Now Reading
Ilumbo lingahle lidle umninilo kuMasipala iNdumeni
Dark Light

Ilumbo lingahle lidle umninilo kuMasipala iNdumeni

ISIKHUNI sesibuya ngomkhwezeli esikhulwini sikaMasipala iNdumeni eDundee esashaqisa abaningi sixosha abasebenzi abangama-20 okubalwa kubo nezikhulu ngoba sithi bazwelane nemeneja kaMasipala, uMnu uThabani Biyela obemiswe ngamacala angekho iminyaka emine. Lokhu kulandela ngemuva kokuthi, uMnu uDesiga Padayachee obekukhala isicathulo sakhe kwaMasipala iNdumeni, njengoba ebeqhoqhobele izikhundla ezimbili eziphezulu naye esemisiwe isigubhukane emsebenzini. UMnu uPadayachee umiswe emsebenzini ngomhla zingama-21 kuMbasa ngowezi-2017 ngezinsolo ezibala kokunye ukungaziphathi kahle. USomlomo kaMasipala iNdumeni, uNkk uBongiwe Mbatha ukuqinisekisile ukuthi njengoba uPadayachee emisiwe emsebenzini bonke abasebenzi abangama-20 ayebaxoshile ngoba izizathu ababexoshelwe zona zazingenasisekelo babuyisiwe emsebenzini.

“UMnu Biyela yena simbuyisele emsebenzini ngoba ukuhlala kwakhe ekhaya ebe ehola bekudla uMasipala enkulu imali njengoba uMasipala ubuphinde ukhokhele nabantu ebebebamba kulesi sikhundla sakhe futhi,” kusho uNkk uMbatha. Besekungunyaka wesine uBiyela ehola ezihlalele ekhaya kodwa engabekwa macala njengoba wayegcine emiswe ngesikhathi uMasipala usaphethwe yi-African National Congress (ANC) ngokubambisana neNational Freedom Party (NFP). UMnu uPadayachee obekukhala isicathulo sakhe kulo Masipala ubebambe izikhundla ezimbili eziphezulu okubalwa kuzo esokuba yimeneja kaMasipala nesokuba yimeneja yakwa-Corporate Services.

UPadayachee umiswe isigubhukane emsebenzini emiswa nguBiyela ovele wamunika incwadi yokummisa esaqede nje isonto ebuyiselwe emsebenzini. UMnu uBiyela umise uPadayachee ngokumvusela icala lokushaya indiva umyalelo wencwadi ayeyibhalelwe yilowo owayebambe kulesi sikhundla ngonyaka owedlule uMnu B Silinga. Kule ncwadi uSilinga wayebhalele uPadayache efuna abeke izizathu zokuthi kungani engemiswe emsebenzini. Phela naye uMnu uSilinga wayelandela umyalelo woMnyango waKwaCogta KwaZulu-Natal owawuthe akamiswe esikhundleni sakhe ngenxa yezinsolo zokungaziphathi kahle kanye nokungabi nezicucu zemfundo efanele. UMnu uPadayachee wavele wayishaya indiva incwadi kaSilinga njengoba wavele wangakwenza lokho waziqhubekela nokuzisebenzela nokuthe sekuphethe i-IFP waqhoqhobala ngisho nesikhundla sakhe sobumeja ebesiphethwe nguye uSilinga.

UMnyango wakwaCogta ujikele uPadayachee ngemuva kokuthi eselaxaze amakhansela e-ANC wajoyina aweqembu le-Inkatha Freedom Party (IFP) ngemuva kokuthi lo Masipala usuhlwithwe yi-IFP okhethweni loHulumeni Basekhaya obelungoNcwaba nyakenye. Kubonakala kunguginqigonqo kulo Masipala iNdumeni njengoba  amakhansela e-IFP evele abuyisela ngokushesha uBiyela emsebenzini kanye nabo bonke abasebenzi abangama-20 ababexoshwe uMasipala usaphethwe yi-ANC ngokubambisana neNFP. UNkk uMbatha uthi, isizathu sokubuyisela uBiyela emsebenzini yingoba lo Masipala iNdumeni ovele udonsa kanzima ngakwezezimali ubulahlekelwa ngenkulu imali ngokumholela ehleli ekhaya.

