Now Reading
Iphupho lokugezana amanxeba liyambelesela
Dark Light

Iphupho lokugezana amanxeba liyambelesela

Enye yezingwevu esimnkantshubomvu yebandla lamaNazaretha ohlangothini lwaseBuhleni lugxeka uMphathiswa Wezokuphepha KwaZulu-Natal, uMhlonishwa uWillies Mchunu ngokuthi unesandla ekubulalaneni kwabantu kulesi sifudazwe ikakhulukazi emahostela

 

UMnu uMzondeni Nene oseneminyaka engama-71 ubezifikele mathupha emahhovisi eBAYEDE  uthi uMhlonishwa uMchunu  uyomkhohlwa efile ngamenza khona.

“UMacingwane wangibambisa udonga kusukela ngowezi-2011 mayelana nomhlangano engangiwucelile wokuba kuhlanganiswe abalandeli be-African National Congress (ANC) nabe-IFP ukuze bagezane amanxeba ngegazi abalichitha njengoba abalandeli balezi zinhlangano zombili babebhekene ngeziqu zamehlo bebulalana ngeminyaka yowe-80 kusalwelwa inkululeko.

UMnu uNene uthi ngowezi-2009 wafikelwa yisithunywa elele esamyalela ukuba ahlanganise abaholi balezi zinhlangno zombili okunguMntwana WakwaPhindangene, uMntwana uMangosuthu Buthelezi, uMengameli uZuma ngenhloso yokuba  kugezwane amanxeba.

“Kwathiwa uma kungenzeki lokho ngokushesha akusoze kwanqamuka ukubulalana phakathi kwesizwe esimnyama KwaZulu-Natal,” kusho uNene.

UMnu uNene uqhuba uthi ngenxa yokuthi leli phupho belilokhu limbuyela ebusuku ugcine esezijubile wayobonana noMengameli wezwe, uJacob Zuma ngoZibandlela wezi-2009.

“Ngamkhininindela uMsholozi ngaleli phupho lami. Ngambikela nokuthi kuleli phupho lami kuphinde kuvele nokuthi  kwasayena akaphephile kulesi sihlalo ahlezi kuso njengoba sigxaza igazi lokubulalana kwamaZulu ewodwa okusadinga naso sihlambululwe. Ngamtshela uNxamalala ukuthi uma naye ekushaya indiva lokho akasoze abusa ngokukhululeka futhi ngeke akuthole ukuphumula izitha ziyomhlasela nxazonke ngenxa yolaka lwabaphansi.”

UMnu uNene uqhuba uthi uMhlonmishwa uZuma wabe esemyalela ukuba abonane noMhlonishwa uMchunu ukuba alusukumele lolu daba.

“Angazi noma yingoba ngingumuntu omnyama okwenza uMacingwane angangithatheli phezulu ngoba uze waxhumana nami ngowezi-2011 esexolisa ukuthi usephuzile ukuzobonana nami ekubeni wayecelwe nguMengameli ngowezi-2009. Sibonanile noMacingwane naye ngamzekela ngale nkinga isizwe esimnyama esibhekene nayo. Wethembisa ukuthi uzobuya kimi kodwa kuze kube manje akakaze abuye.”

See Also

UMnu uNene uqhuba uthi kuyadabukisa okwenziwa nguMacingwane ngoba uMntwana WakwaPhindangene noNkk uZanele Magwaza- Msibi bona balusukumela phezulu lolu daba kwasho khona ukuthi indaba isibhajwe ngakumaCingwane.

“Empeleni kwakuthiwe kuzomele sihlanganise abalandeli balezi zinhlangano, amakhosi nezinduna bese kuyiwa eSilweni kuyogezwana amanxeba. Nakhona eSilweni ngizame kaningi ukuba ngibonane naso ngenhloso yokubikela UMdlokombane ngalo mbono kodwa ngivinjwa ngabathile kuBantwana baseNdlunkulu ngoba bethi bazongithinta uma iMbube isinesikhathi,” kuqhuba uMnu uNene.

UMnu uNene uthi akasazi ukuthi sekumele enzenjani manje ukuze kunqandwe lesi simo sokubulalana kwamaZulu kulesi sifundazwe.

“Ndodana leli phupho namanje lisangihlupha angilali ebusuku. Ngiyabona nokuthi uma sekufika izinsuku zami zokuba ngihambe emhlabeni ngizohamba nenhliziyo ebuhlungu ngoba abantabami nabazukulu bazobe beqhubeka nokubulalana ngenxa yosopolitiki abaqinisa amakhanda. Buka nje ukubulalana okuqhubeka emahositela nezingozi zezimoto ezibulala abantu sekufana nomkhokha okumele uvalwe,” kusaqhuba yena.

Scroll To Top