Now Reading
UMqabuleshesha ungumaskandi wothando nombhalizingoma
Dark Light

UMqabuleshesha ungumaskandi wothando nombhalizingoma

Ikhono likaNkomose lisabalele aligcini kuphela ekuculeni ngomlomo kukhona nokunye

UMNU uMfiliseni Zamokwakhe Magubane odume kakhulu ngelika Mqabuleshesha emculweni kamaskandi ungowokuzalwa eNgudwini, Eshowe, kanti uzalwe lulunye kuMasingana ngowe-1965. Eqinisweni ngumfo kaMagubane osivulela unyaka ukuba siwubone! Yize esakhe KwaMaphumulo kodwa indawo yase-Eshowe isalokhu isenhliziyweni yakhe kanti liyaziwa futhi neqhaza lakhe elikhulu ekukhuzeni izimpi zaseNgudwini esebenzisa ikhono lakhe lomculo.

UMqabuleshesha usebe kule ndima yezomculo kamaskandi iminyaka engaphezu kwengamashumi amathathu. Kanti unesandla sokuvela kukaMfazomnyama nalapho atonyulwa nguye umfo kaMagubane emncintiswaneni owayehlanganyele kuwona noMnu uWelcome ‘Bhodloza’ Nzimande esesoKhozini FM. Ukungena kwakhe emculweni kusukela ngonyaka we-1986 kwavulela indlela iningi labaculi bakamaskandi abeza emva kwakhe. Ungomunye wezingqalabutho zomculo kamaskandi bekanye noPhuzushukela noPhuzekhemizi. Namanje isigqi sakhe sisabambelele kumaskandi ongumhlahlandlela.

UMqabuleshesha  usebenze kakhulu nombhali nomqondisi wemidlalo yeshashalazi kuleli uMnu uMbongeni Ngema nalapho abanesandla esikhulu ekubhalweni kwamanye amaculo eSarafina, iTownship Fever, iMagic at 4 A.M. neMaria Maria nokuyimidlalo eyakhiqiswa uNgema. Uhambele amazwe amaningi phesheya kwezilwandle eyingxenye yeqembu kule midlalo. Ikhono lakhe njengomqambimaculo labonakala lapho sekwenziwa iSarafina njengengqayi nalapho abhala khona iculo elithi, ‘Vuma Dlozi Lami’ lo mdlalo usukhiqizelwa ezengqayi ngu-Anant Singh weVideovision. Nguye futhi owabhala iculo elathandwa kakhulu kuMagic at 4 A.M. liculwa phambili uLeleti Khumalo elithi Isiwiliwili SamaBhunu nefakwa kusidi kaNgema iLaduma nayo-ke iMagic at 4 A.M.

Usecule nabaculi abaningi baphesheya okubalwa kubo iKool & The Gang nalapho adlala khona nayo eNigeria kuChildren of Africa Festival, wabuye wacula noMichael Jackson, uRita Marley, iLadysmith Black Mambazo, iMahlathini & Mahotela Queens nabanye abaningi. Wake wamenywa nanguDanny Simms umkhiqizi kaBob Marley noMichael Jackson nalapho wafika waqophela estudiyo sikaBob Marley nonkosikazi wakhe uRita.

Sekungumlando ukuthi ngonyaka we-1994 wacula noPaul Simon ekuGraceland Tour yasePlayhouse, eThekwini. Muva nje uke watshengisa ikhono lakhe futhi nasekulingiseni evela emdlalweni UZALO kuSABC1 kanti ubuye wawubhalela nebika lawo lo mdlalo. Kumasidi akhe amaningi asewakhiphile kukhona iYash’ Imizi, i-Engimthandayo, Uqanduqandu, iSayikhuz’ Impi, Izwe Lihle Ngabantu, Ummeli, Uvalo namanye.

UMagubane ungumculi kamaskandi onekhono eliyisimanga kanti onolwazi olukhulu ngomculo nokuyikho okumenze wagcina esekhetha ukuziqophela ngaphansi kwenkampani yakhe. Ngokolwazi lwakhe lomculo wesintu kufanele ngabe uyafundisa ngisho ezikhungweni zemfundo ephakeme edlulisela lolu lwazi lwakhe phambili. Ishwa yilo nje elokuthi kuleli sisawubukela phansi umculo wethu! Lapha sikhuluma ngoqweqwe nengqalabutho emculweni kamaskandi. Mhlawumbe kufanele sisho kanye naye sithi: ‘Thandaza Baba, Thandaza baba, isono sami sikhul’ ezweni nganukwa yiso isangoma’. Sethembe lo mthandazo uyoselekelela abaphethe bake balekelele sikhulise okungokwethu kungalokhu kunikezwa izimvuthuluka kodwa okwabezizwe kunoniswa! Shwele Somandla! Awu siyakhala impela!

Izingoma zakhe eziningi zicula ngothando kanti zithandwa kakhulu futhi ngisho nangabantu besifazane nabathokozela nangendlela ateketisa ngayo nadlisela ngayo uma esesiteji. Khona-ke esiteji kushikisha ufudu uma esengenile kanti nabadansi bakhe bakwenza uhlale ufuna impinda.

Kungekudala umsebenzi wakhe benoPhuzekhemisi uzokwenziwa imusical theatre ngaphansi kohlelo lwe Maskandi Fire.

See Also

Kusho uMqabuleshesha uswidi omnandi ngokusondezwa emlonyeni kubantwana

Umalobola ngesheke ekhweni lakhe kwaNongoma

Kuze kuse umkhwe wakhe ethetha

Inkinseyana yaseNgudwini!

Scroll To Top