Now Reading
Bakhala ezimathonsi ngendawo eqolwayo ePinetown
Dark Light

Bakhala ezimathonsi ngendawo eqolwayo ePinetown

Okuthiwa baqola umhlaba oyisizinda sokulima baphika bema ngentaba yize kunobufakazi

 

OMAMA bezingadi nenhlangano yomphakathi iHelping Hand KwaSanti ePinetown bakhala ngekhansela labo nobuholi be-African National Congress (ANC) ngomkhonyovu wokudayisa iziza zabantu ngenhloso yokuzinothisa.

Lokhu kulandela ukudayiswa ubuthaphuthaphu kwezindawo zomphakathi wakulesi sigceme okuthiwa kwenziwa ngamadoda athile asebenzisana nekhansela lendawo, uMnu uSakhesiphi Buthelezi. UWard-16 ubala neNazareth, i-Island, iMariannhill Park, kuze kuyoshaya ePinetown. Abanye ababalwa kulezi zinsolo zomkhonyovu wokudayiswa kwezindawo nguMnu uBongani Ngubane ongusihlalo wegatsha le-ANC, uMnu uSiya Ndlovu,uMnu  uKhe Blose noMnu uSbu Zondi ongusihlalo weCommunity Policing Forum (CPF).

Ezindaweni zomphakathi esezidliwe kubalwa kuzo nendawo yezingadi okulima kuyo omama bendawo ebebeqhuba kuyo uhlelo olubizwa ngokuthi iPhambili Nazareth Project olusendaweni okuthiwa yiNazareth Nature Reserve. Le ndawo beyinikelwe emphakathini ngabeMishini  yamaRoma ukuba omama bendawo bayisebenzisele ukulima. Kodwa manje kuyo le ndawo yokulima sekumbiwa nesihlabathi okuthiwa sidayiselwa enye yezinkampani ezinkulu zokwakha yaKwaZulu-Natal.

Kuthiwa abeMishini yamaRoma ngesikhathi inikelela umphakathi ngale ndawo iphinde yabanikelela ngemishini yokubumba amabhuloksi, ogandaganda bokulima. Umasipala wona ubanikelele ngembewu nomanyolo ukuba baqhube uhlelo lwabo lwezolimo kodwa konke lokhu sekuphelele ezeni njengoba indawo yabo isidayiselwe abanye. UNkk uSibongile Mbatha ongomunye wabalimayo ukhala ezimathonsi ngokuthi kucekelwa phansi izitshalo zabo ngoba indawo isidayiselwe muntu mumbe obethi uzokwakha. “Sabona kufika ugandaganda ukhukhula yonke into okubalwa nezitshalo zethu. Sathi uma simbuza lo muntu ukuthi kungani ebulala izitshalo zethu wathi yena indawo uyidayiselwe yikhansela uButhelezi nethimba lakhe. Singamalungu omphakathi  samvimba lo mlisa samxosha saze samkhombisa nencwadi engubufakazi bokuthi le ndawo sayinikezwa yimishini yamaRoma ukuba silime kuyo.”

IBAYEDE inayo ikhophi yale ncwadi neyasayindwa nguMnu uButhelezi ngowezi-2006 ukuthi le ndawo ngeyokusentshenziswa ngomama bohlelo lwezolimo olubizwa ngePhambili Nazareth Project obelubandakanya nokubunjwa kwamabhuloksi, ukufuya, nokukhiqiza izinkukhu. UNkk uMbatha uqhuba uthi: “Ngemuva kwaleso sigameko, ikhansela lethu uMnu uButhelezi ngomhla zingama-20 kuLwezi ngowezi-2016 lisibizele emhlanganweni ophuthumayo nalapho lifike lasitshela khona ukuthi kuzomele siphume kule ndawo ngoba umhlaba usubuyiselwa kubanikazi bawo ababewuphucwe nguHulumeni wamaKoloni. Futhi uthe indawo isizothathwa ngabantu abathile abafuna ukwakha inkundla yokudlala ibhola lomphebezo. Awuphethanga kahle lowo mhlangano ngoba kwagcina sekubanjanwe ngezandla kwaze kwalimala uMnu uBongani Ngubane onguSihlalo weBEC ye-ANC Ngoba ehambisana nekhansela ekudayisweni kwezindawo zethu.”

