Now Reading
iBREXIT nokuhwebelana nezwekazi i-Afrika
Dark Light

iBREXIT nokuhwebelana nezwekazi i-Afrika

Namuhla elamanqamu ngenhlolovo engobulungu be-European Union eBritain

 

EMANDULO kwake kwathi kulwa izizwe zase-Europe obabamkhulu nabo baboshelwa ukuthi bayoba ingxenye yokulwa impi abangayazi, futhi ababengahlangene nayo nhlobo. Kwadingeka balwe ngasenxgenyeni yalabo ababezigqila zabo. Umkhulu thizeni wakithi owabe ebizwa ngoJaphani, umfo kaZwane, uthi nxashana eyixoxa le ndaba, ebala izivuvaba nemigilingwane eyayenzeka ngeMpi Yesibili Yomhlaba, maqede ahlengezele izinyembezi. Uma sebebuya nozakwabo abamhlophe ababongwa ngamaheheba ezwe lama-Afrika, yena wanikwa nje okuyisibhanyana ongathithi uqhwasha. Le nsambatheka yendaba ebizwa ngokuthi iBREXIT esizoke siyibuke namhlanje, ingikhumbuze lesi sigameko sikamfo kaZwane ngenhla. Lo mhlola eselokhu unkeneneze njalo ezindlebeni zama-Afrika selokhu uqalile onyakeni odlule lapho umhlaba wonke uyazibuza uyaziphendula ukuthi kumele yini ukuthi iBritain iphume enhlanganiseleni yezizwe zase-Europe noma cha.

Abantu baseBritain kwabona bahlukene kabili ngalolu daba. Yikho lokhu osekwenze umhlaba wonke, ikakhulukazi umhlaba wezezimali nawo wahlukane kabili. Abanye bathi ayiphume emazweni ahlangene ase-Europe abanye bathi ayihlale ngoba izolahlekelwa emnothweni nasezinqumweni ezibalulekile omakhelwane bayo abazozithatha. Konke lokhu kuncike kupolitiki yamazwe esike saloba ngayo ngaphambilini. Umbuzo uthi, kusisizaphi isizwe sama-Afrika ukuhlala noma ukuphuma kweBritain e-Europe? Ukugxambukela nokubukela kwama-Afrika kuyoba namahluko muni kulolu talatiya? Izizwe eziningi okubalwa nesikhondlakhondla esiyi-USA naso sesizwakalise elaso ilaka ngale ndaba, sikhuthaza ukungaphumi kweBritain e-Europe. Lokhu nokunye kuyizinkomba ezibalulekile ezitshengisa ukukhathazeka okuhambisana nokuzibuka kwezwe nezwe nezidingo zalo.

Noma ukubuka ngaluphi uhlangothi, ngokubuka kwami i-Afrika idinga ubuholi obuhlakaniphile kulesi sikhathi, obuzobuka sonke lesi simo, maqede buthole umqondo ophusile omele mabusingathe ngayo izindaba ezithinta i-Afrika kwezomnotho kubandakanya namazwe angaphandle afana nayo i-Europe. I-Europe le, izwekazi elicishe libe namazwe angama-50, nobuningi babantu bulinganiselwa ezigidini ezingama-750. Okanti i-Afrika yona inabantu abangaphezulu kwesigidigidi, izimbiwa ezingumnotho ovela phansi komhlaba, umhlabathi oyinoni elifunwa umhlaba wonke kwazise amaphesenti angaphezu kwamashumi ayisithupha athathwa njengendawo ekwazi ukutshaleka kumile izithelo ezahlukene. Ngokwezwe laseNingizimu Africa, iBritain ingelinye lamazwe abalulekile ekuhwebelaneni.

