Now Reading
Injinga kuthiwa izokwetha ngeLembe inxanxathela yezitolo
Dark Light

Injinga kuthiwa izokwetha ngeLembe inxanxathela yezitolo

INdlunkulu, uHulumeni noZulu awuyinambithisisi into ebukeka njengokweya umbumbi wesizwe

USEZIDONSELE amanzi ngomsele usomabhizinisi odumile KwaZulu-Natal osekutholakale ukuthi uzoqamba inxanxathela yezitolo zakhe ngelinye lamagama avikelikele ngoba engamagugu eNdlunkulu kaZulu.

Lokhu kulandela ngemuva kokuthi, kuqinisekiswe imibiko ethi  uMnu uVivian Reddy uzokwetha le nxanxathela yezitolo zakhe ezokwakhiwa edolobheni lakwaDukuza ngegama elithi King Shaka Mall. Lokhu kuvela ngesikhathi uZulu ugubha cishe iminyaka engamakhulu amabili obunye ngaphansi kweSihlalo seLembe. Okuxakayo kulolu daba wukuthi iNdlunkulu kaZulu ngokomlando engumndeni weLembe kanye noHulumeni okunguye obhekelele lokho okungamagugu esizwe abanalwazi ngalokhu. Ebuzwa ngalezi zindaba loyo okhulumela iNdlunkulu  uMntwana uThulani Zulu wasEzibindini ukuqinisekisile ukuthi akekho  oseke wathinta iNdlunkulu ngalolu daba wasola nomgunyathi.

“Nami lokhu ngikufunde emaphephandabeni besingakwazi. Lokhu kukhombisa ngokusobala ukuthi amagama angamagugu eNdlunkulu kaZulu awavikelekile. Ngenxa yokuthi awukho umthetho oqinile okuvikelayo lokhu,” kusho uMntwana uThulani Zulu.

Uqhube wathi  kumele ahlonishwe amagama alikhethelo nayingxenye yangamagugu kaZulu. “Awukwazi ukuvele usebenzise igama elivikelekile leNdlunkulu ukwenza noma yini ekubeni ungaxhumananga nayo. Kuyacaca ukuthi kunogalakajana abasebenzisa intuba.” kusho uMntwana wasEzibindini.

IBAYEDE ibe isibuza eHhovisi likaNdunankulu ophikweni olubhekelene namagugu  nolwengamelwe nguDkt uVusi Shongwe naye obabaze umhlola wathi njengoMtwana naye udaba ulugcina emaphephandabeni

“Okwamanje kunzima ukuphawula ngalo ngoba asinayo imininingwane egcwele. Ngakho bengicela kesingaqali siphawule ngalo kuze kube kutholakala yonke imininingwane ngalo ngoba nawe uyazi ukuthi kunzima ukuphawula ngezinto zaseNdlunkulu ungenayo yonke imininingwane. Uzothi uyaphawula ngesihle uzithole ususenkingeni,” kusho uDkt uShongwe.

Kanti olunye uhlaka olubhekelele iNdlunkulu iRoyal Household Trust ngomlomo kaSolwazi uSihawu Ngubane nayo ithe lolu daba iyalweshwama. “Nathi njengabantu ababhekelele inhlakahle yeSILO okuyi Royal Household besingakaze sithintwe ngalolu daba.”

“Kodwa ngoba uthe yiKing Shaka hhayi usenze icala elibi ngoba uqondise eNdlunkulu ngakho kumele athole imvume eNdlunkulu. Phela kunemigudu okumele ayilandele uma efuna ukusebenzisa noma yiliphi igama elingamagugu aseNdlunkulu. Ngokomthetho wokumiswa kweRoyal Household okuwuhlaka olubhekelele inhlalakahle yeSILO kungakuhle nathi sithintwe njengabantu ababhekelele iNdlunkulu yinanoma ngani umuntu okukanye usomabhizinisi afuna ukuyenza ngezinto ezithinta iNdlunkulu,” kusho uSolwazi uNgubane.

Kanti loyo onguSihlalo wa-Amafa/Heritage nokuluphiko olubhekelele lokho okungamagugu KwaZulu-Natal, uSolwazi uJabulani Sithole walile ukuphawula ethi usazoqale axhumane nozakwabo uSolwazi uJabulani Maphalala neNdlunkulu ukuthola imininingwane ngalolu daba. Uthembise ukubuyela entathelini nokuze kwashaya isikhathi sokushicilelela engabuyanga.

Kuthiwa konke sekumi ngomumo

Okhulumela uMnu uReddy, uNks u-Andile Mqwebu ukuqinisekisile ukuthi le nxanxathela izoqanjwa ngegama leLembe. Ebuzwa ukuthi ngabe baxhumene yini neNdlunkulu ukuthola imvume uthe ngokwazi kwakhe kufanele ukuba sekuxhunyenwe neNdlunkulu kaZulu.

