Now Reading
Izwe lapho umengameli engenalo izwi lokugcina
Dark Light

Izwe lapho umengameli engenalo izwi lokugcina

Izwi lokugcina  e-Islamic Republic of Iran kaliveli kosopolitiki kepha livela ku-Ayatollah

NGALESI sikhathi  wonke umhlaba umagange ngalokho okwenzeka kwelase-USA eselinoMengameli omusha. Ngalesi sikhathi obumbanweni lwamazwe ase-Europe, kukhona izwe elivuka kancane kancane. Leli lizwe yi-Iran eliholwa nguMengameli uHassan Rouhani kusuka ngonyaka wezi-2013. Kulabo abangenele esokuba nguMengameli e-Iran bazi kahle kamhlophe ukuthi izwi lokugcina livela kuphi nokuyinto eqoshwe ngisho kumthethosisekelo wezwe. Umthethosisekelo wase-Iran unika u-Ayatollah Ali Khamenei nonguMholi Omkhulu (Supreme Leader) amandla amaningi. Amandla anawo kawagcini nje ekushayweni kwemithetho kepha uyiNhloko yoMbuso, uMkhuzi Wempi, ingcithabuchopho nomuntu okuncelwa kuye ngokumele kwenzeke ngokwenkolo nangenqubomgomo yezwe.

Le mpunga izalelwe endaweni yaseMashhad ngowe-1939. Umlando wakhe usuka kumzabalazo waleliya lizwe owafika kuvuthondaba ngonyaka we-1979.  Lesi sifundiswa sasiyingxenye yabalandeli bomholi omdala ongasekho u-Ayatollah Ruhollah Khomeini.

Selokhu athatha ukuba nguMholi Omkhulu kuKhomeini, uKhamenei uyiva emazweni aseNtshonalanga ikakahulukazi i-USA. Lo mholi selokhu kwathi nhlo uyakhala ngokuthi iMelika inezinhloso zokuqumba phansi i-Iran njengoba benza ezweni elabe laziwa ngokuthi yiSoviet Union. Lokhu uthi bazokwenza ngokugovuza umphakathi oyobe usuvukela uHulumeni, uphikisane nosikonkolo lwabantu base-Iran. Kuleli tulo uKhamenei usola nesitha esifungelwe sezwe lakhe i-Israel.  Usola awasentshonalanga nangetulo lokugovuza impi yomkhaya kusetshenziswa “ukulangazalela” kwabantu base-Iran inqubo yedemokhrasi.

Ngesikhathi ethatha izintambo ngonyaka we-1989  wethula inkulumo eyibhekise kwelaseMelika lapho ethi:  “Akekho lapha e-Islamic Republic oseke waba nezingxoxo nani, futhi akekho oyoke abe nazo inqobo nje uma inqubomgomo yenu isancike emangeni, ubuqili nokweseka uHulumeni okhohlakeleyo wakwa-Israel”. La magama aphenduka inqubomgomo ye-Iran kwaze kwaba zombili izinhlangothi ziyavuma ukuthi ziyadingana.

See Also

Kubaholi basentshonalanga akekho obukeka enza iphutha lokuwathatha kancane amandla kaKhamenei nokuyinto ebonakale ngesikhathi kunezingxoxo bayelana nenuzi kuleliya lizwe. Indlela ephathe ngazo lezi zingxoxo i-Iran itshengise ukuvuthwa ekuqondeni ipolitiki yomhlaba kanjalo nomhobholo wamazwe aseNtshonalanga. Sibonakele futhi isandla sikaKhamenei lapho elase-Iran lisebenza noHulumeni ka-Obama ukusayina isivumelwane esingenuzi nokuyinto enenge ne-Israel. Kwabanye ongoti bepolitiki yamazwe ngamazwe kanye neyomnotho, kulokhu i-Iran izuze kakhulu ngoba isivumelwano lesi asigcinanga nje ngokuqhatha abalingani abadala, okuyi-USA no-Israel kepha sikwazile ukubuyisela i-Iran emnothweni womhlaba.  Kulokhu i-USA ikwamukele ukuthi njengoba kunjalo eCuba iyawudinga umnotho wase-Iran kanjalo ne-Iran ikwamukele ukuthi kayikho impunga yehlathi, wonke umuntu noma isizwe siyasidinga esinye, kulokhu ukuze umnotho wase-Iran ukhule idinga amazwe omhlaba.

Nokho konke lokhu kwenzeke ngesizotha obekuyinto ebifunwa nguKhamenei nabantu base-Iran ku-USA.

Scroll To Top