Now Reading
Luyajiya loqokwe njengemeneja eMtubatuba
Dark Light

Luyajiya loqokwe njengemeneja eMtubatuba

Yonke imilomo iyavunana ekutheni ungomunye wabantu abanamava uma sekufika kwezokuphatha koHulumeni Bezindawo. Lokhu kufakazelwa nawumlando wakhe wokusebenza nomkhomba komasipala abehlukene. Phakathi komasipala asebenze kubo kubalwa uMtubatuba, Lona nguMnu uSiyabonga Ntuli nosebenza njengemeneja kaMasipala iHluhluwe, uMtubatuba, iDumbe neNdumeni. Nokho njengoba isiZulu sisho ukuthi abantu kabayi nganxanye bengamanzi, leli phephandaba selingakuqinisekisa ukuthi nembala kukhona ukuhhumuzela ngoNtuli nomsebenzi wakhe omusha.

ElaboHlanga lixoxe nabantu abehlukene nabami ekutheni kukhona okungahambi kahle. Umholi weqembu lesithathu ngobukhulu kwaphikisayo eSishayamthetho saKwaZulu-Natal, i-Economic Freedom Fighters (EFF), uMhlonishwa uVusi Khoza kabibiyelanga ekutheni iqembu lakhe selilinde ukugxuma lihlale.

“Siluqaphe ngelo khozi udaba lokuqashwa kwakhe (uNtuli). Empeleni silinde nje ukuzwa ukuthi ngabe oPhathiswe uMnyango Wezokubusa Nokubambisana Nezindaba Zomdabu KwaZulu-Natal, uMnhlonishwa uSipho Hlomuka uyakwemukela yini ukuqashwa kwale ndoda yakwaNtuli esimoshile komasipala abaningi bakulesi sifundazwe,” kusho uKhoza.

UMsuthu umile ekutheni isinqumo soMkhandlu asiwona ujuqu uma uHlomuka engakathi vu noma engaka samukeli isiphakamiso somkhandlu othintekayo.

“Umuntu onezwi lokugcina ngokuqashwa kwemeneja uMhlonishwa uHlomuka. Sifuna avuswe wonke lamacala ashiya ewenze kulabo masipala abanye kubalwa nalo namuhla osuthi uyamqasha. Khona lapho, sifisa ukwazi ukuthi uMnyango sonke lesi sikhathi ubukugunyaza kanjani ukuqashwa kwakhe ekubeni beyaziwa imikhuba ayigile komasipala abaleke kubona.

“Ngokwazi kwethu icala aliboli ngakho kumele avuswe wonke la macala. Akukwazi ukuthi kungakhona umuntu okhwabanisela omasipala izimali zemikhandlu ajike ayekwe ngoba kuthiwa wesulile emsebenzini.”

Umthombo okhulume nelaboHlanga nonxuse ukuba lingadalulwa igama lawo ngenxa yamatoho athe angahle amlahlekele uthe ukwenza kukaNtuli kuyamangaza ngoba ungunompunyumpunyu uqobo. Uyilande kude indaba njengoba eveze ukuthi uNtuli ngaphambi kokuqashwa eMtubatuba ngowezi-2011 wayesuka kuMasipala waseHluhluwe ‘ayebaleke kuwona’ kufanele azovela phambi kwesigcawu sokumqondisa ubugwegwe ngezinsolo ezibucayi okubalwa kuzo nenkohlakalo.

“NakuMasipala uMtubatuba ushaye utshani ngowezi-2015 kufanele azobhekana nezinsolo zenkohlakalo. Kuthe ngosuku okwakufanele azovela ngalo phambi kwesigcawu wavele wafaka

incwadi yokwesula emsebenzini kwaba ukuphela kwendaba,” kusho umthombo nothe ube esevuka eDumbe lapho ebeqashwe kuwona njengoMqondisi wakwaPlanning.

“Akahlalanga nakhona (eDumbe) njengoba nakhona efake incwadi yokwesula njengoba eqhamuke ngonyaka odlule esevumbuka kuMasipala iNdumeni abeqashwe kuwona njengemenenja,” kusho umthombo.

