Now Reading
Osemsamo limbeke emnyango
Dark Light

Osemsamo limbeke emnyango

Isikhulu sishiye izinkulumo nedede eMnyangweni Wezobuciko Namasiko KwaZulu-Natal

 

“Ngiyazi ukuthi isisusa sayo yonke le nyakanyaka nofafaza amanga ngalezi zinsolo  ezingekho nguMnu uMpumelelo Mnguni  ngoba ehlose ukudicilela phansi igama lami neloMnyango,” lawa ngamagama aphinyiswa yilowo owabe eyiNhloko yoMnyango Wezobuciko KwaZulu-Natal, uNkk uNzimande. Uphimisa la magama nje wabe ebuzwa yintatheli yeBAYEDE ngezinsolo zomsanka eMnyangweni.

Sekungumlando ukuthi lesi sikhulu kasisekho kulo Mnyango. IBAYEDE isingakuqinisekisa ukuthi lo Mnyango oholwa nguMhlonishwa uBongi Sithole-Moloi kawusenayo iNhloko kepha sekukhona ebambile okunguMnu uMpumelelo Mnguni. UNkk uNzimande uhamba nje ulandela lowo owabe enguMphathiswa nokwabe kunezinkulumo ezithi kabahoshelani, uMhlonishwa uNtombikayise Sibhidla-Saphetha.

Ngokuthola kweBAYEDE uMnguni uqokwe kulesi sikhundla ngesonto eledlule emuva kokuba uNkk uNzimande eshiyile kulandela ingcindezi. Ngokuthola kwelaboHlanga usula isigubhukane nje, asevele angenile amanzi endlini. Nokuthi kulokhu unyathele edwaleni elibushelelezi njengoba ezame ukwenza ayekwenza kuMphathiswa omdala kanti kulokhu kabuzanga elangeni.

Ngokomthombo weBAYEDE osondelene naye nowazi ukusuka nokuhlala kodaba ifu elimyama limlandele ngesikhathi engalandeli umlayelo kaMhlonishwa uSithole-Moloi mayelana nesikhungo iMusic House nokunye.  “Unede wenza akwejwayele komdala uNgqogqoshe wabe esethola incwadi ebimbuza ukuthi kungani kumele angaxoshwa noma amiswe” kusho umthombo nothe lokho kube sekukhomba khona ukuthi usebhekene nezimbila zithutha.

Yize kungaqinisekisiwe kepha kuthiwa odabeni lweMusic House welulekwa ukuba ake abe ukuthela izimali khona ngoba kunomsaka okusamele uphenywe (bheka ikhasi lesibili). Imali okuthiwa ubeyisayinela eyizigidi eziyisi-R8.  Ngokuzwa lezi zindaba elaboHlanga lithinte zonke izinhlaka ezithintekayo. INhloko eseHhovisi loMphathiswa, uMnu uZama Sibisi walile ukuphawula ethi bona njengoMnyango abanalo ilungelo lokuphawula.

“Phela izinhloko ziqashwa eHhovisi likaNdunankulu ngakho yilo elinelungelo lokukhipha isitatimende esisemthethweni. Xhumana noMnu uNdabezinhle Sibiya okunguyena okhulumela uNdunankulu,” kusho uSibisi.

Intantheli ibe isiphikelela eHhovisi likaNdunakulu . UMnu uNdabezinhle uSibiya okhulumela uNdunankulu ugile izimanga ngesikhathi ebambisa elaboHlanga elenjelwane. USibiya wethembise ukubuya nezimpendulo kuze kwashaya isikhathi sokushicilela engabuyile. “Ngizobuya kuwe ukuthi sisabambeke emhlanganweni noNdunankulu uWillies Mchunu njengoba siseChina,” kusho uMnu uSibiya. Imizamo yokuthola uNkk uNzimande ukuba aphawule iphunzile njengoba ucingo lwakhe ubengaluphenduli. Kube yileso nakuMnu uMnguni. Umlayezo obhale esizindeni solwebu (website) yoMnyango uyakuqinisekisa ukuthi uMnguni nguye osabambile.

Umsanka kade wanuka

Kwenzeka konke lokhu nje, awukakhishelwa umphakathi umbiko owabe ukhala ngomsanka ngesikhathi sikaMhlonishwa uSibhidla-Saphetha kanye noNkk uNzimande. NgoMandulo ngonyaka owedlule elaboHlanga ngaphansi kwesihloko esithi ‘Kukhona okudla amatshotsho eMyangweni Wezobuciko Namasiko laveza umbiko woMcwaningimabhuku owaziwa ngeManagement Report okhishwe ngomhla zingama-31 kuNdasa wezi-2015. Lo mbiko owabe ungakhishelwanga umphakathi wabeka isimo esingesihle sezimali kulo Mnyango obuphethwe nguMphathiswa uNkk uNtombikayise Sibhidla-Saphetha.

