Now Reading
Ayingakhohlwa indima yengcindezelo odweshwini oluseCameroon
Dark Light

Ayingakhohlwa indima yengcindezelo odweshwini oluseCameroon

Kunezigameko ezike zenzeke kwamanye amazwe ase-Afrika okuthi uma zicujungulwa zibe yinkomba yezinto ezimbili, eyokuqala ukuthi noma ingcindezelo kade yaphela kodwa isenomthelela omkhulu kwezombuso wamazwe athize. Okwesibili, ukwehluleka kwabanye babaholi ukuthola amakhambi ayindabuko ezwenikazi ukuze kubhekwane kahle nezingqinamba ezithile. Ukungathelelani amanzi phakathi kwezinye zezakhamuzi zaseCameroon kanye noHulumeni obusayo, okuqale emasontweni ambalwa edlule, ngenye yezigameko ezenza ukuthi sibeke lezi zizathu.

Indlela ingcindezelo yaboHlanga ngabezizwe eyaklama ngayo imingcele yamazwe ase-Afrika yaba nomthelela omkhulu ezinkingeni ezisakhona ezwenikazi nanamuhla. Izwe elibizwa ngeCameroon lingelinye othi uma libhekwa kubonakale ukuthi ingcindezelo yamosha okuningi. Umlando usifundisa ukuthi, iCameroon kwakuwumhlaba owalawulwa amazwe amathathu aseNyakatho, okubalwa kuwo iGermany, iFrance, kanye ne-England, ngezikhathi ezahlukene. IGermany yaziklamela ngalo mhlaba, eminyakeni yawe-1884, kepha emveni kokuqunjwa phansi kwayo empini yokuqala yomhlaba indawo eyayibizwa ngeCameroon, yahlukaniswa kabili. Kwaba khona ingxenye eyanikezelwa iFrance, yase igcina ibizwa ngeFrench Cameroon, kwase kuthi enye ingxenye yanikezelwa i-England yabizwa nge-English Cameroon. Ingxenye yezwe eyayilawulwa yi-England, yahlukaniswa kabili kukhona isifundazwe esiseNingizimu kanye nesiseNyakatho. Emveni kokuphumelela komzabalazo wenkululeko iFrench Cameroon yiyo eyathola ukuzimela kuqala ngowe-1960 yase ibizwa ngeRepublic of Cameroon. Ekuhambeni kwesikhathi, amaNgisi ahlela inhlolovo ezifundazweni ezimbili ayezilawula kwaphetha ngokuthi, esisodwa siqome ukuba yingxenye yeNigeria kuNhlaba ngowe-1961, kwathi esinye saqoka ukuba sizibandakanye neRepublic of Cameroon ngowe-1961 kuMfumfu. Lokhu kwadala ukuthi kubunjwe izwe elilodwa elabizwa ngeFederal Republic of Cameroon, kodwa ebelingakaze liphathwe, ngisho emandulo, njengendawo eyodwa. Enye yezinto lo mlando owukhombisayo ukuthi icala elisathweswe labo abaziklamela izindawo e-Afrika ukuzinika amandla okunquma ukuthi kwenziweni ngomhlaba waboHlanga.

Kusukela ngeminyaka yowe-1961 iCameroon yathathwa njengezwe elilodwa, kodwa kwahlale kukhona izikhalo kulabo ababeyingxenye yesifundazwe esasiphethwe ngamaNgisi ukuthi, izidingo zabo, azifezeki kahle ngoba uHulumeni kanye nezintambo zombuso zisezandleni zalabo ababesesifundazweni esasibizwa ngeFrench Cameroon. Nonyaka, lezi zikhalo zasemandulo zigcine sezidala ukuthi kube khona abahola amathimba kulesi sifundazwe aphokolelele ukuqeda ukubandlululeka kwabo ekuphathweni kwamandla ezweni. Lezi zikhalazo zabo zidale imibhikiso kulesi sifundazwe, egcine isiyenza uHulumeni aphendule ngendluzula ukuze kube khona ukuthula ezweni. Indluzula kaHulumeni ize yafaka nokuthi kuncishiswe ezokuxhumana ngomoya ukuze kungaphumi imibiko ngesimo ebesikhona kulesifundazwe, kanye nokufaka ezikhindini kodwa bengabekwe cala, abanye balabo abekade behamba phambili kuzelikhalazo. Abahola amathimba ezikhalazo, bagcine sebephakamisa okuningi, futhi baphonsa nenselelo ethi nkashane kungaba ngcono kube khona indlela yokuthi lesi sifundazwe sinikwe amandla okuziphathela okunye ukubhekene noHulumeni, noma sihlubuke eCameroon sibe yizwe elizimele, ngoba vele emandulo lalingeyona ingxenye eyodwa nezwe elibizwa ngeRepublic of Cameroon namuhla.

UHulumeni obusayo ugcine esegobe uphondo kwezinye zezikhalo ezivele ezakhamuzini ezizinze kulesi sifundazwe, okuyisenzo esinika ithemba lokuthi isisombululo sizothokala ezinxushunxushwini ebekade sezivelile, nokuyinto okumele ithakaselwe. Kepha ngakolunye uhlangothi, lokhu akuchazi ukuthi umsusa wendaba usulungisiwe. Kumele ukuthi abaholi baleli lizwe bathathe izinyathelo zokuthi babhekana ngqo nomsuka walezi zikhalo okubonakalayo ukuthi usemlandweni, ngoba koba yiphutha ukuthi kucatshangwe ukuthi izinkinga zalo nyaka seziphelile.

See Also

Okunye okungaphawulwa ukuthi, ukuvela kwalezikhalo ezifana nalezi emveni kweminyaka iCameroon yabunjwa kukhombisa ukwehluleka kwabaholi ukubumba isizwe esisodwa. Abaphathi bezwe eCameroon okwakumele kube yibo, kwasekuqaleni abenza imizamo yokuthi kuboshwe amanxeba adalwa yingcindezelo ngokwakha isizwe saboHlanga esisodwa. Kepha bahlulekile! Ukwehluleka kwabo osekudale ukuthi kube nezakhamuzi okubonakala sezizibandakanya nomlando wengcindezelo kodwa zibe zithi zilwela amalungelo azo. Okukugcina, kona akuphambukwa uma kuqhutshekwa kusolwa isikhathi sengcindezelo ezingqinambeni i-Afrika esabhekene nazo, kepha indlela abanye babaholi bamazwe abaphatha ngayo emveni kokuthola inkululeko, njengayo nje iRepublic of Cameroon, kuba nomthelela omkhulu kwizimo ezifana nalezi.

– UMnu uSenzo Ngubane, unguGeneral Manager: Operations, e-ACCORD, okuyinhlangano ezimele esebenza ucwaningo lokudala uxolo ezwenikazi i-Afrika.

Scroll To Top