Now Reading
Ezobuciko sezidinga inguqukisamnotho enzima manje
Dark Light

Ezobuciko sezidinga inguqukisamnotho enzima manje

Umbhali uthi sesifikile isikhathi sezinguquko ezinqala kwezobuciko

NGONYAKA wezi-2012 uNgqongqoshe Wezobuciko eDenmark uMnu u-Uffe Elbaek wabiza umhlangano wamaciko aphezulu ayishumi nambili ase-Europe ukuzodingida isimo sezomnotho esikhungethe leya ngxenye yomhlaba. Kulo mhlangano amaciko kanye noNgqongqoshe base-Europe bezobuciko nabezomnotho babecubungula kabanzi ngesimo esibi somnotho kanye nokubheka ukuthi iliphi iqhaza elingabanjwa abezobuciko ekuqhamukeni namaqhinga okubhekana nalesi simo. Isihloko okwakuxoxwa ngaso sasithi “Inkinga Yezomnotho Yase-Europe Iyinkinga Nasemacikweni”. Lo mhlangano waba ingqophamlando watshengisa futhi ukubaluleka kwamaciko ekuqhamukeni nezixazululo ezingasiza ezomnotho kulesiya sifunda somhlaba. Ngemuva kwalo mhlangano sekube nezinhlelo eziningi ezihlomulisa amaciko ase-Europe nokuwenza abambe iqhaza ekufukulweni komnotho wale ndawo.

Kuleli isifundazwe iKwaZulu-Natal esidume ngezobuciko obuphambili kuyaziwa ukuthi iTheku lifana nenhliziyo yezobuciko kulesi sifundazwe.  ITheku lifana nesango lapho wonke amaciko adlula khona ngaphambi kokufudukela esifundazweni saseGauteng nesisimamiswe amaciko amaningi akulesi sifundazwe. Le nto seyikhathaze iKwaZulu-Natal iminyaka eminingi, yingakho ngomunye unyaka kusaphethe owayenguNdunankulu uSibusiso Ndebele wahlaba ikhwelo ecela ukuba wonke amaciko akulesi sifundazwe aseGoli ukuthi mawabuye ekhaya. Amaningi amlalela enza njengokusho kwakhe kodwa kwathi esebuyile azithola esebhekana nendlala engasanakwa futhi njengokwethenjiswa. Kuyaziwa ngonyaka odlule ukuthi umphathiswa wezezimali kulesi sifundazwe wakhipha umyalelo othi angabe esaqashwa amaciko emicimbini kaHulumeni ngoba kumosheka imali – nesenzo esathukuthelisa amaciko amaningi.

ITheku njengenhliziyo yezobuciko kulesi sifundazwe linakho konke okungenza amaciko asimame futhi angasiboni isidingo sokuthuthela eGoli. Yingakho nje ngisho namaciko aseGoli asegcwala kakhulu lapha eThekwini ngoba ayabona ukuthi umbele wakhona ugwansile kunowaseGoli. Lokhu kuveza isidingo esikhulu sokuthi iTheku kelihlale phansi namaciko alo libonisane nawo ngokujulile ukuze kuqhanyukwe nekhambi elingenza leli dolobhakazi lizibone lifana noNew York neLondon kwezobuciko ngoba ukunqamulela ngeke kusize.

Kuliqiniso elingefihlwe ukuthi ezobuciko kuleli zisathathelwa phansi. Yingakho ngisho nasemicimbini emikhulu yenziwa yonke imiklamo yezimali bese kuthi okuncane okusalayo kuphonselwe amaciko. Isibonelo: uma kwenziwa umcimbi udaba lwabazoletha ukudla luthathelwa phezulu, kanjalo nolokuhlobisa indawo yomcimbi, abazoletha ubuxhakaxhaka obuzosetshenziswa bonke laba bakhokhelwa izimali zabo njengoba zinjalo kodwa uma sekuza emacikweni, atshelwa lokhu nalokhu kuthiwe ayabiza awehlise izimali, aze atshelwe ukuthi imalini ekhona yawo! Kuneminyango engadluli e-R1500 ekukhokheleni amaciko uma kuke kwaba ngaphezulu kwalokho kukhuzwe ibhadi! Lapho-ke kusazofanele kugitshelwe kuleyo mali! Phezu kwalokho kusazothatha izinyanga ukuthi kwayona leyo nkeshezana ikhokhwe  nokugcina kwenze okungathi amaciko ahlale engabantu abanolaka njalo!

Nasemphakathini ezobuciko zibukelwa phansi. Uma ubheka emaphepheni ezokungcebeleka nobuciko azifakwa ngaphansi kwezindaba ezimqoka  ngaphandle-ke uma kuke kwaba neciko elenze okuyihlazo, hhawu lizoba sekhasini lokuqala kanye nasemisakazweni kukhulunywe kuze kuqhamuke nabahlaziyi abazimele kumunyungwa udaba lweciko elenze ichilo. Awukuboni lokhu kuba udaba oluphambili uma kunento enhle eyenzeke noma eyenziwe iciko kumbe amaciko athile. Kunamaqembu ezobuciko ake abuye nezindondo ezinkulu phesheya kodwa kungabhalwa lutho ngawo ngisho nangaphansi kwezobuciko!

