Now Reading
Ubunhlakanhlaka bamaciko buyawakhinyabeza
Dark Light

Ubunhlakanhlaka bamaciko buyawakhinyabeza

Ukuzifundisa ukuhleleka emacikweni kungawasiza ukuba azuze lukhulu ngemisebnzi yawo

 

INDABA yokuba nhlakanhlaka kwamaciko isingumsanka owenza kube sengathi awayazi into ayenzayo, angamavukana. Lobu bunhlakanhlaka kudla lubi ikakhulu kwezeshashalazi nalapho bubonakala khona uma kunemidlalo yasesiteji evutshelwe aboHlanga. Ukwesekelwa kwemidlalo yaboHlanga kuyacikizela kanti kwabamhlophe kuze kuvalwe ngomlungu emnyango. Abelungu banezinhlaka zabo zokulekelelana kwezeshashalazi okuyinto engekho kwaboHlanga nokubenza babukeke bengabantu abancintelana bodwa ngento engabasizi ngalutho.

Kucishe kube ngconywana kwezomculo ngoba kukhonyana ukuhlangahlangana yize nakhona inkulu le nhlakanhlaka. Abezobuciko abacishe babengcono ilabo abahlela imicimbi emikhulu yize nabo bengahlangene kahle hle kodwa kungconywana ngoba babuye bakwazi ukukhuluma ngazwi linye.

Okukhulu okubukeka kukhinyabeza amaciko ukungabibiko kwenyunyana enomgogodla. Ikhona lena eyaziwa ngeCreative Workers Union of South Africa (CWUSA) nokufanele ngabe iyona esekhaleni lokuhlangana kwabezobuciko kodwa ngenxa yokungesekwa kwayo yiwo kanye amaciko, kuyenza ibukeke ibuthaka kakhulu. Lokhu kuyenza ifane nenyunyana ebheka ukuphendula uma kunezimo ezithile ezithinta amaciko noma ezingumvuka  kanti lokhu kubonakele lapho uMphathiswa Wezimali esifundazweni ememezela ukuthi amaciko ngeke esanikwa imisebenzi eminyangweni kaHulumeni ngoba lokhu kumosha imali. Yabonakala-ke le nyunyana ivusa umhlwengwa kwaze kwaba nezigcawu zokubonisana noHulumeni wesifundazwe.

Nakhona lapho lokhu kwabonakala sengathi kuthinta kakhulu amaciko ezomculo njengoba kwakuyiwo ayehamba phambili ekuphawuleni kanti le nto yayithinta amaciko emikhakha yonke. Kwakuletha ithuba elihle emacikweni wonkana ukuba ahlangane abe yimbumba mikhakha yonke asukume akhulume ngazwi linye bese esebenzisa lesi sehlo njengethuba lokuzihlela kahle ephokophela phambili. Le nto yokubheka izimo zokuphendula yenza nalabo abamele inyunyana kube sengathi bazikhulumela bona bese nokukhuluma kwabo kubukeke sakubhibhidla.

Okubulala le nyunyana yiwo kanye amaciko angafuni ukusondela kuyo azihlele ukuze nezikhalo zawo zizolandeleka kalula. Kanti amaciko amaningi aye athi awayazi inyunyana nokuqubula imibuzo uma abantu okufanele ngabe bangamalunga ayo bethi abayazi. Mhlawumbe lokhu kudalwa ukuthi kwawona amaciko awazwani nokukhokha ngoba ukuba ilungu lenyunyana kumele ubukhokhele ubulungu ukuze uzoba nezwi lokuyifuqa ikumelele ngokwezimfuno zakho. Lokhu kubonisa isidingo somsebenzi omkhulu le nyunyana okumele iwenze ekugqugquzeleni amaciko abe amalungu ayo ngoba isimo sibi kakhulu kwezobuciko. Ayikho imboni engalalelwa njengeyezobuciko, yingakho neziphathimandla zizenzela noma ikanjani ngokuthinta le mboni!

Kulezi zinsuku kunomsindo omkhulu ngodaba lweDurban Essence Festival okuwumbuthano waseNew Orleans eyidolobha elinobudlelwano neTheku. Muhle kakhulu lo mbuthano kanti namagalelo awo ayaziwa eMelika namandla awo okuletha amaciko anamagalelo ayaziwa kanjalo nesasasa elihambisana nawo uma wenziwa lena eNew Orleans. Akungatshazwa ukuthi uma uhleleka ngokuyikho kukhulu okungazuzwa iTheku namaciko alo ngayo. Pho umsindo usukaphi? Yikho njalo ukungahleleki kwamaciko nokwenza aqale manje ukuphakama ngoba esebona ukuthi uyenzeka lo mbuthano. Nakhona ekusukumeni kwawo anhlakanhlaka ilowo nalowo ulwelwa indawo yakhe nokufakwa ezinhlelweni ukuze ahlomule. Ezingxoxweni esezibekhona kuyabonakala ukuthi ukuba amaciko awasukumanga, amaningi awo ebezoyizwa ngendaba kugide amaMelikana nabokuhamba kuphela! Lokhu kutshengisa ukuba nhlakanhlaka kwezinhlaka ezimele le mboni eThekwini nokwenza kubelula nakuMasipala baziqhubekele nokuhlela bebodwa ngento ethinta imboni yezobuciko. Ukuba amaciko anezinhlaka zawo eziqinile ngabe kwasekuqaleni kusahlongozwa ngokuza kwalo mbhiyozo athintwa wonke, kwaboniswana nangendlela nokuzohlonyulwa amaciko eTheku ngayo ngabe awukho wonke lo msindo okhona nosazobakhona ngisho seyidlulile!

See Also

Enye into etshengisa ukungazi ngale mboni yawo amaciko ukungaqondi nangezinto eziphathelene namalayisense okwenziwa kwemibhiyozo. Isibonelo nje, ngeke nangengozi umgqugquzeli wakuleli akwazi ukusuka aye phesheya afike enze kalula nje umbhiyozo. Ngisho kwezeshashalazi awukwazi ukuthatha iproduction yakho uyoyivula eBroadway ngabalingisi baseNingizimu Afrika bodwa ngoba inyunyana yakho ingayivala leyoproduction.

Kumele amaciko ake azibuze wona ukuthi yini lena enzima neyenza ukuba ahluleke ukuzihlela ngendlela ngezinto ezithinta umsebenzi wawo nezingempilo yawo! Namanje izabelomali zeminyango yezobuciko awanalo izwi kumbe imibono yamaciko ngendlela okuhlelwa ngawo lezi zabelomali. Mhlawumbe kwayona iminyango inenkinga yokuthi kambe izothinta bani iyeke bani uma kunje! Ingcabha isele nawo-ke amaciko.  Kumanje kubalingisi kubukeka iSouth African Guild of Actors (SAGA) kuyiyona nyunyana esebenza ngokusezingeni ngoba bonke abalingisi abangamalungu ayo bazi nanokuthi kumele bahole kanjani kanti iyakwazi nokukhulumela amalungu ayo izinto zenzeke. Abalingisi beGenerations abali-16 balahlwa kanjani icala? Babemelelwe iyiphi inyunyana, yahluleka kanjani?

Ngisho izakhiwo zokubusa kwendabuko zihlangene – ngeke nje uye esigodini senkosi uyokwenza umcimbi izinduna zingazi! Lowo mcimbi ngeke ubekhona. Lokhu inkomba yokuhleleka nokudingwa amaciko!

Scroll To Top