Now Reading
Ukuba umqondisi umsebenzi ojule kakhulu
Dark Light

Ukuba umqondisi umsebenzi ojule kakhulu

Umqondisi ngumuntu ongumphathi emdlalweni othi ekufundele lokhu abuye abe umuntu onekhono futhi ongumfakigqozi kwabaphethe ukuze umsebenzi ube yimpumelelo. Abanye abaqondisi ulwazi baluthola ngokusebenza iminyaka nabaqondisi abasezingeni kumbe baqala bengostage manager. Umqondisi nguye ohola phambili, abe sekhaleni kokumelwe kwenziwe kuproduction ukuze konke kuhambe ngendlela. Lo muntu kufanele atshengise ikhono lokuba nempokophelo, akwazi ukucacisa okumele kwenziwe, alalele, abe ngosebenza ngenkuthalo, onothando, ohlekisayo lapho kufanele khona, oqeqeshekile emqondweni futhi akwazi ukukwazi nok uphatha ngendlela abantu ebe enekhono elidingekayo. Kafushane nje, kumele abe nekhono lobuholi.

Umqondisi usebenzisana kakhulu namalungu eqembu elibhekene neminye imikhakha efana nokukhanyiswa komdlalo, okumele kube sesiteji, abemisindo okumele izwakale nabamacostumes. Lokhu kusebenzisana kusemqoka ukuze kuthuthukiswe indlela ehambisana neproduction nendlela umsebenzi ozobukeka ngayo uma ususeshashalazini.

Umqondisi uyena obhekene nokuxhumana nokugcinwa kwezikhathi zemihlangano yomdlalo, ukuhlelwa kwamarehearsals, kanye nawo wonke umuntu oyingxenye yeproduction. Ungumhlanganisi wayo yonke iproduction nokuqikelela ukuba zonke izinto eziqondene nayo zihambe ngendlela – nokuthi ekugcineni iba yile nto abeyifuna njengomqondisi. Lokhu okulandelayo kuchaza kafushane imisebenzi kamqondisi weshashalazi, ikakhulu uma ehlelela ukuqondisa iproduction yakhe ezoyilungiselela isikhathi esiyizinyanga ezimbili.

Amasonto ayisishiyagalolunye kuya kwayishumi ngaphambi komhlangano weproduction umqondisi kumele aqale uhlelo olunzulu lokucwaninga nokuhlaziya ngomsebenzi azowenza lapho eseqondisa. Lo msebenzi ufaka ukuhlaziya iscript, ukubhekisisa uhlaka lomdlalo, ukucwaninga ngomlando oqondene nawo, umlando ngombhali wayo uma ingabhalwanga nguye, zonke izinto eziqondene nomdlalo nezingasiza abalingisi, ukubheka kabanzi ngabalingiswa, izimo zawo kanye nokuthile okungadingwa kuwo umdlalo.

Emasontweni ayisithupha ngaphambi komhlangano nabobonke abazosebenza emdlalweni lowo, umqondisi uhlala phansi nalowo azobambisana naye ukubheka uhlelo afuna lulandelwe kanye nendlela afuna abalingisi balingise ngayo. Emasontweni amabili ngaphambi kokuqalwa komsebenzi umqondisi uhlela umhlangano wokubhekisisa ukuthi usekulungele yini ukuqala umsebenzi, konke akudingayo sekukhona yini futhi sekuhleleke ngendlela!

Umqondisi kumele athuthukise uhlelo olucacile mayelana nanendlela iscript azosenza futhi asimise ngayo esiteji, lapha asikhulumi ngokubhalwa kwaso. Ubhekisisa indlela okuzovezwa kuqhakanjiswe ngayo umyalezo, indlela abalingisi abazokhuluma ngayo nabazolingisa ngayo besebenzisa okuzobeka umdlalo ezingeni eliphezulu, ukukhetha imifanekiso ezokhulisa umdlalo Kanye nokuveza imizwa ethile, isimo senjabulo noma ukudinwa, okuqondene nokuvezwa kwendawo umdlalo okuyo, isikhathi, indawo kanye nesitayela azosebenzela phezu kwaso. Umqondisi kumele konke lokhu abe esekulungisele ukuze akucacisele lonke ithimba lakhe azosebenzisana nalo okungenani izinyanga ezimbili ngaphambi kokwethulwa komdlalo kubabukeli. Yonke le micabango nezinhlelo kumele aqhubeke ebonisana ngayo nethimba lakhe, ikakhulu labo abakudesign. Umqondisi kufanele abe nomqondo ovulekile nokwaziyo ukwemukela imibono engaqhamuka nethimba lakhe asebenzisana nalo. Kodwa-ke nguye uqobo umqondisi okumele athathe isinqumo esingujuqu nesizolandelwa yiwo wonke umuntu kuze kufike nakubalingisi imbala.

