Now Reading
Ngabe iyozala nkomoni: IChina uMsamariya noma impisi
Dark Light

Ngabe iyozala nkomoni: IChina uMsamariya noma impisi

Kwabanye iChina inguMsamariya olungileyo kanti kwabanye yimpisi egqoke isikhumba semvu

UMLANDO wezwekazi i-Afrika ukubeka ngokusobala ubugovu bamazwe asentshonalanga. La mazwe ayengene njengabahlaseli kanye namaqola omhlaba nomnotho azithuthukisa. Enza omkhulu umonakalo emnothweni kanjalo nasempilweni yaboHlanga abanye abaphetha sebeyizigqila. La mazwe asentshonalanga kawagcinanga ukugila imikhuba ngesikhathi efika kuleli lizwekazi kepha namanje asatholakala engene ngekhala ezindabeni zamazwe ‘akhululekile’ ase-Afrika. Kulokhu kungenelela ziningi izindlela ezasetshenziswayo okubalwa ukuketulwa kwemibuso nohulumeni, unswinyo kwezomnotho, ukuxhaswa kwamavukelambuso ngezikhali kanye nemikhankaso yomshoshaphansi yokugovuza imiphakathi.

Ngakolunye uhlangothi kukhona iChina enomlando (loyo osobala) owehlukile kunowamazwe asentshonalanga. Leli lizwe lihlanganiswa nezinhlangano zombangazwe ngenxa yezimfundiso kanjalo noxhaso elaba nalo emaqenjini nabaholi bezombangazwe.

Isikhathi sokuvuna

Ukwenzeka kwezinto kubonakala sengathi njengoba amazwe ase-Afrika esakhululeka nje, iChina ibona lesi sekuyisikhathi sokuvuna kubalingani bayo ababesekubhaceni manje asebe yizinhloko zoHulumeni nemibuso. Lokhu leli zwe likwenza ngendlela enobuchule obumangalisayo ngoba kalibangi msindo kunalokho lisebenzisa imali yalo ukuvala izikhala lapho amazwe asentshonalanga emoshe khona. Ngesonto eledlule akuvezile lokhu ngesikhathi, ngokubambisana namazwe ase-Afrika, ebe neChina-Africa Forum nebe yimpumelelo emangalisayo.  Ngokombiko kaHulumeni wakuleli ngesikhathi salo mhlangano kusayinwe izivumelwano ezingama-26 ezibiza imali eyizigidigidi ezingama-R94. Kungaqali ngoba ibhange lakhona lentuthuko iChina Development Bank  (CDB). Lona leli bhange selinesikhwama esiqondene ngqo ne-Afrika esabizwa ngeChina-Africa Development Fund  (CAD-Fund). Lesi sikhwama  sethulwa ngonyaka wezi-2006  emhlanganweni owabe useBeijing khona eChina.  Lesi sikhwama sinenhloso eyodwa nje vo, ukulekelela abatshalizimali baseChina ekutshaleni izimali e-Afika.  Yaqala ukuhweba ngonyaka wezi-2007 ngesamba semali eyizigidigidi ezi-$5 (R60m).

Ephawula ngalesi sikhwama loyo onguSihlalo weCBD uMnu uHu Huabang uthe: “Lesi sikhwama sizimisele ukwelekelela izinhlelo ezingama-83 emazweni angama-35 e-Afrika. Lapha sizoxhasa izinhleo zolimo, ingqalasizinda nokunye.”

See Also

Akukho ukungabaza ukuthi i-Afrika iyalundinga uxhaso lweChina ikakhulukazi nxa kufika kwezengqalasizinda. Nokho umbuzo okhona ngothi ngabe lolu sizo luza nayiphi imibandela. Sekuvele kukhona ukukhala kwabanye e-Afrika abasola iChina ngokwenza okufanayo nalokho okwakwenziwa ngamazwe asentshonalanga, okuwukuqhwaga umnotho wamazwe ase-Afrika. Emazweni afana nakoLesotho, eNingizimu Afrika nase-Ethiopia amabhizinisi abaseChina angenisile. Kanti nemikhiqizo yakhona ethathwa ngokuthi isezingeni eliphansi imise kabi imikhiqizo yamazwe ase-Afrika ikakhulukazi imboni yendwangu. ENingizimu Afrika isize yawa bhu le mboni kunukwa yona belu imikhiqizo yaseChina.

Ezweni i-Ethiopia elaseChina lakhe udukuza uqobo lwawo lwamaHhovisi eNhlangano Yamazwe Ase-Afrika . Lokhu yize kukuhle kukhona abakhalayo ukuthi empeleni leli bhilidi ngelayo iChina ngoba yiwo akhonyayo kulo.

Kungenzeka ukuthi kusesekuseni ukusho ukuthi iyozala nkomoni, kulobu budlelwane phakathi kweChina ne-Afrika ,kepha okuqaphelekayo wukuthi amazwe ase-Afrika ayamdinga umlingani othembekile nozowaxazululela amafindo aboshwa yisikhathi esivela kuso. Umbuzo uthi ngabe iChina izoba yilowo mlingani yini nokuthi kambe izothembeka yini ingabe isiyenzisa okwamazwe asentshonalanga. Phela ukubona kanye wukubona kabili.

Scroll To Top