Ebunhlayinhlayini bamazwe ase-Europe njengoba ifuna ukuphuma iBritain, ukuthi izogcina iphumile noma cha, kuyacaca ukuthi abuzukuba yinto ephelayo manje kuzokhumbuleka ukuthi elinye izwe eliyingxenye yeBritain okuyiScotland, nyakenye ike yaze yabamba inhlolovo ngoba nayo ifuna ukuphuma eBritain. Lokhu kungase kube yinkomba yokuthi ubumbano lolu lusazohlala lunomklayeko ongaqhekezeka noma yini. Yize noma i-Afrika isazoqhubeka nokuhwebelana nala mazwe ase-Europe okuxuba neBritain, nokho i-Afrika kumele mayizilungiselele ukuhola emnothweni ezingeni eliphezulu. Phela ukuwa kwenye indlu kusho ukuvuka kwenye. Ubunhlakanhlaka bala mazwe bungayisiza i-Afrika ukuqinisa ubudlelwano ngezwe nezwe bese futhi isebenzisa izinhlaka zayo zezomnotho ukumisela ukuhwebelana nezivumelwano zesikhathi eside namazwe angaphesheya.

Kuzokhumbuleka ukuthi i-Afrika inezigaba ezahlukene zezinhlaka onhloso yazo ukwakha umnotho, ingqalasizinda, nobumbano lwama-Afrika. Ezibalulekile yilezi: iCommon Market for Eastern and Southern Africa (COMESA), i-East African Community (EAC), i-Economic Community of West African States (ECOWAS), iSouthern African Development Community (SADC) nezinye. Umnyakazo owenziwa amazwe ayingxenye yalelo nalelo qeqebana usuyaqala ukubonakala, kwazise ingqikithi yokwakheka kwalezi zinhlaka kuhambisana nokukwazi ukuthuthukiswa komnotho ngokuhlanganyela kwalezo zizwe eziyiqeqebana, okuyohamba kugcine kukwazekile ukuthuthukisa ngokubambisana umnotho wonke we-Afrika. Njengoba kwabe kungumbono wezingqwele ze-Afrika ukuthi kuyomele ibumbane njengawo wona la mazwe ase-Europe asenhlakanhlaka, esimele sikusho ukuthi asakubambile ukuba amadlelandawonye kusukela emva kwempi yesibili yomhlaba. Nentuthuko yawo ehlangene iwenze aqwaqwada izizwe eziningi ngokuthi athuthukisane wodwa ezingeni eliphezulu kwezomnotho nobuchwephese. I-Afrika kumele igawule ibheke nayo ngalesi simo. Kunokuthi ihambe iyolwa impi engayazi, kumele mayisebenzise leli thuba lokudunguzela kwe-Europe ukuzinuka amakhwapha ngombono wokukwazi ukuzihlanganisa nokuzakha.

See Also

Okunye i-Afrika okumele mayikuhlele; ubudlelwano enabo nenhlanganisela yamazwe eBRICS, iNingizimu Afrika eyingxenye yawo. IRussia kuzokhumbuleka ukuthi yilona lizwe elinabantu abaningi kakhulu e-Europe, futhi ubudlelwano bayo namazwe amaningi ase-Afrika buhle, okanti futhi namazwe afana noChina no-India, asakhe izivumelwano ezinhle kakhulu ne-Afrika jikelele. Leli thuba lenhlakanhlaka yamazwe ase-Europe engakezukuphela ngisho kuthiwa iBritain ayiphumanga, yilona thuba le-Afrika lokuthi, i-Europe isahlangene phezulu phansi ingamahele, i-Afrika ibe iqinisa amaxhama ngobunyoninco ekufezekiseni izivumelwano zokuhwebelana ezizodonsa umnotho nentuthuko ye-Afrika.

IBritain lena, yisiqhingana nje esincinyane kodwa esibe nomthelela omkhulu emhlabeni ngokuletha incindezelo emazweni amaningi okubalwa nawayese-Afrika. Ukuthi iyahlala noma iyaphuma akudokwe ligayelwe ama-Afrika lelo, kwazise ngoba iphuma nje, awaziwa umqondo elele phezu kwawo. Okumele i-Afrika mayikugcine emqondweni intuthuko yama-Afrika ezwenikazi kanye nokuhlelela izizukulwane eziyolandela ukuze kungaphindi kucindezelwe i-Afrika, kumbe ngokomqondo noma ngokwepolitiki.

Scroll To Top