Now Reading
Kuyanda ukungaboni ngasolinye kwi-ANC neSACP
Dark Light

Kuyanda ukungaboni ngasolinye kwi-ANC neSACP

UNYAKA we-1998 waba ngomqoka ekungabonini ngaso linye phakathi kwe-African National Congress ( ANC) kanye nozakwabo beSouth African Communist Party (SACP).  Lokhu kwagqama kuNgqugquthela yeSACP lapho owayenguMengameli we-ANC ngaleso sikhathi uMnu uNelson Mandela kanye neSekela lakhe uMnu uThabo Mbeki balibeka ngembaba elokuthi iSACP nabamqondomunye nabo okwakuyiCosatu kabakhethe ukuthi bathobela umthetho we-ANC noma baphuma inxiwa.  Yize ukungaboni ngasolinye ezintweni ezithinta inqubomgomo phakathi kwe-ANC neSACP kuyinto eyayenzeka, kwaba ngokokuqala ukuthi phambi kwenkululeko yezepolitiki yowe-1994 lezi zinhlangano zombili noma ubuholi bazo buthathane esindlangaleni ngaloluya hlobo.

Okwalandela lapho kwaba wumhlangano wokubonisana owabe ubizwa nge-Alliance Summit neyaba khona ekuqaleni kukaMbasa wezi-2002. Lo mhlangano wabe uhlelelwe ukuba kulungiswe ukungaboni ngaso linye ngenqubomgomo kaHulumeni wangaleso sikhathi yezomnotho iGEAR.  Le nqubomgomo  eyaqala ngonyaka we-1996 yadala ukungaboni ngasolinye okukhulu ngoba ngokweSACP yabe iphikisana nomongo wohlelo iRedistribution and Development Programme (RDP) eyabe ivunywe yi-ANC nabalingani bayo abahlanganisa iCosatu, iSACP kanye neSANCO. Nokho umhlangano lo awukugwemanga ukuklwebhana ngoba ngawo unyaka wezi-2002 indaba yaqala ngokuphawula kwalowo owabe eliSekela Nobhala weSACP uMnu uJeremy Cronin. Ekhuluma nesifundiswa sase-Ireland, uHelena Sheehan, uCronin washiya angalazi nge-ANC nayifanisa nehlangano yaseZimbabwe iZanu PF eholwa nguMengameli uMugabe nayithatha ngokuthi ingeyondlovukayiphikiswa.

“Ngicabanga ukuthi manje sekunomkhuba abanye bethu abuwubiza ngokuthi ‘ukuzenza iZanu’ (zanufication) ku-ANC. Ungazibona izinkomba zalokho, zomzabalazo owenziwe waba minyangonyango: ngibonga kakhulu. Bekusemqoka ukuthi wangeniswa embuthweni ngaleyo nkathi, kodwa manje sisemandleni, emandleni aphathelene nawo umbuso: khululeka sizowenza umsebenzi.”

Ngala magama kwabe uzithintele iziqandu uCronin ngoba abaholi abafana nongasekho uMnu uDumisani Makhaye owabe eyilungu lesigungu esiphezulu (NEC) se-ANC bahlala kuye izithonto. UMakhaye wamsola uCronin ngokuzenza akubiza ngokuthi ngu‘Msindisi omhlophe’. Lapha uCronin kwathiwa akaxolise nento agcina eyenzile.

See Also

Izinkulumo zokuphuma inxiwa

Ngokubona ukuthi ukuphikisana kuyanda ngaphakathi kumadlelandawonye kwafika kwabanye abaholi nezinhlaka zeSACP ukuthi impendulo kungaba yikho ukuphuma inxiwa. Emqulwini owabe usophe ukuba kube nenkulumo mpikiswano ngalokhu ngaphakathi. Engqugqutheleni ye-11 yeSACP ngoNtulikazi wezi-2002 le nhlangano yenza isethulo (iphepha) elalisihloko sithi : ‘A socialist approach to the consolidation of the National Democratic Revolution’, faced up to the possibility of a future split: ‘Is an eventual socialist transition likely to be led by the SACP in opposition to the ANC – or is it to be an SACP – inspired, but ANC-led, transition, the so called Cuban option?’  Ngaleso sikhathi eminye imibhalo yabe ilibeka ngembaba elokuthi le nhlangano kumele ingenele ukhetho ngokuzimela. Nokho lezo zinkulumo njengokwejwayelekile zabuye zashabalala impilo yaqhubeka. Kuze kube yimanje iSACP ayikaze ingenele ukhetho ngokuzimela kunalokho abaholi bayo bangena ezikhundleni ngaphansi kohlu lwe-ANC.  Lokho kusadala inkulumompikiswano ethi ngabe iSACP iyoke ibe naso yini isibindi sokuphuma inxiwa, ingenele ukhetho ngokuzimela, nayo ibe yiqembu eliphikisayo. Le nkulumompikiswano mayelana nobudlelwane be-ANC neSACP kayigcinanga nje kuphela njengenkulumompikiswano yabaholi beSACP abafana noMnu uJoe Slovo noChris Hani noma noMnu uHarry Gwala noPallo Jordan kepha nanamuhla ngezizathu ezahlukene namalungu e-ANC ayazibuza ukuthi ngabe kumele yini ohlwini lawo lokhetho kube ‘nabantu abaphikisana nemigomo, izinhlelo kanye nabaholi’ babo njengamaqembu aphikisayo.

Scroll To Top