Now Reading
AwaseMpumalanga abangisana nge-Afrika
Dark Light

AwaseMpumalanga abangisana nge-Afrika

Amandla amazwe aseNtshonalanga aya ngokuncipha njengoba awase-Afrika ekholwa yikuthi asengaqomisa engxenye

 

KUPOLITIKI yamazwe ngamazwe kuke kwaba khona izikhathi lapho impendulo cishe yawo wonke amazwe yezomnotho ibiseNtshonalanga, ikakhulukazi ezweni laseMelika. Lokhu bekudalwa yizizathu ezehlukene, esinye sazo kuyikuthi izinhlaka eziphethe imali emhlabeni okuyiWorld Bank ne-International Monetary Fund (IMF) zizinze kwelaseMelika nokwenza lelizwe libe nezwi. Nokho sengathi izinto sezinyathela ngolunye unyawo manje njengoba amazwe amaningi ikakhulukazi e-Afrika sekulula nje ukuthi nxa ukukhuluma kungahlangani phakathi kwawo nawaseNtshonalanga kuvele kungadikizi nqulu.

Isizathu salokhu sidalwa wukuthi amazwe amaningi ase-Afrika asethole abalingani abasha ngakwezomnotho. Laba balingani baqhamuka ezweni laseChina kanye naseJapan. Lamazwe womabili akleliswe iChine yaba ngeyesibili kanti iJapan yona yaba ngeyesithathu ngokwamandla omnotho. Ngokombiko weWorld Bank iMelika inomnotho oyizi-$17.95 trillion okungamaphesenti angama-24.5% omnotho womhlaba. Kanti elaseChina lona linomnotho oyi-$10.98 trillion kanti ukhula minyaka yonke ngamaphesenti ayisi-7. ElaseJapan lona linomnotho oyi-4.12 trillion.

Lesi sithombe sikhomba ukuncintisana kula mazwe ayizikhondlakhondla nokwenza amazwe ase-Afrika abe yinoni. Lokhu kufakazelwa imali iChina neJapan ayibekele ukuthuthukisa ingqalasizinda nomnotho wamazwe ase-Afrika. Lena bekuyinto noma inkulumo ebihlale iqhutshwa ngamazwe aseNtshonalanga kokunye kuze kube nokuncikisela. Iningi lamazwe ase-Afrika abephoqwa ukuba aguqule inqubomgomo yawo uma efuna ukuhlomula emalini evela kula mazwe nakuzikhungo ezifana ne-IMF kanye neWorld Bank.

Itshe seligaya ngomunye umhlathi njengoba umnotho wamazwe aseNtshonalanga usudunguzela kepha owaseMpumalanga wona udlondlobala. Okunye okudala lokhu kudunguzela ngokongoti, wukuthi izwe elinjengeMelika nelihamba phambili emhlabeni ngomnotho libhekene nezimpi ezinzima ngaphakathi nangaphandle. Okukhulu wukuthi imali yakhona eningi iphelele ekuxhaseni ezempi kanye nokuvikela. Okuthi ngakolunye uhlangothi amazwe afana neChina neJapan wona apholile ngoba akunazimpi ezitheni, eyabo imali itshalwa emazweni omhlaba.

Ngonyaka wezi-2015 iChina kanye ne-African Union basayina isivumelwano namazwe ehlukene ase-Afrika. Khona lapho kwaba nesithangami esathulwayo esaziwa ngokuthi yiForum on China-Africa Cooperation (FOCAC) eyethulwa eNingizimu Afrika ngowezi-2015 ngoZibandlela. Lo mhlangano wabe uhanjelwe ngamazwe angama-50 ase-Africa kanti nohlaka lwawo i-African Union yabe ikhona. Ngomlomo kaMengameli waseChina uXi Jinping elaseChina lazibophezela ukwelekelela i-Afrika ngengama- $60 billion.

Khona lapho elaseChina eselakhe igqalasizinda eningi e-Afrika liyingxenye yebhange elisha lamazwe angaphansi kweBRICS okuyiBrazil, iRussia, i-India neNingizimu Afrika. La mazwe ethule  ngokusemthethweni iBhange leNtuthuko elizokwaziwa ngokuthi yiNew Development Bank (NDB). Lokhu kwenzeke emhlanganweni weBRICS waminyaka yonke obubanjelwe edolobheni laseRussia, i-Ufa.

See Also

Kwavunyelwana ngokuthi amahhovisi amakhulu aleli bhange abe seShanghai, eChina, nokwenza iChina ibe njengeMelika uma kukhulunywa nge-IMF neWorld Bank, neJapan ayizibekile phansi.

Emasontweni edlule elaseJapan, ngomlomo kaNdunankulu wakhona uShinzo Abe leliya zwe lizibophezele ekwelekeleleni i-Afrika ngesamba semali engama-$30 billion ezokwelekelela phakathi kokunye ingqalasizinda, ezemfumdo, ezempilo nokunye. ElaseJapan libukeka lazi kahle ukuthi lifunani e-Afrika nokuthi lokhu kuhambisana nomkhankaso walo wokuhlale liyingxenye yamazwe ayizikhondlakhodla ngakwezomnotho.

Akukho ukungabaza ekutheni njengawaseNtshonalanga uxhaso lwamazwe aseMpumalanga lunemibandela, nokho kukhona ukuvumelana kongoti ukuthi lokhu okwenzeka manje kwehlukile ngoba kufika ngesikhathi lapho i-Afrika isinabaholi nomphakathi owaziyo ukuthi ufunani kobani, nini nakanjani.

Scroll To Top