaphenyi langaphakathi ku-ANC elaliholwa nguMnu uMagwaza Maphalala ukuphenya ngalezi zigameko zokubulalana eSteadville lalilandela elokuqala elaliholwa nguMnu uSteve Tshwete. Bobabili laba kabasekho emhlabeni.

Ukuqokwa kwethimba elaliholwa nguMaphalala kwaba ngenxa yodaba olwabika kwabezindaba ngabaholi abathize abaphezulu be-ANC ababenukeka kulezi zinsolo zokubulawa kwabanye amalungu eqembu kulesi sifunda. Okunye kwaba ngenxa yezikhalo kumalungu e-ANC naweSACP ngokuthi kwaba nokunyanyalata ethimbeni elaliholwa nguTshwete nababemsola ngokuchema nabasolwa. Empeleni ithumba ngokunukeka kwalaba baholi lalibhobozwe ngowesilisa owayethandana nowesifazane oseSishayamthetho saKwaZulu-Natal okuthiwa uyena owayengubhongoza ekubulaweni kwabantu. Naye lo wesilisa ongasekho waveza lezi zinsolo ngoba sekuxatshenwe nesancinza. Kwakukhona nezinsolo zokuthi kwakungagcini nokuba khona kwezinkabi kepha kwasekukhona nokuqhutshwa kwebhizinisi lokushushumbisa izidakamizwa. Konke lokhu kwaphoqa ukuba ubuholi bukazwelonke buqoke ithimba.

Leli thimba labe lakhiwe nguMaphalala owayenguSihlalo, uMnu uNathi Nhleko, uNkk uPeggy Nkonyeni noMnu uBheki Cele. Ngemuva kokuthi ithimba likaMaphalala seliwuphothulile umsebenzi walo labhekana nenkinga sekumele umbiko walo liwudlulisele kulowo owayenguMengameli wezwe ngaleso sikhathi uMnu uThabo Mbeki.

Kwathiwa lo mbiko ithimba likaMnu uMaphalala maliwunikezele kuNdebele. Kwathiwa uyena ozowudlulisela ebuholini obuphezulu. Ukuvimba ukuba ungaputshukeli kwabezindaba kwathiwa lo mbiko awugcinwe nguMnu uMaphalala futhi kungenziwa namakhophi awo kuze kube unikezelwa kuMnu uNdebele. UMaphalala ngaleso sikhathi wakhala kimi qobo ngokuthi le nto eyenziwa ngubuholi besifundazwe kwakungenye yezindlela zokuwunyathela ngezinyawo ngenhloso yokuvikela abathile ababethinteka kuwo. Wayekhala nangokuthi ukuhlala nalo mbiko kwakubeka nempilo yakhe engcupheni njengoba wayethi noMnu uNdebele wayedlala umacashelana uma sekufanele awemukele.

UMaphalala waveza ukuthi kwakuthi uma sekumele awedlulise kuNdebele avele athi akawugcine uyoze awemukele uma ubuholi be-ANC sebuphelele okuyinto eyagcina engenzekanga. Ngemuva kwalokhu uMaphalala washona isigubhukane ngemuva kokuxinwa ukugula eseKapa.

Ngemuva kokushona kukaMaphalala, uMnu uWillies Mchunu owayenguSomlomo eSishayamthetho enguNobhala weSACP KwaZulu-Natal wathi uma ebuzwa ngabezindaba ukuthi ukhishwa nini umbiko wathi akusekho abangakwenza ngoba uMnu uMaphalala ushone engayidalulile inombolomfihlo yekhompyutha eyayiqukethe lo mbiko. Kwaba ukubhuntsha kwalo mbiko ngakolunye uhlangothi kwaqhubeka ukuqothwa kwabantu njengoba kwenzeka. Angingabazi ukuthi ukube lo mbiko owawugeqa amagula ngabaholi ababethinteka ekubulaweni kwabanye wenekelwa izwe wawungasiza ekubhobozeni ithumba ngomsuka wokubulawa kwabo uphinde welekelele kakhulu ekunqandeni ukugobhoza kwegazi kulesi sifundazwe esesidume njengebhusha lokusocongwa kwabaholi.

UNdebele wathi ngale kokuthi kabawugodlile lo mbiko kodwa futhi bengubuholi be-ANC babambisene kahle namaphoyisa. NoNdunankulu waKwaZulu-Natal, uMhlonishwa uWillies Mchunu wacashunwa kwabezindaba ethi umbiko kaMaphalala bazowunikezela kwabomthetho ukuze ekugcineni kujeziswe labo abayotholakala ukuthi bayathinteka ekubulaweni kwabanye abaholi. UMacingwane waphinda wakuveza ukuthi zikhona izinyathelo ezathathwa ngubuholi besifundazwe ukuzama ukuxazulula le nkinga yokubulalana okwakubalwa kukho nokuhlakazwa kobuholi besigungu besifunda ngoNtulikazi wezi-2000.