Kulokho kulwa kuboshwe, uMnu uKhangelani Mbhele wabekwa icala lokushaya nokulimaza. Kumanje leli cala lithethwa enkantolo yasePinetown. UMnu uXolani Memela obengenele ukhetho lwamakhansela ngokuzimela naye ubikele iBAYEDE ukuthi ikhansela nabantu balo badayisa iziza zabantu ubuthaphuthapu endaweni. “Imali abadayisa ngayo iziza isukela ezi-R40 000 kuya kwezi-R60 000. Esinye isizathu abasishoyo uma bedla indawo yakho bacasha ngokuthi indawo ibuyiselwa enhlanganweni yomphakathi ebizwa ngegama lokuthi, i‘Helping Hand’ eyayisungulelwe ukuba yabele umphakathi izindawo ezase zibuyiswe yiMishini yamaRoma.  Le nhlangano yomphakathi iHelping Hand igcine ifadalele ngenxa yezingxabano ezaqubuka ngaphakathi,” kusho uMnu uMemela.

UMnu uSikhakhane obenguSihlalo we‘Helping Hand’ ukuqinisekisile ukuthi zikhona izindawo ebezingaphansi kweHelping Hand esezidayiswe yikhansela nethimba lalo. “Thina njengenhlangano yomphakathi iHelping Hand asihlangene nokudayiswa kwezindawo zomphakathi lokho kuthiwa kwenziwa yithimba lekhansela. Okubuhlungu ukuthi sekuthathwe ngisho nendawo obekuyizingadi zokulima omama bomphakathi,” kusho uMnu uSikhakhane.

Kule ndawo yezingadi zomphakathi kunanebhodi elifakwe nguMasipala weTheku abezama ngalo ukuvimba labo abamba isihlabathi kanye nalabo abazama ukuyidayisa. UMnu uButhelezi uzichithe njengembudane zonke izinsolo zenkohlakalo ezibhekiswe kuye nethimba lakhe okubalwa kuzo nokuthi udayisa iziza zomphakathi. “Angazani mina nokudayiswa kweziza. Empeleni le nto inenhlese yezepolitiki ngoba abantu abafafaza la manga ngabantu abazama ukudicilela phansi isithunzi sami njengekhansela ngoba benezinhliziyo ezibuhlungu zokuthi behlulwa okhethweni. Siyazi ukuthi omunye wabo kade engenele ukhetho ngokuzimela kodwa wehlulwa,” kusho uMnu uButhelezi.

“Indaba yokuthi kumbiwa isihlabathi nayo angiyazi. Engikwaziyo ukuthi kwafika kimi umfana wakwaNdokweni ehambisana noSiya Ndlovu bezocela ukusebenzisa indawo obekulima kuyo omama ngoba nakhu bebengasayisebenzisi njengoba besekuyindawo esimile isikhotha. Bathi bayifunela ukwakha inkundla yomphebezo.”

See Also

UMnu uButhelezi uthi lolo hlelo lokwakhiwa kwenkundla lugcine lusamisiwe ngenxa yezinxushunxushu ezisuke emphakathini obungafuni nakuyizwa indaba yokwakhiwa kwenkundla endaweni ehlinzekelwe ukulimela umphakathi. “Mina njengekhansela ngibize umhlangano ngoLwezi ukuba luxazululwe ngokuthula kodwa lowo mhlangano wangaphetha kahle ngoba oMama bezingadi bafika nabantu besilisa bezodunga umhlangano kwaze kwalinyanzwa omunye uzakwethu,” kuqhuba uMnu uButhelezi.

NoMnu Ngubane naye uhambe emazwini kaMnu uButhelezi echitha izinsolo zokuthi badayisa izindawo zabantu. “Ngamanga lawo abawashoyo angazi lutho mina ngokudayiswa kwezindawo futhi angihlangene nakho. Yebo zikhona zona izindawo ezidayiswayo kodwa lokho kwenziwa ngamalungu omphakathi thina asihlangene nakho. Kodwa njengoba ngisebuholini be-ANC ngingawuthathaphi nje umhlaba ongako wokudayisela abantu. Empeleni siyamazi umuntu ongubhongoza ohamba efafaza amanga ethi sidayisa izindawo zabantu.  Lowo nguXolani Memela ngoba nakhu enenhliziyo ebuhlungu yokuthi wehlulwa okhethweni,”

UMnu uNgubane futhi ukuchithile ukuthi kukhona isihlabathi esimbiwa endaweni bese sidayiselwa inkampani yezokwakha. “Angikaze nje ngiyibone leyo ndawo okumbiwa kuyo isihlabathi.”

Yize uMnu uButhelezi noMnu uNgubane bephika ukuthi kunokumbiwa kwesihlabathi ezingadini zomama, iBAYEDE inezithombe ezingubufakazi lapho kubonakala khona ogandaganda bemba isihlabathi namaloli ethutha isihlabathi. Futhi kunanenkulumo eqoshwe phansi lapho uMnu uMuntu Pierre, uMnu uKhe Blose noMnu uSiya Ndlovu beqinisekisa khona ukuthi ngempela badayisa iziza ngokuthunywa yikhansela.

Scroll To Top