Now Reading
Ngabe ubukhona kosopolitiki kumafoundation kudunga amanzi?
Dark Light

Ngabe ubukhona kosopolitiki kumafoundation kudunga amanzi?

Ukuveza imibono ethinta ngqo ipolitiki sekuvuse imibuzo ekutheni ngabe izinhlangano ezakhelwe ukuhlonipha imisebenzi yabaholi bezombusazwe ngabe kumele yini zingene shi kupolitiki yamaqembu

 

ININGIZIMU Afrika njengamanye amazwe amaningi empumalanga inezinhlangano ezingekho ngaphansi kukaHulumeni ezakhelwe ukwenza noma ukuqhuba imisebenzi ethize. Le misebenzi yehlukile isuka kwezemfundo, ezomnotho, inqubo yokuphatha kuHulumeni nonkunye. Kulezi zinhlangano zikhona ezibizwa ngamafoundation ezethiwe ngabathize abasaphila nalabo abangasekho. Lezi zisuke zenzelwe hhayi ukuhlonipha nje kuphela loyo ezisuke zethiwe ngaye kepha kokunye zisuke ziqhuba imisebenzi, izimfundiso kanjalo nezinkolelo zaloyo muntu.

Kuleli laseNingizimu Afrika zikhona ezidumile eziqanjwe ngabaphilayo kanye nabangasekho ababegqamile ngezikhathi zombangazwe kanye nombusazwe. Enye yazo yiHellen Suzman Foundation eqanjwe ngaloyo ongasekho nowabe eyilungu lesifazane lokuqala lePhalamende ngaphansi koHulumeni weNational Party. Igalelo likaNkk uSuzman laziwa kakhulu njengowama yedwa ephikisana nemithetho kanjalo nempatho eyabe ingeyinhle ibhekiswe kubaholi baboHlanga ababegqunywe emajele. Usihlalo weHelen Suzman Foundation nguMnu uKen Andrew owabe eyilungu lePhalamende iminyaka engama-23  nosihlalo weScopa.

Khona lapho ikhona iFoundation eyethiwe ngoMnu u-Oliver Reginald Tambo kanye nowakwakhe uNkk u-Adelaide Tambo. Lo mndeni waduma kakhulu ikakhulukazi uMnu uTambo nowaba nguMengameli we-ANC owabamba isikhathi eside ekudingisweni. Uyatuswa ngokukwazi ukuthunga umlayezo womzabalazo nowagcina usuwesekwe ngamazwe kanye nemiphakathi yomhlaba.  Emuva kokwedlula kwalaba baholi kwaqanjwa i-Oliver and Adilaide Tambo Foundation eholwa nguDkt uFrene Ginalwa owayenguSomlomo wePhalamende wokuqala wesifazane. Ikhona neqanjwe ngaloyo owaba ngumuntu wokuqala kuleli

Cishe edume umhlaba wonke yileyo eyethiwe ngowabe enguMengameli wokuqala weNingizimu Afrika, uDkt uNelson Mandela. Inhlangano iNelson Mandela Foundation yasungulwa ngonyaka we-1999, ngesikhathi uMnu uMandela eseshiya ekubeni nguMengameli. Usihlalo waleFoundation nguSolwazi uNjabulo Ndebele. Kanti adumile kulabo abasaphila ngekaloyo owaye nguMengameli wokugcina wombuso wobandlululo uMnu uF.W. de Klerk. Usihlalo weF.W. de Klerk Foundation nguloyo owabe enguMphathi weNorth West University kanye nosihlalo we-Association of Commonwealth Universities, uDkt uTheuns Ellof.  Esematheni kulezi zinsuku yi-Ahmed Kathrada Foundation eyethiwe  ngaloyo owayeboshwe eRobben Island uMnu u-Ahmed Kathrada. Usihlalo wayo nguMhlonishwa uDerek Hanekom onguNgqongqoshe kuHulumeni obusayo.

Uma ubheka zonke lezi zinhlangano zinezinto cishe ezimbili ezifanayo. Okokuqala zonke zimele ukusimamisa inqubo enobulungiswa yokubusa, amalungelo abantu kanye nokulwa nokucwasa. Kanti okunye zonke emabhodini azo kukhona osopolitiki noma abantu abacheme namaqembu athize empilweni yabo yansuku zonke. Esimweni esejwayelekile lokhu akuyona inkinga kepha ezweni lapho umbusazwe usudungwe ngokuningi okubala nezimpi zangaphakathi zamaqembu kushiya umbuzo ekutheni engabe izinhlangano lezo ngeke yini zithelwe ngamachaphazelo.

See Also

Isibonelo amalungu ebhodi e-Ahmed Khathrada Foundation akhiphele abezindaba isitatimende lapho abephawula ngokwenzakalayo enhlanganweni ebusayo nokubukeke ethatha uhlangothi oluthile. Yize kuyilungelo lale nhlangano ukuphawula ngezindaba ezithinta iqembu umsunguli wayo oyilungu layo ukuba khona kwamagama abantu abathize ebhodini kushiya imibuzo kwabanye.  Ebhodini lale nhlangano kukhona uNkk uBarbara Hogan onguNkosikazi kaKhathrada nokungeyona imfihlo ukuthi akamnambithisisi kahle uMengameli uZuma ongamqokanga esikhundleni sokuba nguNgqongqoshe. Omunye okhona nguNdunankulu waseGauteng uMnu uDavid Makhura. Okuyinkinga ngaye wukuthi isifundazwe saseGauteng njengenhlangano sesithathe uhlangothi kulolu daba. Omunye okhona yiloyo owabe enguMengameli neSekelamengameli wakuleli ne-ANC uMnu uKgalema Motlante. Lokhu abanye bakuhumusha ngokuthi bonke labo abaphikisana nobuholi onukhona ne-ANC nobezwe bacasha ngala maFoundation.  Isitatimende esikhishwe yi-Ahmed Kathrada Foundation sibe ngezinye ‘zobufakazi’labo abaphikisana nayo abawuvezayo.  Esitatimendi sayo le Foundation ngenyanga eyedlule sithe: “Sikholwa ukuthi sesifikile isikhathi sezakhamuzi zeNingizimu Afrika ukuba zikhulume ziphikise ukudlondlobala kwenkinga yobuholi eqala ukufufusa kuleli.”

Akukho ukungabaza ekuthini amalungu alamabhodi ngabantu abahlonishwayo nokho kunokwesabela ukuthi ukungena kwabo entweni ebikeka njengezimpi zangaphakathi kungase kubafake odakeni lwemibango yangaphakathi emaqejini. Lokhu kungaba yinto embi kwazise amafoundation lawa kukhulu akwenzayo emiphakathini nasekuhlelekeni koHulumeni kanjalo nenqubo yokuphatha yaseNingizimu Afrika.  Kusesekuseni ukusho ukuthi iyozala nkomoni.

Scroll To Top