Now Reading
Ukuziphatha ngokuyikho kweciko kusemqoka
Dark Light

Ukuziphatha ngokuyikho kweciko kusemqoka

INTO elimaza kakhulu amaciko ethu ukungabi nakho ukuqonda ngemboni akuyo. Le mboni yezobuciko imboni yamanono nabantu abazigqajayo ngabayikho kodwa ngenxa yokungazi ngayo kwenza amaciko aziphathe budlabha nokuwehlisa isithunzi sawo sokuhlonishwa. Ukuhlonishwa kwamaciko kungenxa yomsebenzi wawo ohlale njalo usemehlweni omphakathi.

Inkinga yokuqala yamaciko ukuthi ayehluleka ukuzibekela imigomo kanye nezinhloso ngomsebenzi kanye nobuciko bawo. Ukuze wazi ukuthi uyaphi kubalulekile ukuthi ube nezinhloso nokwazi isikhathi okumele uzifeze ngaso. Le nto yehlula amaciko amaningi nokuwenza egcina esenhlanhlatha amanye esezithola enza nanoma yini ngenxa yokulahlekelwa ukugxila kakwenzayo.  Njengeciko yiba nenhloso eqondile ngomsebenzi wakho.

Zibeke wena eqhulwini, konke okunye kuze ngemuva! Uma uzazi ubalulekile nabanye bazokuhlonipha ngoba uzihlonipha wena. Ukuzihlonipha wena kusho ukwazi uhlose ukuzuzani ngomsebenzi wobuciko bakho.

Amaciko ayahluleka ukukwazi ukusebenzisa isikhathi ngendlela ezowazuzisa wona. Lokhu ukubona ngobuncane besikhathi amaciko asisebenzisayo ekukhuliseni ubuciko bawo. Sonke siyazi usuku lunamahora angamashumi amabili nane. Kula mahora-ke kumele iciko neciko lizibuze ukuthi mangaki eliwasebenzisela ukukhulisa ubuciko balo. Isimanga ukuthola ukuthi mhlawumbe ngelanga iciko lisebenzisa ihora elilodwa vo ukuzilolongela umsebenzi walo. Ngokwemigomo yempilo umuntu kumele alale amahora okungenani ayisishiyagalombili ngelanga lokhu okushiya amahora ayishumi nesithupha (16) ecikweni. Kula mahora mhlawumbe iciko lisebenzisa amanye ukulungisela ukudla, ukugeza, ukubuka ithelevishini, ukuba nabangani, njalo-njalo nokungaba amahora acela eshumini nambili.

Lokhu kushiya amahora acishe abe mane uthole ukuthi iciko kuwo lawo mahora lenza ezinye nje izinto ezingaqondene nomsebenzi eliwenzayo ekugcineni libe nesikhathi esincane kakhulu sokukhulisa ubuciko esiphila ngabo. Ukuze ube ngumdlali osezingeni wopiyano kumele ube namahora okungenani amabili uzilolonga nsukuzunke ukuze uhlale usezingeni kanjalo nasekudlaleni isiginci nezinye izinsimbi! Amaciko ethu awanaso lesi sikhathi, achitha isikhathi esiningi ezintweni ezingaqondene nhlobo nobuciko kanti amaningi awanaso kwasona isikhathi sokuzilolonga! Kodwa-ke wonke abheke ukuba enze imilingo uma esesiteji yize azi kahle lamhlophe ukuthi uma ungazilolongi ugcina usulahlekelwa ukuzethemba kokwenzayo!

Umuntu osebenza ngokugcwele uchitha okungenani amahora ayisishagalombili emsebenzi awenzayo! Kumaciko akwenzeki lokhu kodwa ebe azi kahle ukuthi iwona msebenzi wawo lona awenzayo! Kafushane nje, amaciko ethu awakwazi ukusebenzisa isikhathi sawo ngendlela ezowazuzisa.

See Also

Enye into elimaza amaciko kakhulu ukungazi ukuthi kufanele azinakekele kanjani ngokwamathuluzi awo okungumzimba kanye nezwi, ikakhulu kulabo abalingisayo nabaculayo. Awanaso isikhathi sokuzivocavoca ukuze amathuluzi enza ngawo imali ahlale esezingeni elungile. Amaciko amaningi awazi nokuthi ikuphi ukudla okumele akudle nokudingwa imizimba yawo ukuze kulolongeke amathuluzi asebenza ngawo, kwakheke kahle imizimba yawo futhi kugwemeke nezifo ezingaba yiziphazamiso emsebenzini awenzayo.

Ngeke uyiciko elisebenza kakhulu ngezwi (ukucula/ukulingisa) ubuye ugqilaze lelo thuluzi lakho ngezinto ezifana nophuzo, ugwayi kanye nezidakamizwa! Lezi zinto zigqilaza kakhulu umzimba futhi nengqondo ziyayigqilaza yingakho-ke uthole amaciko esenesibindi sokukhuluma nanoma yimi esesiteji amanye aze athuke ngisho abalandeli bawo. Elinye iciko elikhulu kuleli uRingo Madlingozi lizithole selixolisa ngenxa yokuhluleka ukuziphatha ngendlela phambi kwabalandeli balo ngesonto eledlule eKimberly kuDiamonds & Dorings Music Festival. Ukuba iciko akulula yize kungabukeka kanjalo ngobukela kude iningi inkululeko ngenxa yokuzisebenza kanti lenkululeko idinga indlela ephezulu yokuziphatha ngendlela! Kokunye kuba abahleli bayo imicimbi abagcina befake amaciko enkingeni ngokuhluleka ngokwabo ukugcina uhlelo lokudlala kwamaciko – amanye azitshele ukuthi ngeke esadlala bese engena ezimbizeni zikaFaro okuyinto engenhle ngoba phela iciko kufanele likwazi ukuziphatha ngasosonke isikhathi.

Ukuze siye kahle phambili ngendlela enenhlonipho njengoba singabantu benhlonipho asikwazi thina esingamaciko ukuziphatha ngendlela ezogcina imisebenzi yethu ituseka futhi ihlonishwa njalonjalo. Amaciko ahlale njalo esemehlweni abantu yingakho ukuziphatha okusezingeni eliphezulu kusemqoka kakhulu kuwo ukuze kuhlale kwakheke isithombe isihle ngawo.

Scroll To Top