Now Reading
Ngabe injalo isazophuma yini edunjini
Dark Light

Ngabe injalo isazophuma yini edunjini

Yize umzabalazo wabafundi uqale kahle nyakenye, osekwenzeka lapho kukhona ukulwa nokucekelwa phansi kwempahla sekuvusa imibuzo ngobuholi babafundi

 

UNYAKA esikuwo uqopha iminyaka engamashumi amane kwenzeka isibhicongo saseSoweto nesidume ngelika ‘June 16’. Lesi kwaba yisiwombe esibuhlungu emzabalazweni waboHlanga ngoba yilapho isandla sonya sobandlulo saqotha khona izingane. Isibhicongo lesi yize sabe sisibi kepha sakhiqiza okuthize okwawulekelela umzabalazo. Okokuqala nje kwathi singenzeka iningi lentsha laqoma ukuzidela lawela imigcele layozibandakanya  nemibutho yezempi. Lokhu kwafaka umfutho umzabalazo owabe usufadalala emazweni lapho abaseNingizimu Afrika bebebhace khona. Ngakolunye uhlangothi lesi sibhicongo sakhiqiza abaholi abasebasha ezikhungweni zemfumdo zakwaNqondonkulu kanye nasemazingeni aphansi. Lesi kwaba yisikhathi esimqoka  emzabalazweni wenkululeko.

Kwabaningi uma kuqala umzabalazo ngaphansi komkhankaso i#FeesMustFall ekupheleni konyaka odlule kuvuke lowo muzwa. Labo abangabazali namuhla nababeyintsha ngonyaka we-1976 kwaphenduleka imikhuleko yabo ngoba kwakukhona ukukhala ekutheni intsha noma isizukulwane samanje “kasinambono”. Kwakunokukhala ukuthi kungenzeka lesi sizukulwane singaba “ngesidukile” okungenamphumela wokuthi injalo ingaphuma edunjini.

Ukwethulwa nokuqhutshwa ngomkhankaso we#FeesMustFall kwaqala kahle cishe wonke umuntu wazwelana nabafundi ababefuna imfundo yamahhala. Njengayo yonke imizabalazo nalona wakhiqiza abaholi abasha ngoba namuhla izwe liyabazi oMnu uMcebo Dlamini , uMnu uVuyani Pambo, amakhosazana oShaeera Kalla, uJodi Willians kanye noNompumelelo Mkatshwa. Nembala lobu buholi bawunqoba umzuliswano wokuqala ngoba lwagoba uphondo kuHulumeni kwamiswa ukukhokhwa kwemali nonyaka. Okwabe kuqapheleka ngalo mzabalazo yikuthi wabe uhlanganise bonke abafundi, kungekho nhlangano engubhongoza. Lapha abafundi babeqonda ukuthi inxeba loyedwa yinxeba labo bonke.

Ukuguquka kwezinto

Nokho okwenzeke emuva kwalokho akudalanga kuphela amahloni kepha kwandise imibuzo ngobuholi babafundi. Iqiniso lithi yize kukhona izinkulumo zesandla sesithathu, okusobala wukuthi abaholi be#FeesMustFall nabo isibaphunyukile. Ngesikhathi uqala umkhankaso wabo bebengapheli kwabezindaba nasezinkundleni zokuxhumana. Namhuhla lapho sekugqongqiswa khona impahla yesikole ngomlilo, lapho kukhona ukubhekana ngeziqu zamehlo phakathi kwabafundi bezinhlanga ezahlukene kwezinye izikhungo alisezwakali izwi labaholi bomkhankaso i#FeesMustFall. Akasekho okhuza ulaka lwabafundi kanti nomzabalazo omuhle abebewuqalile usuqala ukuphelelwa yisithunzi  nokuyinto embi. Isithombe esihle sabafundi bazo zonke izinhlanga belwela into eyodwa eKapa ngesikhathi beya ePhalamende kanjalo naleso sezinkulungwane ezabuthelana e-Union Buildings siya ngokushabalala. Esesigqama yileso sokududulana kwezinhlanga ezehlukene kanye nokuhubhana kwabafundi kanye namaphoyisa. Lezi  ziwombe zokungabekezelani zivusa imibuzo ebisishabalala ekutheni ngabe lesi sizukulwane sabaholi siyokhiqiza okunjani.

See Also

Okukhathazayo ngokuswelakala kobuholi obuzokhuza ulaka wukuthi liselide ibanga okumele lihanjwe ngabafundi ukuze baphumelele kulokho abebe kuphokophele. Izibalo zikhomba ukuthi isibalo sabafundi bakwaNqgondonkulu sizokhula sisuka esigidini siya esigidini nengxenye okuzosho ukuthi isazodingeka imali yokuxhasa abafundi kanjalo nezemfundo kulo mnotho ovele untenga. Uma kuwukuthi udlame lolu esilubonayo luyaqhubeka kanjalo nokucekelwa phansi kwengqalasizinda kusho ukuthi ayingeke ibe khona imali ngoba uHulumeni (kufanele) uyokhala ngokuthi okuncane anakho usephoqeleke ukuba ayolungisa umonakalo.

Ngalesi sikhathi izwe lidinga ukubona ubuholi obuqotho nobungesabi lutho. Umlando ubiza abaholi bomkhankaso i#FeesMustFall ukuba baphakamise isandla bavikele okuhle ababekuqalile, batshengise ubuholi obuqotho.

Scroll To Top