Now Reading
Ingelezane kaSigcwelegcwele ingumthombo ongashi
Dark Light

Ingelezane kaSigcwelegcwele ingumthombo ongashi

UMnu uMbongeni Ngema ongomunye wezingqalabutho kwezeshashalazi owasebenza kakhulu noGibson Kente kanti waziwa kakhulu njengombhali oqavile wemidlalo yeshashalazi, umqambimaculo, umkhiqizi nomqondisi ohlanganise kakhulu imidlalo ebiveza impilonhlalo yabamnyama njengoba injalo ngaphansi kombuso yontamolukhuluni bobandlululo.

UNgema uzalwe ngowe-1955 ezalelwa eVerulam, wakhulela kwelakubo kwaHlabisa endaweni yaseNhlwathi. UMadlokovu uyalwazi usizi lokugqilazwa omhlophe ngokomsebenzi owawushiya waqhubeka nokudlala isiginci nesamthatha samfaka ekulingiseni.

Ehlangene nomlingisi uPercy Mtwa babhala ngokuhlanganyela umdlalo weshashalazi iWoza Albert (1981) owawungathekisa ngokubuya kwesibili kukaJesu kodwa kuqondwe ukubuya kwamaqhawe afana noChief Albert Luthuli. UNgema uyalwazi usizi lokuhlukunyezwa uhulumeni wamaBhunu umphosa kwalasha ngenxa yemidlalo yakhe eyayilumela kubagqilazi baboHlanga. Umdlalo wakhe i-Asinamali (1983) wawubhekene ngqo nesihluku samaphoyisa kwabamnyama, imithetho yobandlululo yamapasi, eyokukhokhiswa ngenkani intela kanye neyokubandlulula ngokwezinhlanga. Yonke le misebenzi kaNgema yayigcwele umculo kanye necomedy njengoba kwakubonakala kwekaGibson Kente.

Impumelelo kaNgema imthathe yambeka eMelika lapho afika washisa izikhotha nakhona kwaze kwavuleka nokuthi aqhamuke nemusical yakhe yokuqala iSarafina (1987) eyayingomfundi waseSoweto owagqugquzelwa nguthishela wakhe ukuba aphikisane nemfundo eyayaziwa ngeBantu Education. KuSarafina uNgema wabambisana noMnu uHugh Masekela ekubhalweni komculo kangangoba neculo iSarafina okwaqanjwa ngalo lo mdlalo lisuselwa eculweni lakhe uMasekela kodwa ayengakaliqophi.

Ngowe-1990 emuva kwesiteleka esashiya abasebenzi abaningi bakwaloliwe befile uNgema wabhala enye imusical play yomunyu iTownship Fever. Ngemuva kokuqokwa kukaDkt uNelson Mandela njengomengameli wokuqala wentando yeningi ngowe-1994 uNgema wabhala umdlalo iMama! The Musical of Freedom (1995) lapho ayephakamisa khona iqhaza elabanjwa uMama uWinnie Mandela elekelela futhi esiza intsha eyayihlukunyezwa amaBhunu obandlululo.

ISarafina! eyaba namashows acishe abe inkulungwane, amaningi awo edlalelwa eBroadway eNew York yaqokelwa amaTony Award kahlanu emikhakheni eyahlukene yaphinda yaqoqa imiklomelo eli-11 kuNational Association for the Advancement of Coloured People Image Awards (NAACP) yabuye futhi yaqokelwa neGrammy Awards. ULeleti Khumalo waklonyeliswa ngeTony Award njengomdlali ovelele kuSarafina.

Emva kwempumelelo yeSarafina njengomdlalo weshashalazi kwathi ngowe-1992 yashintshwa yenziwa ifilimu eyaqondiswa uDarrel Roodt ikhiqizwe ngaphansi kwenkampani ka-Anant Singh iVideovision okwadlala kuyo yena uNgema, uMama uMiriam Makeba, uLeleti Khumalo noWhoopi Goldberg. Le filimu iSarafina yangena emabhukwini omlando njengefilimu yokuqala ukwenziwa esekhululiwe uMandela emuva kweminyaka engama-27 esejele kanye nokuvulwa kwezinhlangano ezabe kade zivaliwe.

Kuthe ngowe-1994 uNgema waqokwa njengomqondisi wekwaya ngesikhathi kwenziwa ifilimu yokusazilwane (animation) iThe Lion King, nayo egcine seyenziwa iMusical Play ngabakwaDisney International, nosekungumlando ukuthi iqashe inqwaba yabalingisi abanekhono bakuleli. Lapha wahlanganisa umculo eculweni iCircle of Life (African voices) neyawina iGrammy Award, iThe Lion King, iDisney Animated Film for vocal arrangements (1995).  UNgema waba ngomunye kwabambalwa kuleli ukuzuza iGrammy). Kweminye imisebenzi ephezulu kaMadlokovu kukhona iThe Zulu – the Musical (1999), i-1906 Bhambatha The Freedom Fighter, iThe House of Shaka (2005), iNikeziwe (2005) neThe Lion of the East.