Lokhu kwalandelwa ukukhethwa kobuholi obusha besifunda obase buzosebenzisana nezinhlelo ezintsha zobuholi bamagatsha e-ANC angama-29. Ingxenye yala magatsha kubalwa kuwo iGreytown, i-Estcourt, iLadysmith, iBergville kuze kuyoshaya eGlencoe obese kungamagatsha abesehlale isikhathi eside engenabo ubuholi ngenxa yokulwa kwangaphakathi.

UMacingwane waphinde wakuchitha ukuthi ubuholi besifundazwe babungenzi lutho ngokubulawa kwabantu njengoba wathi yibo obacela ukuba kuqokwe ithimba elaliholwa nguMaphalala kanye nokuqokwa ngoNtulikazi wezi-2001 kwethimba eliyisipesheli lamaphoyisa elaliholwa ngu-Inspector Ramdin ngokusizana nombutho wamasosha. Kulesi sitatimende se-ANC uMacingwane waphinde waveza ukuthi ngoZibandlela wezi-2001 leli thimba lamaphoyisa elaliholwa ngu-Inspector Ramdin lahoxiswa, nokho izizathu zokwenza lokhu akazidalulanga.

Akuveza kwaba ukuthi kwaqokwa elinye ithimba elaliholwa nguKaputeni uSibiya elalizoqedela ukuphenya amacala ayesale kwelika-Inspector Ramdin. UMnu uZwane naye owagcina esocongiwe wacashunwa ngabezindaba ethi wayehletshelwe nguMnu uSibeko ukuthi wayeyingxenye yezinkabi ezazithengwe yilona wesifazane oyilungu leSishayamthetho ukuba ambulale ngoba ethi uyinkinga endleleni yakhe ebheke ePhalamende.

UZwane wathi umzukulu kaMnu uPannuel Maduna owayenguNgqongqoshe Wezomthetho noMnu uChamane besatshiswa ekutheni bayofakaza ecaleni lokubulawa kukaSibeko. “UGama wadutshulwa wabulawa ngakusasa kumele ayofakaza ecaleni lokubulala elalithinta unogada kaNdebele, uMnu u“Sparrow” (okwabe kuligama ateketiswa ngalo) kodwa owayesengunogada walona wesifazane.

USparrow wayebhekene necala lokubulala uGama. Kuthiwa uSparrow wabulala uMnu uGama ngoba emsola ngokuntshontsha umakhalekhukhwini wakhe. Lezi zinsolo zokubandakanyeka kukaSparrow ekubulaweni kukaGama zafakazelwa ngabaningi okubalwa kubo nezelamani zakwamufi uGama. Omunye walezi zilamani uMnu uNathi Gama wacashunwa ngabezindaba ethi: “Ngosuku lo mgcwabo kwavela ukuthi empeleni ifoni kaSparrow yayithathwe nguMnu uChamane naye owagcina ebulewe. Kwasekungekho okwase kungenziwa ngoba umfowethu wayesebulawelwe ubala.”

Lona wesilisa owayethandana nalona wesifazane oyilungu leSishayamthetho wabikela abezindaba ukuthi kunelinye ilungu le-ANC elabulawa ngesihluku emzini walona wesifazane ngemuva kokuhilizisana nodadewabo walona wesifazane abebenengane naye.

Ngokusho kwalona wesilisa uthi kwambozwa ngokuthi kuthiwe lona wesilisa uzibulele ngemuva kokuthi naye ebulale ingane kadadewabo. Lezi zinsolo zaqinisekiswa nanguMnu uZwane owathi naye njengosihlalo we-ANC esifundeni wazifikela mathupha emzini walona wesifazane wafike wambikela ukuthi lona wesilisa uzibulele ngemuva kokubulala ingane kadadewabo. “Kodwa ekubhekeni isidumbu ngabona izibazi zokulimala umzimba wonke. Ngemuva kwesikhathi ngathola ulwazi lokuthi wabulawa ngokudutshulwa waze wahlahlelwa nangembazo,” kuqhuba uMnu uZwane.

Waqhuba wathi ulwazi ngetulo lokuthi asocongwe walunikwa nguMnu uSibeko. Uthi waludlulisela ebuholini be-ANC KwaZulu-Natal nobukazwelonke kodwa kwangenziwa lutho. “Esikhundleni salokho kwajike kwabulawa uSibeko owayengihlebelile,” kubeka uZwane. UMnu uNhleko ngaleso sikhathi wathi lo mbiko wophenyo lwabo wawuzokwedluliselwa kuNational Police Commissioner, uMnu uJackie Selebi naye ongasekho emhlabeni. Lokhu kwagcina kungenzekanga.

Lawa ngamabala engwe nje ngalokho okungumnyombo wodlame oludla osopolitiki kweleNdlovukazi uMthaniya. Angingabazi kukhona nokunye kepha okwethusayo wukuthi imikhawulo (terms of reference) yeKhomishani kaMoerane ibukeka inyanyalata lokho okungumongo.

