Now Reading
Umculi wamancoko
Dark Light

Umculi wamancoko

Usayikhumbula indossa ethanda inyama, uVusi Ximba?

 

KUNOMDLALI wekositini okungelula ukuthi akhohlakale ezinhliziyweni zabantu abaningi ngenxa yekhono lakhe lokukwazi ukuthi edlala ebe edlalisela nangephimbo kanye nangamancoko. Lowo nguMnu uVusi Ximba wakwaSwayimane ngaseMgungundlovu maphakathi nesifundazwe iKwaZulu-Natal.

Umfo kaXimba lona wazalwa zili-13 kuMfumfu ngowe-1939 eMandeni kodwa wakhulela eMgungundlovu nalapho afunda khona esikoleni samabanga aphansi iMtulwa Primary. Washiya phansi isikole ngenxa yothando lwakhe lomculo kanti ukudlala inkositini lokhu wazifundisa yena.

UXimba waziwa kakhulu ngamaculo akhe amancoko kanti amanye awo ayebeka into njengoba injalo ikakhulu lawo akhuluma ngezomathandana kwabesilisa nabesifazane. Eminye yemisakazo yayize iwavale la maculo akhe ngenxa yokuthi abanye babethola elumela kanti yiwo kanye la maculo akhe ayejike adayise kakhulu.

Wangena emculweni ngeminyaka ye-1970 lapho ayedanselwa khona abadansi besifazane nababenza izihlwele zichazeke zize zifune impinda.

Wangena kwezwakala kwezomculo ngesidi yakhe ‘iSiyabakhumbula’, nayikhipha ngowe-1992 kanti lamangaza abaningi lidayisa amakhophi angaphezu kwezi-100 000! Umculo kaXimba uhlanganisa isitayela semisindo yaselokishini, umasikandi kanye nesintu sasemakhaya. Umculo wakhe ubuthandwa kakhulu emalokishini, ezindaweni zasemakhaya kanye nasematekisini.

Wayezifela ngokuthokozisa abantu ngomculo wakhe kanti wakhuthaza abaningi abaculi ngohlobo lomculo ayewenza.

Ngonyaka wezi-2008 uXimba wamukeliswa indondo eyaziwa ngeHeritage Arts Award ngabephepha lesilungu iDaily News bebonga igalelo lakhe emculweni oyigugu lesintu. Ngonyaka olandelayo uXimba waphumela obala mayelana nokuhlaselwa igciwane lesandulelangculazi, iHIV. Lokhu kwamenza wabamba neqhaza elikhulu ekuqwashiseni ngalesi sifo emphakathini wakwaSwayimane.

Wayeyilunga lesonto iTwelve Apostolic Church kwaSwayimane. Waganwa izikhawu ezintathu. UXimba wake wabungazwa ngegalelo lakhe emculweni kuMoretele Park Tribute Music Concert eMamelodi, eTshwane.

Amanye amasidi kaXimba kubalwa Umthandazi eJoyintini, iHlanganani nethi Umphrofethi. Wayenokusebenzisana okukhulu noMakitaza emculweni kanti wayengaphansi kwesandla somphathi wakhe emculweni uMnu uSiphiwe ‘Koolcat’ Gumbi nowake waba umsakazi onegalelo elikhulu oKhozini FM. Wedlula emhlabeni kunamalungiselelo okuqopha idividi yamahlaya akhe umfo kaXimba. Washiya emhlabeni amadodakazi akhe amabili.

Ubani ongakhohlwa izingoma zakhe zamancoko:

“Nenza kancane  nina bomakoti, lenyama ngabe kad’ivuthiwe!” Leth’imbazo enkulu la…

Alusaphaz’ukhuni aze azinqamule amazwane, akezwa noma eselimele…

Nank’amazwan’akho laph’ubucandela khona asanyakaza,

See Also

Fokofo indaba yamazwane, nginesibindi kabi mina ngelusa,

Agxaz’igazi, adons’ukhuni ajikijel’izinja – ngizoyisaphaz’ubuchopho, anginanhliziyo mina ngiyathunukala…”

Kanye nethi…

“Isalukazi sigcob’ igleserina, kanti ebusuku sijola nabafana.

Wayethini umame?”

Lena ngenye yezingqalabutho zakithi emculweni wesintu ezingasoze zakhohlakala!

Scroll To Top