Ngowe-1998, uNgema wahlonishwa ngokufakwa kuWalk of Fame ngaphambi kweLucille Lortel Theatre in Manhattan, New York City, njengomunye wababhali abahlonishwayo emhlabeni. Kuthe ngowezi-2001 ngesikhathi somcimbi we-African Renaissance Festival, igama likaNgema laqoshwa ngasekungeneni eCity Hall yaseThekwini likanye nelikaDkt uMandela, uMnu u-Oliver Tambo, uMiriam Makeba namanye amaqhawe namaqhawekazi omzabalazo wenkululeko.

Ngowe-1997, uNgema waqokelwa ukufundisa kwezobuciko e-University of Zululand lapho ayefundisa khona ngolwazi lwakhe lwezobuciko. Ngowezi-2003 waqokelwa ukuba umqondisi wezobuciko ngesikhathi kwenziwa i-2003 Cricket World Cup  okwalandelwa ukuphinde aqokwe ngowezi-2004 ekuhleleni ukubungazwa kweminyaka eyishumi yentando yeningi kuleli.   Eminyakeni emihlanu edlule waqokwa uMnyango Wezobuciko ngokubambisana noWezentuthuko Yomnotho Nezokuvakasha ukuba aphathe isikhungo sokuqopha umculo esaziwa ngeThe KZN Music House asengamela ngaphansi kwenkampani yakhe iCommitted Artists International.

Kunezincwadi ezimbalwa namaphepha ezemfundo ephakeme osekubhaliwe ngemisebenzi kaMnu uMbongeni Ngema, okufaka iNothing Except Ourselves, nguLaura Jones e-USA; iThe Best of Mbongeni Ngema The man and his music, ngu-Isabel Cooke eRSA; bese kuba ucwaningo oluthi: An investigation into the creation and interpretation in Mbongeni Ngema’s intra-cultural Theatre olucwaningwe nguN. O. Sabelo e-UKZN  kanye neSarafina the Musical.

See Also

UNgema usanda kubonakala esiteji ngomdlalo iThe Zulu lapho ebehulula khona ulwazi lwakhe olunothile lomlando waboHlanga nangokwakheka kwesizwe samaZulu neqhaza laso ekuvikeleni izwe ligojelwa izinkonjane.  Kukulo mdlalo lapho uNgema ezigqaje khona ngokuba umZulu omlando wakhe udonsa emaqhaweni okhokho bakhe kusukela kuMbandama noSigcwelegcwele kaMhlekehleke kaNgema owahola ibutho Ingobamakhosi uZulu ecoboshisa amabutho kaKhwini empini yase-Isandlwana zingama-22 kuMasingana 1879.

Uchonywe uphaphe legwalagwala iGood Shepherd College of Religion ngokumthwesa iziqu zobudokotela ngaphansi komkhakha wezobuciko, nokuyiziqu zokumncoma ngeqhaza elikhulu lokuphakamisa imboni yezobuciko kuleli. Ngawo futhi unyaka wezi-2014 uMnu uMbongeni Ngema unikezwe indondo yeLife Time Achievement Award ngaphansi kweNaledi Awards.

Ngowezi- 2002 uke wabasematheni ngengoma yakhe, AmaNdiya, eyayibeka ingahlonizi ngokwenziwa ngabanye osomabhizinisi balesi sizwe kwaboHlanga, neyagcina ivaliwe ukuba idlalwe sekubuywa nasezinkantolo kwaze kwangenelela noDkt uMandela emphoqa ukuba axolise kodwa wala waphetha uMadlokovu eziphendulela ngokuthi kungakhohlwa phela ukuthi amaciko ayisibuko sokwenzeka emphakathini.

Kungekudala uke waphawula ngomdlalo wethelevishini iGenerations ethi ayixoxi okungabantu baseNingizimu Afrika. Wabeka uMadlokovu ngemidlalo esiyibona kuthelevishini eyifanisa namaplasitiki kodwa encoma ukuthi yebo ayasizakala amaciko ngokuthola imisebenzi kodwa akulingisayo akuyona impilo yethu. Uze wancoma iNollywood ngokuveza okuyikho ngempilo yabaseNigeria nokwenza imidlalo namafilimu abo athandwe umhlaba wonke.

Ngowezi-2004 wavotelwa waba unombolo 92 kuTop 100 Great South Africans, ngowezi-2008 waklonyeliswa nge-Ethekwini Living Legend Award, ngowezi-2013 kwaba iLifetime Achievement Award yeSimon Mabhunu Sabela Film Awards kanye ne-Inaugural Recognition Award  kuSAMRO’s Wawela Awards (2013). Kumanje lo makadebona usemdlalweni wethelevishini iGold Diggers. Kuningi abalingisi beshashalazi abangakufunda kuNgema uma bengazihlupha ngokubheka imisebenzi yakhe.

Scroll To Top