See Also

Kafushane ngoMnu uMagwaza Alfred Maphalala

UMnu uMaphalala wazalelwa eBergville, eLadysmith ngomhla ziyisi-6 kuMbasa 1948. Waqala ukuzibandakanya nomzabalazo wezinyunyana ngemuva kwesiteleka esikhulu esaba seThekwini ngowe-1973.

Uchithe cishe impilo yakhe yonke esebenzela izinyunyana ezahlukene okubalwa kuzo ne-Transport and General Workers Union. Yingale minyaka, uMaphalala azibandakanya ngayo nezinhlaka zomshoshaphansi ku-African National Congress (ANC) neSACP. Ngowe-1980 umfelandawonye wezinyunyana yabo iBlack and Allied Workers Union (BAWU) yahlephuka phakathi ngemuva kwengxabano kubaholi bamagatsha aseMpangeni nawaseLadysmith.

Uhlangothi lukaMaphalala noMnu uMatthew Oliphant lwasungula umfelandawonye wabo wezinyunyana iNational Iron, Steel, Metal and Allied Workers Union (NISMAWU) yakha ubudlelwano neSouth African Allied Workers Union (SAAWU) eyayiphethwe nguMnu uSam Kikine. Okunguye owanxenxela uMaphalala kwezomshoshaphansi weSouth African Congress of Trade Union (SACTU) bekwenza ngaphansi komyalelo kaNobhala Jikele weSACP UMnu uMoses Mabhida futhi owayengumholi ophezulu we-ANC.

Njengoba uMaphalala wayeqhuba ezomshoshaphansi wayexhumana ngqo noMnu uMabhida. Wamela iSACTU enhlanganweni yabasenzi yamazwe omhlaba okubalwa nasezigcawini zamazwe omhlaba. Kuthe ngowe-1983 waqokelwa esikhundleni sokuba nguNobhala Jikele weNational Federation of Workers. Waboshwa eThekwini ngoMfumfu we-1985 wagqunywa ejele ngaphansi komthetho wokuvalela umuntu ngale kokushushiswa ngenxa yokuzibandakanya kwakhe ne-ANC neSACP ababe bevalwe umlomo.

Wavalelwa unyaka wonke engabekwe macala. Ngemuva kokukhululwa kwakhe wazibandakanya nezingxoxo ezaholela ekusungulweni komfelandawonye wezinyunyana, iSouth African Congress of Allied Trade Union (COSATU). Kuthe ngowe-1986 walifulathela leli waya ekudingisweni ukuyohlangana nonkosikazi wakhe, uNombuso owayesebenza eLusaka, eZambia.

Ngemuva kokufulathela elakuleli ngowe-1985, ngesikhathi eseLusaka wasebenzela iSACTU wagcina esejutswe eMoscow ukuyoqeqeshelwa ukuthola ulwazi oluthe thuthu kwezokuhola inyunyana. Ubuyele eLusaka maphakathi kweminyaka yowe-1987, wasebenza njengomabhalane weSACTU emahhovisi aKwaZulu-Natal kwaze kwabe iyahlakazwa iSACTU ngowe-1990.

Ubuyele kwelakuleli maphakathi kweminyaka yawe-1990 ngemuva kokuvulwa umlomo kwezinhlangano zombusazwe. Uqokelwe esikhundleni sokuba ngumfundisi enyunyaneni iPost and Telecommunications Association (POTWA). Kuthe ngowe-1993 waphinde waqokelwa esikhundleni sokuba ngumfundisi kuCOSATU esifundeni iNatal. Waphinde waqokelwa esikhundleni sokuba ngunobhala weSACP esifundeni iSouthern Natal ngowe-1994, kwathi ngonyaka olandelayo wakhushulelwa esikhundleni sokuba ngunobhala wokuqala weSACP KwaZulu-Natal nokuyisikhundla asiphathe kwaze kwaba ngowe-1998.

Kuthe ngowe-1995 i-ANC yamqoka ukuhola umkhankaso wayo weLocal Government Election. Kuthe ngowe-1997 waqokelwa esikhundleni sokuba ngunobhala weNational, Educational, Health and Allied Workers Union (NEHAWU) KwaZulu-Natal. Ubeyilungu lobuholi obuphezulu beSACP KwaZulu-Natal kwaze kwabe uficwa ngukufa ngomhla zinhlanu kuNhlolanja wezi-2003.

UMaphalala ushona nje isigubhukane uphethe umbiko obucayi oqukethe amagama abaholi abaphezulu be-ANC abanukeka ekuqotheni abanye abaholi eSteadville naseLadysmith. Ushonele eCape Town ngemuva kokugula isigubhukane. Ushiye emhlabeni unkosikazi wakhe uNombuso nezingane ezine.

Scroll To Top