Uma ubheka ezikhungweni eziningi kulesi sifundazwe sekunezinye esezivale iminyango yezobuciko noyithola seyishuthekwe ngaphansi kweminye iminyango. Othisha bezobuciko ezikoleni bazithola bethwele kanzima ngenxa yothishanhloko abangayizwa nhlobo indaba yezifundo zezobuciko ngenxa yokubekwa phambili kwezibalo nesayensi. Labo abenza imigomo yezwe bakunyathela ngezinyawo okuphathelene nezobuciko bese uzwa kuculwa ingoma ethi ‘Amaciko awahlangene, kumele ahlangane ukuze asizwe’.  Kodwa awukuzwa lokhu uma kukhulunywa ezomnotho, noma ezempilo. Ngeke nje uzwe kuthiwa iziguli kumele zihlangane ukuze zikwazi ukunikezwa amaphilisi athile!

Okufike kuqede amandla-ke ukubona iminyango yezobuciko igcwele abantu abasebenza khona kumbe abayiphethe abangazi lutho ngezobuciko nabehluleka ngisho ukuchaza ngemigomo yokusebenza kwayo noma ukwenza imigomo engathuthukisa imboni yezobuciko. Kujwayelekile eminyangweni yezobuciko ukuthi uma kungene umphathiswa afike nokwakhe, angaqhubeki nakufice kukhona ngisho ngabe kuhle kangakanani kodwa ancamele ukuqala phansi. Iminyango yezobuciko yiyona kuphela lapho kuhlale kuqalwa phansi njalo nje. Kumanje nje kunempikiswano mayelana nokubuyekezwa komgomo wezobuciko wakuleli njengoba lona okhona ufana nomhlahlandlela kanti unjalo nje awushayi emhloleni.

Kuleli lizwe kunzima ukuthola imagazini ebhala kuphela ngezobuciko! Ngaphandle kweNational Arts Council awekho amanye amaFoundations abhekene nokuhlomulisa ngezimali ezobuciko. Nezinhlanganywana ezikhona zidlala ngesikhathi uma zithi zinikeza ngezimali kwezobuciko. Ezinye zazo azinamahloni okuvula izizindalwebu (websites) zikhangise zifuna izicelo emacikweni zingeqi ngisho ezi-R50 000! Imali ongeke ufike ngisho nangayo eZimbabwe neqembu lezobuciko!

See Also

Kunanenkinga yokungeneli kwezintatheli ezikwazi ukubhala nokuhlaziya ezobuciko, yingakho eziningi zazo zibhala kakhulu ngamahlebezi ngalabo ababizwa ngosaziwayo! Okuningi kwakho akusakhi njengesizwe kodwa kusidicilela phansi. Lapha kwelakithi ungathi siphakamisa le nto yokuthi ‘uma kungekho okuhle ngathi senza okubi nokuyihlazo ngathi kube okuphambili’.

Kuleli lizwe kumele manje siqonde ukuthi ezobuciko ziyigugu kakhulu ukwedlula izimayini esinazo ezobuciko azilimazi imvelo nomhlaba futhi azibulali muntu njengoba kwenzeka ezimayini.

Ezobuciko iyona ngcebo negugu langempela, uma ungakholwa hamba uye eLondon, eNew York, eHollywood, eMadrid, ngisho naseBeijing amaChina asebonile ezobuciko ziwumnotho waphakade.  Akekho umuntu oya eNew York engathengi isikibha esithi I Love NY noma I Love London  nokuhlomulisa amaciko akulezi zindawo kwezendwangu ngoba ezokuvakasha ngeke uzihlukanise nezobuciko. Kutelekiwe eBroadway ngomunye unyaka kwama nse yonke into kusuka kwezokuthutha, amahhotela, izindawo zokudla kwaze kwangenelela iMeya yakhona ngoba ngelanga elilodwa iNew York yalahlekelwa amabhiliyoni amadola ngenxa yokuvalwa kweBroadway!

Mzukwana leli lizwe labona ezobuciko njengemboni engasimamisa leli lizwe kwezomnotho siyobona uguquko olwedlula ufuduko lwabakwa-Israeli besuka e-Egypt. Lokhu-ke kufuna amadoda namakhosikazi anesibindi sikaHlaudi ukuze izinto zenzeke. Phela abaphathiswa banawo amandla kodwa bayesaba ukuwasebenzisa. Ezobuciko zidinga inguqukisamnotho (revolution) eyedlula eyaseFrance ngesikhathi sikaMarrie Antonietta.

Scroll To Top