Umqondisi uyena obhekene nomsebenzi wokunqamula kumbe ukushintsha akhiphe lokho akubona kungenasidingo, nakubona kunesidingo sokucaciswa kakhulu kunokunye lapho umdlalo sewenziwa. Zonke izinqumo umqondisi azenzayo kumele nakanjani azenze ngokuxhumana nalowo obizwa ngestage manager – okungenani kusele amasonto amane ngaphambi kokuqala kwemifundelo (rehearsals).

Umqondisi nguye futhi obhekelele nokuhlela futhi ahlanganise uhlelo lwamarehearsals isikhathi esingaba amasonto ayisithupha kuya ezinyangeni ezimbili uma esebenza nabalingisi abasezingeni nabaqeqeshiwe kwezokulingisa. Kubakuhle lokhu akwenze ngokubambisana nostage manager wakhe okunguye ekugcineni obhekana ngqo nohlelo lwemifundelo, indawo kanye nokunye okuqondene nokuphathwa komdlalo wonkana. Uma kukhona oweluleka kwezokucula, kwezomdanso nendlela yokusetshenziswa kolimi okuzosetshenziswa emdlalweni nabo kumele baziswe ngalolu hlelo kusenesikhathi ukuze bazilungiselele ngokuyikho.

See Also

Umqondisi kumele abhekane nohlelo lokwenza inhlolokhono kanye nokuqokwa kwabalingisi, abaculi, abadansi, ibhendi, ngendlela okuyiyo kusenesikhathi. Lokhu kumele kufake nokucaciswa kwendlela abalingisi okumele balingise ngayo. Kufanele azi ukuba bangaki abalingisi azobadinga angamane athathe noma ngubani nje bese ekugcineni exakeka. Umsebenzi womqondisi uba lula kakhulu uma eqashe abalingisi bakhe ngendlela, kodwa uma eqashe uhlupho lwabalingisi, uyoba nezinkinga koze kuphele ukwenziwa komdlalo lowo.

Konke-ke kucike endleleni umqondisi afuna ukwenza ngayo kanye nesitayella sakhe sokwenza izinto. Kodwa kufaka nokuhlela indlela abalingisi abazovela futhi bame ngayo uma sebesesiteji. Yize umqondisi elekelela ngama-acting techniques kodwa kumele abalingisi bafike benalo lolu lwazi. Ukuphasiswa kohlaka lwesiteji kubaluleke kakhulu ngoba yilona olucacisa ububanzi besiteji kanye nezingxenye ezizosetshenziswa yilezo ezizogqanyiswa ngokukhanyiswa komdlalo kanye nalapho kuzohlala khona konke okusetshenziswayo isiqephu ngesiqephu emdlalweni nalapho kumele kube noshintsho khona. Umqondisi uyena obhekene nelungelo lokuphasisa wonke amaset designs, nokuqikelela ukuba konke kwenziwa ngesikhathi.

Ukuba umqondisi kusho ukusebenza ngesikhathi, ukuba nokuziphatha okusezingeni nokuyisibonelo kanye nokuba nolwazi ngomsebenzi owenzayo. Abaqondisi kumele baqikelele ukuba basebenza nabantu abawaziyo umsebenzi wabo futhi ababadinga ngempela. Akungahlanganwa ngenxa yezinkinga ngoba ngeke wena mqondisi uzixazulule izinkinga zamaciko sekusetshenzwa. Umqondisi owaziyo umsebenzi wakhe wokuqondisa wenza nabathandi beshashalazi bahlale belangazelela ukubona imisebenzi yakhe. Kuyasiza-ke ukuzithuthukisa ngoqeqesho oluyilo kulo mkhakha!

Scroll To Top