Now Reading
Alukazwakali udosi lwabangenela ukhetho bezimele
Dark Light

Alukazwakali udosi lwabangenela ukhetho bezimele

Yize kwaba nezinkulumo eziningi ngeqhaza labo kepha kubukeka kungacaci ukuthi mehluko muni abazowenza komasipala nasemiphakathini

 

ESIKHATHINI esingangenyaka kwedlule ukhetho loHulumeni Bezindawo sekuqubuke imibuzo mayelana neqhaza lalabo ababengenele ukhetho ngokuzimela.  Laba ngabantu iningi labo elabe lingahambisani nohla lwamagama ayehlanganiswe ngamaqembu ababengamalungu awo.  Izinkinga ebezikhona ezinhlanganweni zenze saba sikhulu isibalo esikhulu sabazimele okhethweni loHulumeni Bezindawo.  E-Eastern Cape bebeli-160, eFree State bengama-82, eGauteng bengama-71, KwaZulu-Natal bengama-201, eLimpopo bengama-95, eMpumalanga bengama-41, eNorth West bengama-78, eNorthen Cape bengama-44 kuthi eWestern Cape babe ngama-59.

IBAYEDE ikhulume nabanye abebengenele ukhetho ngokuzimela ngenhloso yokuthola izinhlelo zabo. UMnu uNjabulo Mabanga ophethe kuWard 107 okuyisigceme esiseNanda naseNtuzuma uthi unezinhlelo eziningi zentuthuko aziphathele umphakathi awumele. Uveze ukuthi yena nozakwabo abaphumelele ukhetho ngokuzimela babe nomhlangano oyinguyazana abawubambe esontweni elandulela elomphumela wokhetho nalapho bebecobelelana ngolwazi futhi bezobonisana ngezinto okuzofanele bazenzele umphakathi ukuze ubethembe.

“Mina endaweni yami zisuka amadaka ngizophuthumisa uhlelo lokulungiswa kwezingqalasizinda, ngigqugquzele ukuba lusheshe uhlelo lukaHulumeni lokwakhela abantu izindlu. Futhi ngifuna kulungiswe nemigwaqo nezitamkoko esezihluphe umphakathi isikhathi eside,” kusho uMnu uMabanga.

Uqhuba uthi emhlanganweni abebenawo bavumelane ngokuthi kuzomele basungule ama-Area Committee omphakathi azobhekelela izinhlaka ezahlukene kodwa azobandakanya umphakathi ukuze kube lula ukusheshe bezwe izinkinga nezimfuno zawo.

“Sizophinde futhi sisungule amakomiti omphakathi azosebenzisana namaphoyisa ukulwisana nezidakamizwa. Akukho ntuthuko esizoyiletha okukanye esizokwenza singaxhumananga kuqala nomphakathi. Sifuna umphakathi uzibambele mathupha ezinhlelweni zentuthuko yawo. Kula makomiti esizowasungula asibafuni abangamavila sifuna abantu abakhuthele kanye nentsha,” kusho uMnu uMabanga.

Uthi indawo yaseNanda neNtuzuma ibhekene nenkulu inselelo njengoba nezinga lempilo yakhona liphansi ngendlela exakile kanti nezinga lokwentuleka komsebenzi  liphezulu.

IBAYEDE ibuye yakhuluma noMnu uMalombo Patric Nxumalo waku Ward 4 eNtshangwe, ohambe emagameni kaMnu uMabanga ethi naye kuningi akuphathele umphakathi wasesigcemeni sakhe.

“Ngifuna ukuqinisekisa ukuthi izinhlelo zentuthuko zikaHululmeni ziyasheshiswa kungenzeki le nto ebeyenziwa ngozakwethu bangaphambilini lapho bekugcinwa ngokukhulunywa kungenzeki lutho,” kusho uNxumalo.

Uqhuba uthi okunye azokuqinisekisa ukuthi kuyenzeka yizinhlelo zikaHulumeni zokulethela umphakathi izidingo njengokwakhiwa kwemigwaqo nezindlu.

“Njengoba vele esabelweni sezimali sikaMasipala weTheku sowezi-2016/17 sesivele sesikhona ngizoqinisekisa ukuthi ngifaka ingcindezi kuMasipala ukuqinisekisa ukuthi konke okuvunyelwene ngakho kuyenzeka,” kuqhuba uMnu uNxumalo.

Omunye esikhulume naye nguMnu uVusumuzi Mbanjwa wakuWard 57 KwaNdengezi othe akukho ukwedlula ukuxhumana nomphakathi ungaveli nje uwufunze ngezinto obungathintananga nawo kuqala.

See Also

“Yingakho bekugcina sekusuka izibhelu ngoba amakhansela abezenzela umathanda engaxhumani nomphakathi. Sivumelane ngokuthi sizosungula ama-Area Committee azosebenzisana nomphakathi,” kuqhuba uMnu uMbanjwa.

Umhlaziyi ushaya amakhala

Ekuphawuleni kwawo amakhansela azimele akucaci ukuthi ngabe lokhu akuhlongozayo kwehluke kanjani kulokhu okwenziwayo. Isibonelo nxa bakha izinhlaka zezigceme (Area Committee) zobe zehluke ngani kunamaWard Committee akhiwe kulandelwa umthetho wokusebenza komasipala.

Umhlaziyi wezepolitiki, uMnu uZakhele Ndlovu uthe akaboni ukuthi kukhona umehluko ozokwenziwa ngamakhansela azimele.

“Empeleni eNingizimu Afrika kunzima ukuba yiKhansela Elizimele akufani nakwamanye amazwe. Lapha uyaphoqeleka ukuba usebenzisane namanye amaqembu. Ngakho amakhansela azimele azophoqeleka ukuba asebenzisane namaqembu aphikisayo ukuze akwazi ukusebenza okusho ukuthi kuzomele avume ukudansela isigingci samanye amaqembu ezepolitiki,” kusho uNdlovu.

Uqhube wathi  kwasekuqaleni la makhansela angenele ukhetho ngokuzimela abevele ezifunela izikhundla hhayi ngoba kukhona abezokwenzela umphakathi. “Yingakho namanje kungacaci nangezinhlelo zentuthuko abathi beza nazo abazozenzela umphakathi. Yingoba vele akukho lutho abaluphethe. Empeleni eNingizimu Afrika asidingi amakhansela angenela ukhetho ngokuzimela kodwa sidinga amaqembu amabili aqinile aphikisayo azokwenza elibusayo lime ngamazonzwana,” kuqhuba uMnu uNdlovu.

Scroll To Top