Now Reading
Ukugwegwa kwezomnotho nomthelela kwipolitiki
Dark Light

Ukugwegwa kwezomnotho nomthelela kwipolitiki

Kwake kwaba khona isikhathi lapho kwakunenkulumo ethi “azingahlanganiswa ezepolitiki kanye nomnotho”

 

KUYA ngokuthi le nkulumo ibikhulunywa ngubani. Wawuzwa izizathu eziningi zokuthi kungani ukwenza njalo “kuyisono”. Nokho namuhla sekucacela nengane encane ukuthi empeleni le nkulumo yabe ingelona iqiniso. Umnotho yiwo olilangabi elivuthisa ipolitiki yezwe. Namuhla amazwe amaningi anomlando wokuwa nokuketulwa kwemibuso ngabantu abasuke bengene ngenxeba lokuntenga komnotho. Akungcini nje ngokuthi lokhu kwenzeke emazweni athathwa ngokuthi kawanayo idemocracy kepha nakuwo lawo azincoma ngokuthi angabavikeli bayo. OMengameli bayakhishwa ngevoti ezikhundleni ngalo belu udaba oluthinta ezomnotho.

Amazwe amaningi asemandla ekusebenziseni ezomnotho ukuqumba phansi amanye amazwe, okungenzeka ukuthi ayizimbangi zawo. Lapha amazwe asebenzisa unswinyo ukuze izwe elinswinywayo ligobe uphondo. Amanye ayagoba ngoba kunele konakale ngasohlangothini lwezomnotho bese kuba khona abagovuza abantu kube sekuyikho ukuchitheka kodaka. Amanye amazwe asuke eshaywa ngoswazi lomswinyo aqinisa imihlathi nje alwe kuze kube sekugcineni. Isibonelo samazwe anjalo ngelase Iran, elase Cuba kanye neZimbabwe. La mazwe akwazile ukulwa noswazi lonswinyo nokuwenze aba namadla okuguqula izinto. Namuhla i-Iran ebikade ingaphansi kwalo unswinyo isiyintandokazi kubatshali zimali, okungangabazisi ukuthi umnotho wayo obukade unganyakazi uzogeleza njengoba kuyizwe likawoyela.  Kubukeka kunjalo naseCuba ngoba iMelika okuyiyo ebigadla ngoswazi ibukeka imagange ukuhwebelana naleliya zwe. Lapha e-Afrika labo abebehleka elaseZimbabwe bangase bajabhe kungekudala ngoba ziningi izinkomba zokuthi luya ngokuphela unswinyo, nokuyothi lungaphela umnotho usukume.

Ezinye izinhlaka ezaziyo amandla ezomnotho kwipolitiki yizinyunyana kanye nabamabhizinisi. Yize lezi zinhlaka zihlale zingaboni ngaso linye iqiniso lithi zombili ziyakwazi ukuxhumana kwezomnotho nepolitiki. Abasebenzi uma sebefuna okuthile “baqhumisa amasondo” ezomnotho ngokuthi bagcwale imigwaqo umnotho ume nse ngoba sebegodle amandla abo. Kanti abezamabhizinisi bona bayakwazi ukufaka ingcindezi kuhulumeni ukuze bathole abakufunayo. Isibonelo nje udaba lukaNgqongqoshe wezeZimali kuleli olusanda kuba sematheni, abamabhzinisi bebe nesandla ekutheni uMengameli athathe isinqumo asithathile.

Abepolitiki bayalazi leli qiniso

Amaqembu ezepolitiki nawo awuqonda kahle lo mdlalo ngoba ophethe uthi ulungisa umnotho ukuze aqhubeke nokuvotelwa. Isibonelo salokhu iqembu elibusayo linohlelo olwaziwa ngokuthi yiNational Development Plan (NDP) eligabe ngayo. Kuthi ngalokulunye uhlangothi abaphikisayo bayakwazi ukubona amaphutha kwezomnotho bese begovuza abantu.

Izibonelo zalokhu zakamuva kube yimashi eyenziwe yi-Economic Freedom Fighters, lapho impi ibibhekiswe eJohanessburg Stock Exchange. Kuthangi lokhu neDemocratic Alliance ibinemashi lapho ithi ilwela imisebenzi. Uma ulalela izinkulumo zosopolitiki ngezomnotho kuyacaca ukuthi bayazi ukuthi zinomthelela onjani ekususeni labo abaphethe namaqembu abo.

Ngakho noma ngabe udaba lungokuswelakala kwezindlu, imisebenzi, imigwaqo noma umzabalazo wabafundi konke lokho kuncike kwezomnotho. Yikho osopolitiki besondela nxa kukhulunywa ngezinkinga ezifana nalezo.

ElaseNingizimu Afrika selingene esigameni lapho kudlalwa umdlalo wepolitiki yezomnotho, abadlali ngamaqembu ezepolitiki, uhulumeni kanye nabamabhizinisi kanti umuntu oyisibukeli kanye nomuntu ongasebenziseka kulo mdlalo yizakhamizi. Ngalesi sizathu esingenhla lo mdlalo udlanga ngezikhathi zokhetho.

See Also

Njengoba kungasensuku zatshwala kube nokhetho loHulumeni Bezindawo nakhona kulindelekile ukuthi ezomnotho zixhumane nepolitiki. Lapha amaqembu azobe ephikisana “ngentuthuko” obekumele iye noma esifikile kubantu. Kuzophikiswana ngamathuba emisebenzi  anganikwanga abantu bendawo, nekhansela elehlulekile ukuletha izindlu zomxhaso. Konke lokhu kuyingxenye yepolitiki.

Kanti ungabashiyi ngaphandle nosomabhizinisi abakhulu nabancane abazokhipha izimali zabo ukuqinisekisa ukuthi iqembu elithile liyanqoba. Yize bengeke bavele obala kepha esithe benza lukhulu ukushayela inqola yepolitiki.

Abanye abawona namalungu, inhloso yabo ukuba namandla ekuthathweni kwezinqumo emkhandlwini naseqenjini lelo abalixhasayo.

Scroll To Top