Now Reading
Imiphumela yokhetho olwedlule ngabe isho ukuphela ngoKhongolose?
Dark Light

Imiphumela yokhetho olwedlule ngabe isho ukuphela ngoKhongolose?

Okwenzeke ku-ANC kunomlando omude emaqenjini noHulumeni abaholwa ngamaqembu ombangazwe e-Afrika nasemhlabeni kuhlaziya

 

‘I-ANC ayilalanga iguqe ngamadolo,” lena yinkulumo ekhulunywe ngelinye lamalungu okuqina kaKhongolose emuva kokuphuma kwemiphumela yokhetho loHulumeni Bezindawo. Leli culo livame ukuculwa nxa kuphelezelwa elinye lamalungu aleli qembu nxa kunomgcwabo. Kumalungu lisuke linomlayezo othi isimo ababhekene naso sizodlula. Okucacayo wukuthi leli lungu ebilesesikhungweni sokubala sakwa-Independent Electoral Commission (IEC) bese lisamukele isimo lona namanye amalungu eqembu ababhekene naso. Iqiniso elabe libabheke emehlweni wukuthi okokuqala ngqa emlandweni waseNingizimu Afrika eyabe inoHulumeni ovotelwa ngabantu, uKhongolose nokwamukelekayo ukuthi wabe usekhaleni lempi yokulwisana noHulumeni wamadlagusha wabe ugoba uphondo ezindaweni eziningi.

Nembala lawa iGoli esolokhu kwathi nhlo beliyikhaya likaKhongolose njengoba abaholi balo abaningi baqhamuka eSoweto. Kukuleli dolobha lapho abaholi balo abafana nongasekho uMnu uNelson Rholihlahla Mandela, owayengumkakhe uNkk uWinnie Mandikizela-Mandela, umufi uWalter Sisulu nomkakhe uNkk u-Albertina Sisulu babehlala khona. Indawo yaseSoweto neGoli nezidubedube zakhona ezifana nesibhicongo saseSharpville ngowe-1960 kanye naleso saseSoweto ngowe-1976 yizo ezaqhakambisa unya lombuso wamadlagusha nokwenza amazwe omhlaba ankema athatha nesinqumo sokweseka ababecindezelwe.

Lawa nePitoli (iTshwane) nelaliwuphawu lokunqoba kulabo ababecindezelwe njengoba kwabe kuyinhlokodolobha yabacinadezeli. Ukuba ngaphansi kweqembu labacindezelwa kule minyaka eyedlule bekwenza kube nomuzwa wokunqoba. Namuhla lelo gqabho kalisekho lokhu nakhu uKhongolose ungasaliphethe. Kanjalo ‘nenhlokodolobha’ yezinyunyana kuleli iPort Elizabeth (iBhayi) kalisekho kuKhongolose. Noba kuyakhulunywa leli qembu selidondolozela ngeTheku, iMangaung kanye ne-Ekurhuleni emadolobhei amakhulu naziwayo.

Okuvelele i-ANC kuphenduke uteku hhayi kuphela lwamaqembu aphikisayo abeqhosha futhi ejivaza leli qembu nabanye babaholi balo kepha ngisho nengxenye enkulu yabezindaba ibibika lokhu kwehlulwa njengenhlekelele engakaze ibonwe nesisho khona ukuthi sekuphelile ngoKhongolose. Lokhu kuphindwaphindwa kwalo mlayezo othi ‘sekuphelile ngoKhongolose’ usuhambe wahamba waze wakholeka ngoba nabo abaholi kanjalo namalungu aleli qembu aphawula kalusizi ngokuwavelele, asesho khona lokho ukuthi lesi yisimo senhlekelele. Umhlangano we-ANC ophuthumayo uveze isithombe seqembu elikhathazekile, elididekile nelifuna izimpendulo. Ukuphumela obala kophiko lwayo lwentsha, uVukayibambe ekutheni ngenxa yale “nhlekelele” kumele kube khona ingqugquthela ephuthumayo ngonyaka ozayo kungatolikeka ngokuthi nawo uVukayibambe uyakholwa ukuthi lesi yisimo senhlekelele. Khona lapho ukunukana nokusolana kwamalungu ekutheni kungani leli qembu lizithola likulesi simo elikuso nakho kuveza amalungu adidekile nasendaweni angayejwayele yokwehlulwa. Phezulu eqhulwini kubaholi nezinto ezisolwayo nguMengameli wale nhlangano uMnu uZuma kanye nezimekemeke zakhe okubalwa udaba lomuzi wakwabo kwaDakw’udunuse eNkandla.

See Also

Omunye umunwe, ikakhulukazi kulabo abaseka uMengameli waleli qembu, ukhomba kuNobhala Jikelele waleli qembu uMnu uMantashe nabamsola ngokuthi isandla sakhe esithambile ikakhulukazi ebuholini baseGoli yibo okwenze leli qembu lathola imiphumela engemihle edolobheni laseGoli. Lokhu kugxekana kubukeka kuveza isithombe esingaphelele ngokwenzekile ngoba leli qembu alihlehlelwanga zikhuni kuphela ezindaweni ezithize kepha kulo lonke izwe ngisho nalapho uMengameli uZuma adabuka khona KwaZulu-Natal nalapho obekuthiwa lingenza kangcono uma liziqhelelanisa naye njengaseGauteng. Uma kuqhathaniswa nokhetho lwangowezi-2011 loHulumeni Bezindawo isifundazwe iFree State sehle ngamaphesenti ayisi-9.2, iMpumalanga aba yisi-6.5. Yize iKwaZulu-Natal itshengise ukukhula ngamaphesenti ayi-0.18 ukuhamba komasipala abathize kube wukwehla kwamandla.

Ezinye izaba ezikhonjwayo wukuthi okwenze i-ANC yehlulwa yingoba “abantu abangabalandeli bayo kabayanga kovota”. Iqiniso lithi ukuvota nokungavoti kuwuhlobo oluthile lokuvota. Abangayanga bavotile ngoba ukungayi kwabo kube nemiphumela okhethweni, bavote ngezinyawo baqoma ukungayi ezikhungweni. Konke lokhu kufakazela isithombe sabaholi, amalungu kanye neqembu elethukile elizibona lisendaweni emnyama. Inkulumo yesiZulu ithi, ‘lithatha osemnyango limbeke emsamo, lithathe osemsamo limphose emnyango’. Kulokhu uKhongolose kubukeka usemyango nokuyindawo ongayejwayele.

  • Lolu wushicilelo olwaphuma zingama-25 kuNcwaba-1 kuMandulo 2016
Scroll To Top