“Likhona ithimba elaqokwayo ukubhekelela ukuthi konke kuhamba kahle okubalwa nakho ukuxhumana neNdlunkulu kaZulu. Nami anginayo kahle imininingwane yokuthi ngabe leli thimba selihambe kangakanani nalezo zinhlelo zokuxhumana neNdlunkulu kaZulu,” kusho uNks uMqwebu.

UNks uMqwebu uqhube wathi usazoxhumana nomuntu okunguyena obehola leli thimba elaqokwayo. Nembala ube esebuya entathelini. “Sengixhumanile naye kodwa uthi kungcono kube nguye okhuluma nawe uqobo kodwa uzobuye akuthinte ngoba usabambeke emhlanganweni,” kuqhuba uNks uMqwebu. Ukuqinisekisile ukuthi nakanjani ukwakhiwa kwale nxanxathela kuzoqala maduze ungakapheli lo nyaka. Indawo okuzokwakhiwa kuyo le nxanxathela yezitolo ilinganiselwa  ezi-30 000 zama hektha.

See Also

Kuthiwa ikhona imizamo

IBAYEDE ibe isibuza uSomlando uSolwazi uJabulani Maphalala nokuvele ukuthi uhola isigungu sakoMkhulu esibhekele phakathi kokunye ukuvikeleka nokulondozeleka kwalokho okungamagugu kaZulu, iNqumunga. USolwazi uMaphalala uthe ngalolu daba. “Ngiyakweshwama lokhu okushoyo ukuthi uMnu uReddy uzoqamba inxanxathela yezitolo zakhe ngegama leLembe ekubeni engakaze axhumane nathi ukuthola imvume. Impela lolu daba ngizolufaka emhlanganweni esizoba nawo ngoLwesithathu eSigodlweni kwaLinduzulu ukuze luphenywe ngoba lokhu okwenzekayo kukhombisa ukungayihloniphi iNdlunkulu. Sizolulandela lolu daba ukuze kuthathwe izinyathelo ezifanele ngalo. Phela noma ngubani ofuna ukusebenzisa amagama aMakhosi akwaZulu kanye nezinye izinto zakwaZulu ezingamagugu sekumele baxhumane nekomiti laseNdlunkulu ukuthola imvume ngoba la magama kumele akhokhelwe.”

USolwazi uMaphalala uqhube wathi  kwabekwa umgomo wokuthi ofuna ukusebenzisa la magama angamagugu kaZulu kuzomele kube khona imali ethile azoyikhokha ezongena esikhwameni seNdlunkulu esibizwa ngeNdlunkulu Foundation. “Emhlanganweni owawubizwe iSILO ehhotela iHoliday Inn oLundi bonke ababekhona okubalwa nosomabhizinisi benza isivumelwano esisayindelwe ukuthi sebezokhokha ngokusebenzisa amagama angamagugu aseNdlunkulu.”

Uphethe ngokuthi:  “Angithi negama elithi Bafana Bafana usuyaliboshelwa uma ulisebenzisa ngoba linomnikazi walo osewalibhalisa ngokusemthethweni. Ngakhoke nathi sifuna ukwazi ukuthi uMnu uReddy ulisebenzise kanjani leli gama engaxhumananga neNdlunkulu. Nasegameni leLembe kumele kube khona abajeziswayo ngokulisebenzisa ngaphandle kwemvume.”

Ngokuthola kweBAYEDE baningi osomabhizinisi ikakhulukazi abangabona aboHlanga abasebenzisa amagama alikhethelo kaZulu ukuchumisa nokwenza abambizinisi abo abe nogazi. Okuqaphekelayo wukuthi laba abenza njalo kabazi ngisho umsuka noma umongo walawo magama abasuke bewasebenzisa ngisho ukubhalwa kwawo. ENingizimu Afrika ukhona umthetho ovikela ukusetshenziswa kwamagama athile noma igama umuntu afisa livikeleke.

Yonke le minyaka kuze kume yikamuva nje amagama oBukhosi abengavikelekile kuthi lawo avikelekile athengwe ngabezizwe abagcina benza inzuzo ngawo. Izindawo zokulala, ezokuthutha  nomkhakha wezokuvakasha jikelele yiwo ozuza kakhulu. Kanti eminyakeni eyedlule iSILO sike saxwayisa ngokuthi kusetshenziswe uBukhosi kepha abanikazi balo okungabantu bengazuzi lutho. Lapha oMdala wenza isibonelo ngesiqubulo esenziwa yiKwaZulu-Natal Tourism esithi, “Welcome to the Zulu Kingdom” ekubeni aboHlanga noBukhosi bungazuzi lutho.

Scroll To Top