“Okunye okusiphoqe ukuba simbuyisele ukuthi selokhu amiswa ubengakaze abekwe amacala njengoba besekungunyaka wesine ehlezi ekhaya. Kanjalo nabasebenzi sibabuyisele ngoba sibona ukuthi sasingezwakali kahle isizazthu sokumiswa kwabo,” kusho uNkk uMbatha. UNkk uMbatha neMeya yakhona uMhlonishwa uSiboniso Mbatha bakhale  ngoPadayachee bethi usebaxove wabaqeda eMkhandlwini ngolimi lwakhe olumbaxambili. Lokhu kulandela ngemuva kokufakwa kwesiphakamiso esifakwe ngamakhansela e-ANC sokuba iMeya uMbatha akhishwe esikhundleni ngenxa yezinsolo zenkohlakalo nokwenzelela emkhandlwini. UMhlonishwa uMbatha noNkk uMbatha bakhombe ngenjumbane uPadayachee bethi nguye walezi zinsolo ezongenasisekelo. Bathe, unenhliziyo ebuhlungu yokuthi abeNkatha abamvikelanga emiswa nguBiyela.

“Ngizwile ngalesi siphakamiso sokuba ngikhishwe esikhundleni sami kodwa okungishaqisile ukuthi lesi siphakamiso asisuki emakhanseleni kaKhongolose  ngqo. Ngibikelwe ukuthi lesi siphakamiso silethwe ngemvilophi kuwo amakhansela silethwa yiso lesi sisebenzi esimisiwe. Ngisho namanye amakhansela e-ANC ayasiphika lesi siphakamiso nokwenze ngabona ukuthi yiso kuyiqiniso  lokhu engitshelwe khona ukuthi yiso lesi sisebenzi esenza konke lokhu kungcola,” kusho uMbatha. UMbatha uqhube wathi: “Ubufakazi balokhu ukuthi ezinye iziphakamiso ebezifakwe  ngamakhansela kaKhongolose sezihoxisiwe ngoba abevele engazifakanga ngokwawo kodwa abethunywe yilo msebenzi obenesikhundla ngaphakathi kuMasipala.”

IBAYEDE inayo ikhophi yencwadi emisa uPadayachee esayindwe nguMnu uBiyela. Ingxenye yencwadi esayindwe nguBiyela ifundeka kanje: “Njengoba wazi ukuthi uMnu uB Silinga owayeyibamba lemeneja kaMasipala wakunikeza incwadi ekwazisa ngokumiswa kwakho eyayisayindwe umhla zingama-27 kuMandulo ngowezi-2016 ngokulandela umyalelo wakwaCogta,” kufundeka incwadi. Le ncwadi kaBiyela iqhuba ithi, uMnu uPadayachee wayeyalelwe ukuba anikeze izizathu zokuthi kungani engemiswe emsebenzini kodwa yena wanquma ukungawugqizi qakala lo myalelo, waziqhubekela nokusebenza.

“Awuzinikezanga izizathu ngesikhathi owawunikezwe sona nokuthi awukaze ngisho nangesinye isikhathi ukwenze lokho ukuthi kungani ungemiswe emsebenzini. Ukuqhubeka kwakho nokuba kwaMasipala sekudale omkhulu umonakalo kulo Masipala. Izizathu zalokho zisazothunyelwa kuwe ngokuhamba kwesikhathi nokuzobe kungamacala ozobekwa wona okungaziphathi kahle. Ngakho uyamiswa emsebenzini ngokukhulu ukushesha ngezizathu ezazibekwe ngesikhathi unikezwa incwadi yokukwazisa ngokukumisa eyathunyelwa nguMnu uB Silinga. Siyakwazisa futhi nokuthi kusazoba nophenyo olunzulu ngezinsolo zokungaziphathi kahle okusho ukuthi amacala okungaziphathi kahle kwakho aqukethwe encwadini kaMnu uSilinga awaphelile,” kufundeka incwadi kaBiyela.

Ngokwencwadi kaBiyela ibekela, uPadayachee imibandela eshubile ngokumiswa kwakhe okubalwa kuyo nokuthi  uzomiswa abe ekhokhelwa izimali zakhe. “Kuzomele ubuyise yonke impahla kaMasipala okubalwa kuyo izikhiye zehhovisi, ikhadi lokungena, ilaptop, namafayela okumele uwedlulisele kumuntu ozobe ezokunikeza incwadi yakho yokukumisa,” kufundeka umbandela wencwadi kaBiyela. Le ncwadi iqhuba ithi: “Awusavumelekile ukungena emasangweni kaMasipala ngalesi sikhathi usamisiwe ngaphandle uma uzothamela isigcawu sokuqondiswa izigwegwe. Noma uzovakasha njengekhasimende ngezikhathi zomsebenzi.”

