Now Reading
Amaqembu ezepolitiki asebhajwe azikhipha
Dark Light

Amaqembu ezepolitiki asebhajwe azikhipha

Isiphakamiso sekomiti elizobheka udaba lokuxhaswa kubukeka samukelwe ngoba sekunenkinga yezimali kuwo wonke amaqembu

Ngonyaka wezi-2005 mhla zingama-20 kuMbasa,  iNkantolo eNkulu yaseCape Town (Cape of Good Hope Division) yakhipa isinqumo ecaleni elabe linguNombolo 9828/03. Leli cala lalingodaba lokudalulwa kwamagama abaxhasi ngamaqembu ezepolitiki kuleli. Ekhaleni laleli cala, abamangali kwakuyinhlangano engekho ngaphansi kukaHulumeni i-Institute for Democracy in South Africa (Idasa) yelekelelwa nguNks uJudith February kanye noMnu uBrett Davidson. Kanti ngakolunye uhlangothi abamangalelwa kwabe kungamaqembu amakhulu ePhalamende ngaleso sikhathi okwakuyi-African National Congress (ANC) iDemoractic Alliance (DA), i-Inkatha Freedom Party (IFP) kanye neNew National Party (NNP). UMehluleli owabe elalele icala kwabe kunguMehluleli uGriesel.

Isicelo sabamangali kwakuwukuthi  ‘ukwakha inqubomgomo ezoqinisekisa ukuthi amaqembu ezepolitiki, noma labo abawamele kuzwelonke, ezifundazweni kanye nakuHulumeni wendawo, bayaphoqeleka ukulandela iSigaba 32(1) soMthethosisekelo kanye neSigaba 11 noma iSigaba 50 soMthetho 2 Wokuthuthukisa Ukuthola Ulwazi wezi-2000 [(Promotion of Acess to Information Act 2 of 2000) (PAIA)], ukuba badalule isamba somnikelo abawuthole kanye negama lenkampani noma umuntu abenze umnikelo.

Okwaqapheleka lapha wukuthi amaqembu onke ayengabamangalelwa asho ngazwi linye ukuthi ayaphikisana nalokhu. Okwakungokokuqala ngqa ukuthi iqembu elibusayo nalawo aphikisayo kube nento eyenza bakhuluma ngazwi linye. Okwakusobala wukuthi amaqembu ezepolitiki ayengazimisele ukudalula ukuthi imali exhasa imikhankaso yawo iqhamuka kubani kuleli nasemazweni omhlaba. ElaboHlanga lingakuqinisekisa ukuthi kwakungewona wodwa amaqembu okwakungehli kahle ukuba adalule abaxhasi, kepha nabo abaxhasi uqobo babemanqikanqika. Nxa eziphungela amaqembu aphikisayo ayethi ‘nxa bedalula amagama abaxhasi kungenzeka bajeziswe ngokuthi banganikwa imisebenzi ethize yiqembu elibusayo’. INkantolo yasichitha isicelo sabamangali ngelithi, abamangalelwa okungamaqembu ezepolitiki akukho okuwaphoqa ngokomthetho ukuba enze adalule abantu noma izinkampani eziwaxhasayo. Nokho phezu kwalokho uMehluleli wecala wathi: “Nokho abafakicala banodaba oluphoqayo oluthinta inqubo nomthetho wokuqhathaniswa ukuthi abaxhasi bangasese kudinga ukuthi balawulwe umthetho oqondile ukuze kuvuleleke futhi kube sobala. E-USA, isibonelo, ukudalulwa komthetho wesizwe waqaliswa ngowe-1910. Kwadinga ukuba amaqembu nezinhlangano zepolitiki ezibanomthelela okhethweni ezifundazweni ezimbili noma ngaphezulu zidalule amagama abo bonke abaxhasi abaxhase nge-$100 nangaphezulu. Kwanqunywa kanjalo eNkantolo Ephezulu yase-USA.”

Emuva kweminyaka eli-12

Kusuka ngonyaka wezi-2005 amaqembu awakaze azihluphe ngokudalula abaxhasi nokuthe emuva kweminyaka eli-12 kwayiwo amaqembu avusa lolu daba ngokuthi avotele ukuba kube neKomiti elizobheka lolu daba. Ngokwesitatimende “Ikomidi lesikhashana lizobheka insuselwakuyo yokuxhaswa kwamaqembu epolitiki ngumphakathi nabazimele kanye nesidingo nokungenziwa ukulawula ukuxhaswa ngabazimele noma ngayiphi indlela kanye nezizinda eziphethwe ngamaqembu ezepolitiki.”

See Also

Ikomiti leli lizokwakhiwa nagamalungu ayi-11, ayisithupha avela kuKhongolose, amabili avela kuDA , elilodwa elivela ku-Economic Freedom Fighters namabili azobe emele amanye amaqembu. Ikomiti leli lizolindeleka ukuba lethule umbiko ngomhla zingama-30 kuLwezi kophezulu.

Yize kwabanye kungabukeka lesi kube yisenzo esihle ngasohlangothini lwamaqembu, iqiniso lithi lokhu akwenza ngaphansi kwengcindezi. Cishe wonke amaqembu anezinkinga zezimali nokwenza kube yinto ezowazuzisa ukuba kube nomthetho okwenza kube lula ukuba abaxhasi baphumele obala. Kepha ngakolunye uhlangothi lokhu kuzokwelekelela abavoti ukuthi bazi ukuthi imithetho eyenziwayo kayenziwa yini ngoba izinhlangono sezikhokha izikweletu kulabo abebezixhasile. Phela njengoba sisho isiZulu, ‘kayikhonkothi nethambo’.

Scroll To Top