Now Reading
Elakuleli liyebuza: Ngabe libalindele abaholi abasebasha?
Dark Light

Elakuleli liyebuza: Ngabe libalindele abaholi abasebasha?

Kukhona ukuvumelana ekuthini iNingizimu Afrika iyaguquguquka. Lokho sikubona ngezinto eziningi kusuka engqalasizindeni, ezinhlakeni zombuso, kuhulumeni kanye nasemazingeni empilo kubantu

OKUNYE okuguqukayo wubuso babaholi bomzabalazo yomphakathi. Ziningi izizathu ezingachaza lolu guquko. Esilula ngesokuthi phela laba abadala kufika isikhathi sokukhathala noma sokuba bedlule emhlabeni. Isibonelo nje esikhathini esiyiminyaka emibili iNingizimu Afrika ibifihla owayenguMengameli wokuqala ngaphansi kwentando yeningi, uMnu uNelson Mandela. Lokhu kwaba wukuvaleka kwekhasi elithile emzabalazweni wakuleli kanye nakubaholi besizukulwane esithize. Kwaba njalo nangesikhathi kwedlula emhlabeni abaholi abafana noSteve Bantu Biko.

Kulezi zinyanga ezimbalwa ezedlule eNingizimu Afrika kuvele ibutho elisha labaholi nokuyinto ebuyisele amathe kwasifuba kwabaningi ababethi isizukulwane esikhona sentsha ngesidukileyo nesikhonze izinto ezingenamsebenzi. Leli butho elisha lenziwa ngabesilisa nabesifazane abanesibindi sokumela lokho abakholelwa kukho, kanti futhi balandelwa izihlwele.  Okunye okuqaphelekayo ngalaba baholi abasha wukuthi bakuyo yonke imikhakha yempilo: bayatholakala  kwaNgqondonkulu, emabhizinisini nasemphakathini.

Ephawula ngaleli butho elisha, loyo ongungoti ezindabeni zamazwe ngamazwe, nonguMqondisi kwaiInstitute for Global Dialogue, uDkt uSiphamandla Zondi uthe:  “Intsha obekucatshangwa ukuthi seyakhululeka, ayilwazi usizi lwengcindezelo nokuthi ayisayingeni eyomzabalazo iphendule amatafula. Manje isivuke ngolaka ilwisana nenhlesana yezinkinga ezasala kususwa ubandlululo. Kwezemfundo abafundi boHlanga abesilisa nabesifazane basengcupheni enkulu yokuxoshwa, neyokuvinjwa bangabuyeli enyuvesi ngenxa yokwesela imali. Inqwaba iphoqeleke ukuba ngomahlalela emva konyaka noma emibili kwaNgqondonkulu, abanye baphoqeleka ukuba bayobamba amatoho ngazo belu izinkinga zemali. Okunye okuqaphelekayo wukuthi lo mzabalazo kwaNgqondonkulu  kawuholwa yizinhlangano zabafundi, kepha ngabafundi bonke ngoba usizi lwabo luyefana. Umlayezo lapha munye uthi akube noguquko olubanzi manje: bathi akuguqulwe isizinda semfundo, usikompilo lwezikhungo, iqhaza labamnyama nabesimame, njll. Bathi azikhishwe izikhonkwane zobukoloni nobandlululo zonke, kuqale indlela eya enkululekweni; akuhlonishwe  izilimi zaboHlanga. Abasavumi ukukhohliswa yiziphathimandla nezethembiso, namacebo, nemigomo njll. Sekwanele.”

Yize bebaningi abaholi babafundi kepha abaholi abathathu abavelele emkhankasweni i‘fees must fall’, laba ngabaMnu uMcebo Dlamini, uVuyani Pambo namakhosazane uShaeera Kalla, uJodi Williams  noNompendulo Mkhatshwa.

Kanti nangaphandle kwezikhungo zemfundo bakhona abaholi abavelayo, omunye wabo nguMnu uPhumlani Mfeka ohola iNjeje yabeNguni. Lo mholi osemncane ukhaliphe kakhulu kanti futhi unesibindi. Kulezi zinsuku ukwabezindaba emuva kokuqala umkhankaso wokuthi amaNdiya awephucwe ilungelo lokuthola amaphuzu eBlack Economic Empowerment (BEE) ngoba aluwafanele. Le nkulumo isinyakazise umphakathi wamaNdiya nonuka lo mholi njengomuntu ozonda lesi sizwe. Izolo uMfeka ubevele eNkantolo ngecala lokujivaza uGhandi kanti khona lapho uHulumeni Wesifundazwe SaKwaZulu-Natal ubeyise lo mholi enkantolo ngamacala acishe afane. Ekhuluma naleli phephandaba uMfeka wathi akekho ozomvimba nozomphoqa ukuba ‘acabangeni noma athini’ ngisho uHulumeni imbala.

Noma ngabe uyabathanda noma unenkinga nabo, okuqaphelekayo ngalaba baholi  abasha wukuthi bayakwazi ukuhlanganisa izidingo zabo njengentsha kanye nezomphakathi jikelele nokwenza kube lula ukuba imikhankaso yabo yesekwe wumuntu wonke.

See Also

Lolu hlobo lwabaholi aluvelanga ngephutha kepha liwumphumela wesikhathi esiphila kuso. Ngezenzo laba baholi badweba esabo isithombe ngeNingizimu Afrika okungeyabo. Ngesikathi abantu bethi lena yiNingizimu Afrika kaMandela, kaTambo, kaSobukwe, kaBiko, kaWinnie Mandela nekaLilian Ngoyi, labaholi abasha bathi nabo ngeyabo. Ukukhuluma kwabo kukhombisa ukuthi kukhona abakubona njengamaphutha esikhathi esedlule nabaphokophele ukuwalungisa.  Ekhuluma esifundweni ngempilo kongasekho uMfundisi uBeyers Naudé, loyo owayenguMengameli wakuleli uMnu uThabo Mbeki uthe kuhle ukuba abafundi babe ‘yingxenye yoguquko abalufisayo nasebeqalile ukulufuna’.

Umbuzo osemqoka ngowokuthi ngabe leli lizwe, ikakhulukazi kuhulumeni lilulindele yini lolu hlobo lwabaholi. Ngabe uhulumeni wentando yeningi uzokwazi yini ukuzithiba ulalele imibono yaleli butho elisha noma uzokwenza njengoba uhulumeni wobandlulo enza mhla evala abaholi bentsha bangalesi sikhathi emajele, abanye beqa imingcele abanye babulawa?  Lena yimibuzo ozophendulwa yisikhathi kepha leso sikhathi siseduze ngoba nangonyaka ozayo lapho kuvulwa khona izikole kanye nangesikhathi sokhetho bohulumeni bezindawo kulindeleke ukuba bavele abanye abaholi, ngoba kakade yisikhathi sabo.

Scroll To Top