See Also

Le ncwadi iphinde icacise nokuthi ngesikhathi uPadayachee esamisiwe uzobe esengumsebenzi wakwaMasipala kuze kube kuthathwa isinqumo ngaye. “Uma kwenzeka wephula imigomo obekelwe yona lokho kuyoholela ekwengezweni kwamacala okungaziphathi kahle. Uma unikezwa usuku lokulalelwa kwesithangami sokuqondiswa izigwegwe kuyobandakanya nohlu lwamacala ozobekwa wona. Kuyomele usihambele isithangami sokuqondiswa izigwegwe,” kufundeka incwadi kaBiyela. UPadayachee uqokelwe kulesi sikhundla sokuba yibamba lemeneja ngoMfumfu ngowezi-2016 okwakufanele siphele ngomhla zingama-23 ngoZibandlela wezi-2016 noma ngoMasingana wezi-2017 kodwa i-IFP yanquma ukuselula ngezinye izinyanga. Phela kulesi sikhundla bonke abangene ngaphambi kukaPadayachee bebebamba izinyanga ezintathu.

“Ngomhla zingama-23 kuZibandlela ngowezi-2016 isigungu esilawula uMasipala sithathe isinqumo sokuyelula inkontileka yakhe kuze kube nguZibandlela wezi-2016. Kuthe ngomhla ziyisi-6 kuMasingana umkhandlu waphinda futhi  wayelula isikhathi esingaziwa kuze kube kuphothulwa isigcawu sokuqondiswa izigwegwe kwemeneja kaMasipala (okunguMnu uBiyela). Ummangalelwa wokuqala okunguMasipala wakwenza lokhu ngale kokusebenzisa umthetho wesigaba s544 (2A) (b) ngale kokuthola imvume kuMphathiswa weZokubusa Nokubambisana,” kufundeka okuqukethwe ngokashiwo nguCogta emaphepheni asenkantolo. Isiphakamiso sikaCogta siphinde sithi sicela inkantolo ikuthole njengokungekho emthethweni ukuqokelwa kukaPadayachee esikhundleni sokuba yibamba lemeneja ngenxa yokuthi akanazo izicucu zemfundo efanele lesi sikhundla.

Phela uMnu Padayachee wayethe uneziqu zobummeli okungenye yezinto ezidingakala umuntu abenazo ukuthola lesi sikhundla okukanye amava eminyaka eli-10 ephethe isikhundla esifanayo kuMasipala. Konke kutholakale ukuthi uMnu uPadayachee akanakho konke kodwa waqokelwa kulesi sikhundla. “Ngakhoke uma kungukuthi ummangalelwa wokuqala (iNdumeni Municipality) wephule lo mthetho wesigaba s544 (3) (b) ngakhoke nokuqokwa kwakhe (uPadayachee) nakho akukho emthethweni,” kufundeka amaphuzu abhalwe phansi abekwe nguNkk uMaDube Ncube enkantolo.

Umehluleli, uOlsen J obechophelele leli cala ebelifakwe nguMphathiswa wakwaCogta, uNkk MaDube-Ncube, esinqumweni sakhe sangomhla zingama-24 kuNdasa wezi-2017 ugcine emvunile esicelweni sakhe sokuba kuhoxiswe uPadayachee ekubeni yibamba lemeneja kaMasipala. Kodwa yena uziqhubekele ngenkani njengoba egcine emiswe nguBiyela. Kuleli cala ebelingunombolo Case No:1425/17, uMasipala Indumeni ubengummangalelwa wokuqala, uPadayache engummangalelwa wesibili kuthi uNgqongqoshe  Wezokubusa ngokubambisana Nezomdabu (uMhlonishwa uDes Van Royen) yena engummangalelwa wesithathu. UBiyela osanda kubuyela emsebenzini ngemuva kokuxinwa ukugula okumhlasele isigubhukane, ukuqinisekisile ukuthi, uPadayachee umisiwe emsebenzini. “Kumanje simatasa sihlela uhlu lwamacala azobekwa wona,” kusho uBiyela.

Scroll To Top