Now Reading
Uthini uMthetho okhuluma ngodlame lwasekhaya
Dark Light

Uthini uMthetho okhuluma ngodlame lwasekhaya

NGAPHANSI kwalesi sihloko siqale ukuvezela abafundi belaboHlanga ngoMthetho obhekelele uDlame Lwasekhaya  kanye nokubakhona kweziNkantolo ezisebenza ngalolu hlobo lwamacala.

Kusemqoka ukuba sikuqonde ukuthi baningi kakhulu abantu abathintekayo nabalimalayo ngenxa yodlame lwasekhaya, kanti abaningi bagcina bengalufunanga usizo ngenxa yezizathu ezahlukene.

Esinye isizathu esingenza lokhu kungaba ubulili. Uma ngenza isibonelo nje: abantu besilisa bayasaba nanamuhla ukubika ukuhlukunyezwa emakhaya ngenxa yokubalekela ukuhlekwa noma ukungasizakali.

Kukaningi abantu besilisa bebika ukungasizakali ngezimo zokuhlukumezeka kwabo odlameni lwasekhaya.

Kumele sikuqondisise ukuthi abantu abanobudlelwano basekhaya (domestic relationship) ngandlela zonke ezibikwa yilomthetho weDomestic Violence Act, bonke banelungelo lokusizakala nanoma yinini uma bedinga usizo. Abantu bazonaka ukuba kuqala lamacala ayefakwa eziteshini zamaphoyisa, kodwa manje sekwabikwa ezinkantolo ezikhethelwe wona la macala. Uma ngabe uya kulezi zinkantolo kumele ube nesiqinisekiso sokuthi lezi zinkantolo neziMantshi zazo ziqeqeshelwe ukusebenza lolu hlobo lwamacala ngakho ke nakuzona izimantshi nabamangali bayalingana.

Kwenzekani uma usuthole lezincwadi zokuvikeleka esikhulume ngazo evikini eledlule.  Uma uthola incwadi yokuqala yokuvikeleka okwesikhashana  ebizwa ngokuthi i-Interim Protection Order, uyalelwa iMantshi ukuba uyihambise emaphoyiseni esiteshini esizokhethwa nguwena uqobo noma esisendaweni oseduze nayo.

Kulesi siteshi ube usucela ukuba bakulekelele ngokuthi badlulisele  kummangalelwa amaphepha okuvikeleka ukuze awasayine. Ngalesi sikhathi unikezwa yiMantshi lencwadi kuhambisana nosuku ozobuya ngalo ngenxa yokuthi kumele kuzwakale ukuthi ummangalelwa uyavuma noma uyanqaba ukuba lencwadi yenziwe ibe ngeyokugcina ekuvikela isikhathi eside okanye impilo yakho yonke.

Kusukela ngesikhathi eyisayina ummangalelwa lencwadi enikezwe ngamaphoyisa uyaxwayiswa kuyona ngezinto okungafanele azenze ngokulandela isinqumo seNkantolo. Akumele azimbandakanye nalezi zinto ezinqunywe inkantolo kusukela  ngesikhathi eyinikwa le ncwadi esandleni.

Uma kwenzekile, esesayinile ummangalelwa, waphambana nesinqumo seNkantolo, wenza ezinye zalezi zinto ezidalulwe iNkantolo ukuba makangazenzi, ube esebuyela emahhovisi eNkantolo konobhala ummangali abike okwenzekile bese ecela incwadi egunyaza ukuba makaboshwe ummangalelwa ngokwephula umyalelo weNkantolo.

Omabhalane bazobe sebekubhalisa incwadi eyisifungo (affidavit) bese bekudlulisela eMantshini ukuze kuzwakale isicelo sakho sencwadi egunyaza ukuba makaboshwe ummangalelwa.

See Also

Kuyadinga ukwazi ukuba lencwadi egunyaza ukuboshwa kukammangalelwa ayikhishwa kalula yingakho ingatholakali ngokusayinwa ngomabhalane, kepha kumele iMantshi eqondene nodaba lwesicelo sakho ibhekisise kahle izizathu zakho iziqhathanise nokubhalwe kule ncwadi yokuvikeleka nokusolwa ngokuthi ummangalelwa usephambene nayo. Lokhu kusiza ekutheni iMantshi ngokunesiqiniseko ukuba nempela ummangalelwa kumele aboshwe ukuze abhekane necala phambi kwenkantolo.

Nakhu okunye okubalulekile: Abantu abaningi abanalo ulwazi ngokuthi kunezigaba ezimbili nezibuye zisingenise ezinhlotsheni ezimbili zezinkantolo uma kufika kulolu hlobo lwamacala.

Esokuqala isigaba nokungesokubika singena ngaphansi kweNkantolo iYamacala Emindeni (Family Court) kuze kube sekunikezelweni kwencwadi yokugcina yokuvikeleka. Esesibili isigaba singena enkantolo elwa nobugebengu neshushisa amacala obugebengu iCriminal Court. Zombili lezi zinkantolo zisebenza ngezindlela ezingafani kanti futhi imiphumela yamacala akhona asetshenzwa ngezindlela ezingafani kuphinde nezinqumo zingafani. Isibonelo ngukuthi kweyokuqala uyaqwashiswa ukuba ungagangi, kepha kweyesibili uyajeziswa uma utholakele usugangile waphula umthetho. Ngakho ke nabamangali kumele bakuqonde lokhu bangayithathi kancane imisebenzi yeziNkantolo zemindeni ngoba igwema okuningi. Nabo abamangalelwa mabalalele baphinde bagcine imigomo yezincwadi zokuvikeleka abazinikeziwe yiziNkantolo zemindeni ngoba ukuphambana nanoma ngabe yiyiphi iNkantolo kungakufaka enkingeni yokuthi isinqumo sencwadi yokugcina okuyiFinal Protection Order sithathwe ngaphandle kwakho. Lokho kuyokwenza nokuthi ukuzama ukusishintsha ucele ushwele kubenzima ngenxa yezizathu ezingezuzwakala phambi kweNkantolo.

Masihloniphe umthetho nxazonke, sipheze sikhuzeke ukuze singazitholi obishini!

  • U-Advocate Hlengiwe Mkhasibe, ungumsunguli nomqondisi weBM Legal Consultants. Umsebnzi omkhulu ukufundisa ngezomthetho ukuze abantu bathole kalula usizo lwezomthetho; lokhu kuwukuhlomisa nokwakha isizwe. Usebenze kakhulu neziteshi ezisakazela umphakathi. Ugxile kakhulu emthethweni wezemindeni (Family Law), owezakhamuzi (Civil Law) nowezohwebo (Commercial Law). Njengamanje usebenza nommeli wezokubangwa komhlaba (Land Disputes).
Scroll To Top