Now Reading
Ibona amathunzi ewukela iDA KwaZulu-Natal
Dark Light

Ibona amathunzi ewukela iDA KwaZulu-Natal

Iqembu iDemocratic Alliance lizibona lizovunwa umlando KwaZulu-Natal, ngokuthi ligcine lisithatha isifundazwe noma kube yiyo noKhongolose kuphela  abakhonyayo ngemuva kokuba ikwazile ukunqoba ngamalengiso ukhetho lwakamuva lokuchibiyela ebilibanga ne-ANC eMgungundlovu. Nokho abahlaziyi bezombusazwe bathi leli qembu liyazikhohlisa ngoba okwamanje lisavunywa izinkinga zangaphakathi ezikhungethe i-ANC ne-NFP. Ngenyanga eyedlule iDA inqobe ukhetho lokuchibiyela obelukuWadi 32, eWoodlands, eMgungundlovu.

Lolu khetho lwenzeke ngemuva kokuba owayeyikhansela leDA uMnu uClive Lot,  enqume ukulaxaza leli qembu wahlubukela kuKhongolose ngemuva kokhetho loHulumeni Basekhaya obelungoNcwaba. UMholi weDA KwaZulu-Natal uMnu uZwakele Mncwango, ubikele iphephandaba laboHlanga ukuthi ukunqoba kwabo ngamalengiso kubakhombisa ukuthi umlando uzoya uziphinde. “Lolu khetho esisuka kulo belunzima ngemuva kokuthi i-ANC ibiwuqinise ngamandla umkhankaso wayo ifuna ukuthatha iwadi. Lokhu kwenzeke ngemuva kokuthi bethathe obeyikhansela lethu uLot, abamuthenge ngesikhundla sokuba isikhulu seHhovisi likaSomlomo kuMasipala.

Nokho sikwazile ukunqoba senyusa izibalo sisuka emaphesentini angama-46 esasiwathole ngoNcwaba senyukela kwangama-57. Lokhu thina njengeqembu kusitshela ukuthi umlando ungagcina usivuna wokuba sisithathe isifundazwe. Uzokhumbula ukuthi iKwaZulu-Natal yisona kuphela isifundazwe esesiphathwe amaqembu ehlukene kusuka ngowe-1994. Ngowezi-2004 i-IFP yaphunyukwa izintambo zombuso kwathatha uKhongolose,” kusho uMncwango. Uthe lokhu kubakhombisa ukuthi abantu baKwaZulu-Natal abalwesabi uguquko, yingakho bezibona nabo njengeDA ukuthi akusekude bathathe. Uqhube wathi noma bengehluleka ngowezi-2019, ukuthatha isifundazwe kodwa bazoqinisekisa ukuthi kukhonya bona noKhongolose kuphela.

Uthe i-IFP basemkhankasweni wokuthi iphele futhi igcine isiyiqembu elitholakala komasipala abathile kuphela. UKhongolose kulolu khetho lokuchibiyela wehlelwe izibalo wasuka kumaphesenti angama-46 waya kwangama-44. Kwehlule noma usujuba abaholi bawo abaqavile ukuba bayoqinisa umkhankaso okubalwa kubo noMnu uBheki Cele kodwa kwaphika ukwenza. UKhongolose uzame ngakho konke ukunyundela iDA usebenzisa inkulumo kaNkk uHelen Zille yokuncoma umbuso wamaKoloni. Abahlaziyi bezombusazwe, okunguSolwazi uBheki Mngomezulu noSolwazi uSomadoda Fikeni bathi nakuba iDA ibonakala iza kahle kodwa kuyiphupho ukuthi ingathatha isifundazwe.

UFikeni uthe iDA okwenza sengathi kuyihambela kahle KwaZulu-Natal kungenxa yezinkinga ezikuKhongolose esezicasule amalungu amadlelandawonye. “Uqhekeko olukuKhongolose yilo olwenza iDA izithole  isizuza ngamavoti kodwa okungasho ukuthi isethubeni lokuhlwitha isifundazwe. Kumanje uKhongolose unenkinga yokuthi kunabantu  beSACP abangagculisekile ngendlela okwenzeke ngayo eThekwini ngesikhathi kukhethwa ubuholi. Ngisho namanje abaholi abafana noBheki Cele noSenzo Mchunu abaphathekile kahle ngokwenzeka kukhethwa ubuholi eThekwini nasesifundazweni. Okunye kuba izigameko zokubulawa kwamanye amalungu enhlangano okugcina sekunukwa abantu abangaphakathi embuthweni nokwenza abantu bacasuke baye kuDA. Nokho okumele sikuqaphele ukuthi i-IFP isengabuya ibenamandla njengoba yenzile okhethweni obelungonyaka owedlule nokunciphisa amathuba eDA. Okunye ukuthi uma uKhongolose wehluleka ukukhetha umholi osuka KwaZulu-Natal, singabona abantu be-IFP abebevotela uKhongolose ngoba bethi baseka umuntu wasekhaya (uMengameli Jacob Zuma) becasuka bebuyela eNkatheni. Nayo i-NFP uma umholi wayo engelulama kahle abuye asazi kungenzekani. Konke lokhu kukhomba ukuthi iDA ayinalo ithuba lokuthatha isifundazwe uma ubheka zonke lezi zinto esezibaliwe njengoba futhi nayo inezinkinga zangaphakathi,” kusho uFikeni.

See Also

USolwazi uMngomezulu  naye uvumelane noFikeni wathi akukho simanga esenziwa iDA ukuthola amavoti esifundazeweni kodwa ihlomula ngezinkinga ezikhungethe i-ANC neNFP. “Sibonile namanje umholi weDA emukela amakhulu abalandeli beNFP abangagculisekile ngezinkinga ezikhona. NakuKhongolose kunezinkinga ikakhulukazi njengoba sibonile eNtshangwe kubanezigameko zokubulawa kwamalungu ngenxa yokungezwani enhlanganweni. Ngakho akulula ukuthi i-DA sithi isingathatha isifundazwe ngoba nayo inezinikinga zangaphakathi eziyimise kabi. Ngaphandle kwalokho selokhu kwathi nhlo KwaZulu-Natal umbango uhlale uphakathi kwe-ANC ne-IFP kanti iqembu esize salibona nalo lifika ngamandla kube yiNFP nokusikhombisa ukuthi kusekude phambili kuDA,” kusho uMngomezulu.

Ngokhetho lwangowezi-2014  lukazwelonke iDA izibone isithatha indawo ye-IFP yaba iqembu eliphikisa ngokusemthethweni. I-IFP ibisibe yiqembu eliphikisa ngokusemthethweni kusuka ngowezi-2004. Lokhu kwenzeke ngesikhathi leli qembu liholwa uMnu Sizwe Mchunu  kanti i-IFP ibisanda kuzikhotha amanxeba ngokusungulwa kwe-NFP okuyilahlekisele ngenqwaba yamalungu kusuka ngowezi-2011.

Scroll To Top