Lo mbiko uveza ukuthi uMnyango kukhona lapho ungahambisanga kahle khona kwezezimali. Lo mbiko phakathi kokunye  usola ukungalandelwa kwenqubomgomo kaHulumeni eyelusa  ukuphathwa kwezimali, iPublic Finance Management Act (PFMA).

Uphinde usole uNkk uNzimande phakathi kokunye  ngokuguqula isamba semali okwakuvunyelwene ngaso sisuka emalini eyizigidi ezi-R3,5 iya kwezi-R4,5 kunikwa inkampani eyayizohlela umcimbi.

Okunye okwavelayo kulo mbiko wukuthi uNkk uNzimande uthatha izinqumo ezithinta ezezimali phezu kokuba lowo onguMphathiswa walo Mnyango, uNkk uSibhidla-Saphetha eyale ukuba kungasenziwa lokho.

Imicimbi kanye nezinkampani ezithintekayo kulo mbiko kubalwa iDurban Stars Sport and Marketing, iBravoplex kanye nomcimbi wamaRoyal Soapie Awards.

Umbiko uveza ukuthi inkampani iBravoplex yakhokhelwa isamba semali eyizi-R4 617 014.74 ingakawuqali umsebenzi wokulethela uMnyango izinsimbi zomculo. Umbiko uthi isivumelwano sabakwaBravoplex kwakungesesamba esiyizigidi ezili-R18,97.

Isivumelwano noMnyango sasayindwa mhla zili-11 kuZibandlela wezi-2013, kwathi i-invoice yokuqala yemali eyizigidi ezili-R14,34 yaqhamuka ngalo usuku okwakusayinwa ngalo yabe isikhokhwa ngakusasa mhla zili-12 kuZibandlela wezi-2013. Okwakhalisa umncwaningimabhuku ukuthi lokhu kwenziwa ngale kobufakazi bomsebenzi owenziwe nokulicala elibovu nxa kulandelwa iPFMA.

Enye inkampani ethintekayo ngekaMnu uPhindani Nene owaduma kwezikanobhutshuzwayo ngeqembu lakhe iDurban Stars. UMnu uNene osehweba ngegama iDurban Stars Sports and Marketing ugaxela kulo mbiko emuveni kokuba uMncwaningimabhuku Omkhulu ethole ukuthi imali akhokhelwa yona kayihambisani nale esesivumelwaneni esikhona noMnyango.

See Also

Ngokwesivumelwano iDurban Stars Sports and Marketing kwakumele ihlomule isamba semali esiyizigidi ezi-R3,5. Lapha le nkampani yayizohlela umcimbi owawuzoba ngoZibandlela ngowezi-2014.

Kutholakala ukuthi imali yenyuka ngemali engaphezulu kwesigidi. Lokhu kuthiwa kwaba ngenxa yokuthi uNkk uNzimande ebhale nje ngesandla eguqula isamba semali sezigidi ezi-R3,5 wafaka esizigidi ezi-R4,5. Okunye okwaphawuleka ukuthi lapho kusayinde khona uNkk uNzimande alukho usuku okuphambene nomthetho wePFMA.

Enye inkampani eyahlomula ngeyalowo owayengumlingisi, uNks uWinnie Ntshaba nowaduma ngelikaKhethiwe emdlalweni wethelevishini  iGenerations.

Inkampani yakhe ihlela amaRoyalty Soapie Awards. Kuthiwa le nkampani yathola imali eyizi-R3 500 000 ngonyakamali we-2014/15 yize kwakungahlinzekelwe ngalowo nyaka.

Ngonyaka odlule uNkk uNzimande ebuzwa ngalezi zinsolo wavele wakhwela wadilika kuMnu Mpumelelo Mnguni ethi nguye lona ofafaza amanga ngaye ngoba egaqele isikhundla sakhe.

“Phela le ndoda yakwaMnguni inomona ngesikhundla sami. Nangaphambilini lo mbhemu ubelwisana nezinhloko zoMnyango ngoba egaqele lesi sikhundla. Nguyena futhi ogijime wayosimpimpa nasophikweni lwamaphoyisa olubizwa ngoKlebe ngoba ezama ukusibophisa ngezinto ezingekho. Nakuleyo mizamo yakhe wehluleka ngoba abaphenyi abatholanga bufakazi ngalezi zinsolo abezenza.”

Okumangalisayo wukuthi uNkk uNzimande ushiya nje akukaphethwa ngalo mbiko kutholakale ukuthi kwenzekani. iBAYEDE inamaphepha akhombisa ukukhokhwa kwezimali nokuthinta abanye eMnyangweni. Umbuzo uthi ngabe ukwesula kukaNkk uNzimande kuzolimisa kanjani idede ebelide libikwa kulo Mnyango nokuthi ngabe uma ukukhuluma kumlandela kuyombekaphi owabe enguMphathiswa nezinye izisebenzi zoMnyango.  IBAYEDE ingakuqinisekisa ukuthi lukhona olunzulu ngalolu daba.

Scroll To Top