Now Reading
Kususwe umndeni kwakhiswa uNgqongqoshe
Dark Light

Kususwe umndeni kwakhiswa uNgqongqoshe

Ukukhonjwa kwesiza okuzokwakhiwa kuso kuthinta uNgqongqoshe Wezamaphoyisa, iNkosi, ikomiti lomphakathi nezinye izinhlaka

 

USEPHUNDUKE undingasithebeni ugogo oxhwalile obhidlizelwe umuzi wakhe wodaka ngoba kuthiwa ixhokovana lakhe lizophoxa isakhiwo somuzi kaNgqongqoshe Wezamaphoyisa.

Lokhu kulandela ngemuva kokuthi iNkosi yendawo,  uMichael Mthembu nethimba lakhe okubalwa nenduna uMnu uMthandazi Mabaso bebhidlize ngonya umuzi kaNkk uNtombi Elizabeth Msomi (67) ngoba bethi azisadingeki izichaka eduze kwalapho kuzokwakhiwa khona inxuluma likaNgqongqoshe uNathi Nhleko.

Kumanje ugogo uMsomi uthathwe wayolaxazwa komunye umjondolo nawo oziwelayo futhi onethayo nokuyilapho eseqube khona. Kulo mjondolo onomnikazi wawo, ugogo uMsomi uhlala nendodakazi yakhe kanye nabazukulu bakhe abayisithupha.

“Ngane yami ibuhlungu inhliziyo yami ngokususwa endaweni yami ngoba nakhu nje isihlinzekelwa isikhulu samaphoyisa esinguNgqongqoshe uNathi Nhleko naye okungesiye nowasendaweni. Bheka nje ngishiyiswe ngisho namaliba kwathiwa ngeke ngisakwazi ukusondela kuwo ngoba indawo akuseyona eyami. Kudlalwa ngami ngoba ngingasenandoda futhi sengizigugele,” kuzikhalela ugogo uMsomi.

Ngesikhathi iBAYEDE itheleka kulo mjondolo ugogo aqube kuwo uficwe ezicambalalele embhedeni osekelwe ngezitini. Lapha usizi belubhalwe ebusweni kugogo uMsomi. Kuthe uma izintatheli zizethula ngenhloso yohambo lwazo zivele zagcwala  amehlo izinyembezi kumtomdala.

“Mtanami besengethukile ngithi senizongikhipha nakhona lapha engiqutshiswe khona. Phela umnikazi wale ndawo usanda kufika ezothi udinga indawo yakhe. Empeleni kwasa wona lo mjondolo ngiyawukhokhela njalo ngenyanga ngemali yempesheni kodwa ngibe nginomuzi wami,” kubalisa ugogo.

Nendodakazi kagogo okunguNks uMbali Msomi (36) naye uhambe emagameni akhe ethi izinhliziyo zabo ziyaqaqamba ngokushiyiswa ikhaya azalelwe kulo.

“Okukuqala nje mina nomama siziphilisa ngemali yempesheni. Manje sesiyaphoqeleka ukuthi kule madlana yempesheni  esiyithola kuHulumeni ukuba siphinde siconzule kuyo ukuze sikwazi ukukhokhela umnikazi womjondolo esiqube kuwo. Sicela nisize bakithi sibuyele endaweni yethu phela lapha esihlezi khona lo mjondolo ungawa noma yinini. Futhi siyavelelwa uma izulu lina,” kusho uMbali.

UMbali uthi nakhona lapha balethwa induna uMabaso owathi usebatholele indawo entsha nokuthi uzobakhela kuyo indlu yamabhuloksi. “Wathi uzosakhela kuyo indlu yamabhuloksi kanti udlala ngathi uzosifaka endaweni yomuntu njengoba umnikazi wayo esesikhokhisa njalo ngenyanga. Yona induna uMabaso akasayingeni indaba yethu,” kuqhuba uMbali.

See Also

Ukhala ngokuthi unina uhlale ebalisa ngamaliba asephoqeleke ukuwashiya ngenxa yamabhoklolo abakhiphe ngenkani endaweni yabo. “Mfowethu iNkosi nenduna baqale basitshela ukuthi kuzomele nathi sakhe kabusha umuzi wakithi ngezitini ngoba eduze kwethu kuzokwakha uNgqongqoshe uNhleko. Ngizamile ukuqongobezela usemende ebengizowuhlanganisa nodaka ukuze kubukeke kodwa bathi abakudingi lokho kungcono siphume. Ngithe noma ngithi ngiqhubeka ngenkani ngiyakha bangitshela ukuthi bazothumela abantu bazobhidliza leso sakhiwo,” kuqhuba uMbali.

Inkosi uMthembu izichithe njengembudane izinsolo zokuthi basusa abantu endaweni ukuhlelembela uNgqongqoshe uNhleko. “Mina ngokwazi kwami indaba yesalukazi sakwaMsomi yaxoxwa kahle futhi kwavunyelwana naso ukuba sisuke endaweni siyokwakhelwa kwenye indawo. Induna yami uMabaso wazibophezela ukuthi nguyena ozomakhela indlu enhle yamabhuloksi. Angazi-ke manje ukuthi inkinga isikuphi ngoba sebetholelwe nendawo abahlala kuyo nokuzokwakhiwa kuyo le ndlu. Ngokwami lesi salukazi sinehaba. Kuyiqiniso ukuthi uNgqongqoshe uNhleko uthenge indawo,” kusho uMthembu.

“Empeleni lesi salukazi sakwaMsomi sihlohlwa ngamalungu eNqaba Communal Property Trust (NCPT) ukuba silwisane nami. Kumanje ahamba egovuza amalungu omphakathi ukuba angivukele ukuze kufihlakale inkohlakalo yawo aseyenzile ngezimali zomphakathi. Abantu bami bayahlupheka abanazindlu kodwa lamalungu eTrust ayethembise ukwakhela umphakathi izindlu kuze kube manje awakaze akwenze lokho esikhundleni salokho atetemuka ngezimoto zikanokusho azithenga ngemali yomphakathi. Futhi aqamba amanga athi azokhipha umfundaze wezingane zendawo kodwa esikutholile ukuthi akukho neyodwa ingane yendawo esihlomulile kulesi sikhwama kuphela kuhlomule izingane zangaphandle, baphinda bafaka nezipoki,” kuqhuba uMthembu.

Ufunge wagomela ukuthi kusazochitheka igazi endaweni ngenxa  yombango ngale mali athi igweve namalungu eNCPT. “Kumanje laba bantu bachithe imali eyizigidi ezi-R2 bethi bakhela umphakathi amaHhovisi kanti benzela ukuzidlela imali ngoba kwasalona lelo hhovisi selimile utshani njengoba lakhiwa lashiywa kanjalo,” kuqhuba uMthembu.

Scroll To Top