UNtuli usolwa ngeqhingasu lokuthi unede nje akhonjwe esigcawini sophenyo bese kuba wukuvalelisa kwakhe nokuvela njengeqhinga lokuthi angabi nachashazi ukuze aqhubeke aqasheke kuMasipala olandelayo. OZulu’azayithole banayo incwadi yokwesula kukaNtuli eMtubatuba kanye naleyo yesivumelwano nomqashi kanye nabameli bakhe sokunqanyulwa kwenkontileka yakhe zombili okungezangowezi-2015.

IDumbe neNdumeni ithi bayombona abanamehlo

ElaboHlanga likhulume neMeya yaseDumbe, uMnu uMajuba Mavuso ukuqinisekisile ngoNtuli nathe akasho lutho olutheni ngoba bayifica indoda isisemaHhovisi.

“Nathi simfice eqashwe njengoMqondisi wakwaPlanning ngowezi-2015, nokuthe ngokuhamba kwesikhathi kwavuka umsindo ngesikhathi obephathiswe uMnyango wakwaCogta, uNkk uNomusa uMaDube Ncube ebhalela uMkhandlu ebuza ngokuqokwa kwakhe ekubeni wayeyithumelile incwadi ebuholini boMkhandlu bangaphambilini echitha ukuqashwa kwakhe kulo Masipala,” kusho uMavuso.

See Also

UMavuso uqhube uthi bathola ukuthi ngubuholi bangaphambilini obamqasha ngenkani naphezu kwencwadi eyayiqhamuka kuNkk uMaDube Ncube eyayichitha ukuqashwa kwakhe.

Uthi uMaDube Ncube wabe esebayalela ukuba okungenani babhalele owayenguNgqongqoshe woMnyango ngaleso sikhathi kube nguyena ogunyaza ukuqashwa kwakhe kodwa yena wakugcizelela ukuthi usamile kwelokuthi akakugunyazi ukuqashwa kwakhe.

“Yilapho-ke esaqala khona ukubhalela uMnyango uCogta siwucela ukuba usicacisele ngokuqashwa kwazo zonke izimeneja zoMkhandlu. Siyabonake ukuthi ngokwenze njalo kwethu kwabe sigadlile kumfo kaNtuli njengoba wavele wesula isigubhukane emsebenzini. Njengoba nyakenye simbone esevumbuka kuMasipala iNdumeni nakhona esizwa kuthiwa nakuwona usebalekile walibhekisa eMtubatuba,” kuqhuba uMavuso.

ElaboHlanga libe selikhuluma neMeya yaseNdumeni uMnu uSiduduzo Mdluli ophawule ngokuthi uNtuli ngumuntu wezimnga ngoba abanjengaye kabaqashwa nhlobo. Uveze nokuthi yena usayibhala incwadi eyibhekise kuloyo owafuna ulwazi ngoNtuli uMnu uJabulani Madondo oqokwe njengoMlawuli kuMsipala uMtubatuba. Kule ncwadi elaboHlanga elinayo uMdluli uthi: “Ngomhlaka zingama- 20 kuLwezi wezi-2018 ngemuva kokuthi uMkhandlu waseNdumeni uthole ukuthi uNtuli ubhekene namacala abucayi uthathe isinqumo sokummisa emsebenzini, uMkhandlu wabe usuqoka umphenyi ozimele ukuphenya ngalezi zinsolo ebezibhekiswe kuyena. Umbiko ngophenyo ulethwe phambi koMkhandlu ngomhla zili-14 kuMasingana wezi- 2019,” kufundeka incwadi kaMdluli.

Iqhuba ithi uMkhandlu waseNdumeni ube usuthatha isinqumo sokubizela uNtuli esigcawini sokumqondisa izigwegwe ukuba mayelana noxhaxha lwamacala abebhekene nawo, okubalwa kuwona awokungaziphathi kahle, ukushaya uzakwabo oyimenenja, ukuqokwa kwezinkampani ebezenzela uMasipala umsebenzi kungalandelwanga umthetho, ukugxambukela ekuqokweni kwazinkampani nokuqasha ngokwenzelela.

Emuva kophenyo lwakhe uMadondo waphakamisa ukuba uNtuli uma eqashwa kuyomele avuswe amacala awashiya ewenze eMtubatuba ngowezi-2015.

Scroll To Top